Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Paszportyzacja polskiej żywności

Skąd pochodzi żywność, jaka jest jej jakość i jakim została poddana zabiegom – konsumenci coraz częściej poszukują wiarygodnych informacji o produktach żywnościowych. Sprawne zbieranie i przekazywanie takich danych wymaga zaangażowania technologii cyfrowych. Dlatego Państwowy Instytut Badawczemu NASK razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) startuje z pilotażowym projektem „Paszportyzacja polskiej żywności”. W grudniu 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisano umowę w tej […]

Contents 2/2022

innowacje

ECONOMY Food Market and Industry In 2021 – Part II  (DOI10.15199/65.2022.2.6)Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   2 Wiew more The COVID-19 pandemic has been taking place in the world for another year, causing various social and economic effects. The aim of the article is to assess the situation of the food industry and agri-food […]

12 Konferencja„Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności”październik 2021; Zakopane

Janusz Bronisław Berdowski Organizatorami konferencji, która odbyła się pod hasłem „Certyfikat jakości paszportem dla wyrobu” były: Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Europejska Uczelnia w Warszawie. W dobie gospodarki rynkowej wyroby spożywcze produkowane w Polsce powinny spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach (zatwierdzanych i wydawanych przez Polski Komitet Normalizacyjny) oraz Normach Zakładowych (opracowywanych przez zakładowe służby normalizacyjne, a zatwierdzanych […]

Opakowania wielomateriałowe

Wysortowane opakowania kartonowe podlegają rozwłóknieniu w tzw. rozwłókniaczu makulatury, zwanym inaczej hydropulperem, który oddziela papier, plastik i aluminium, pozyskując surowce wtórne. Wrzucone do rozwłókniacza kartony są zalewane wodą w temperaturze otoczenia i poddawane ruchowi wirowemu przez ok. 30 min. W wyniku procesów tarcia i działania wody, wszystkie warstwy opakowania zostają od siebie skutecznie oddzielone. Proces […]

Przemysł Spożywczy 2/2022 

innowacje

GOSPODARKA Rynek i przemysł spożywczy w 2021 roku – część II  (DOI10.15199/65.2022.2.6)Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   2 Zobacz więcej Kolejny już rok na świecie trwa pandemia COVID-19, wywołując różnego rodzaju skutki społeczno-gospodarcze. Celem artykułu jest ocena sytuacji przemysłu spożywczego i handlu rolno-spożywczego Polski w 2021 r., a więc w warunkach kryzysu ogólnogospodarczego spowodowanego przez pandemię. W II części opracowania przedstawiono […]