Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Redakcja/Dla autorów

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

redaktor naczelna: Monika Soszyńska-Masny, kom. 605 453 537
sekretarz redakcji: Małgorzata Zawadka, kom. 601 318 471
redaktor językowy: Paulina Kania-Lentes, kom. 663 311 944

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA:

przewodniczący
•prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz (IBPRS)
członkowie:
•prof. Danuta Górecka (UP w Poznaniu)
•prof. dr hab. Hanna Kunachowicz (NCEŻ – IŻŻ)
•prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (SGGW)
•prof. dr hab. Bogusław Staniewski (UWM)
•prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert (SGGW)
•mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek (NIZP – PZH)
•dr hab. Iwona Szczepaniak (IERiGŻ – PIB)
•dr inż. Andrzej Gantner (PFPŻ)
•dr Maria Andrzej Faliński (POHiD)
•dr inż. Andrzej Fetliński (SFDG)
•lek. wet. Jacek Leonkiewicz

Redakcja „Przemysłu Spożywczego”

ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa
e-mail: przemspozywczy.publikacje@sigma-not.pl
Internet: www.przemyslspozywczy.eu

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Ogólne informacje o czasopiśmie
„Przemysł Spożywczy” (PL ISSN 0033-250X; e-ISSN 2449-996X) to miesięcznik naukowo-techniczny wydawany od 1947 r. aktualnie przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT w Warszawie (bieżącemu rocznikowi 2023 r. przypisany jest nr tomu 77). Czasopismo ma 20 pkt. MEiN.

Wymagania merytoryczne
Artykuły przeglądowe i prace naukowe publikowane w „Przemyśle Spożywczym” powinny mieć związek z szeroko rozumianą problematyką nauk o żywności, żywieniu oraz dziedzin pokrewnych, m.in. prawa żywnościowego, ekonomiki, rynku, logistyki żywności i opakowań żywności, promocji i marketingu. Treść każdego artykułu powinna być zwięzła, poprawna pod względem stylistycznym oraz prawidłowo stosowanej terminologii i oznaczeń technicznych.
Możliwa jest publikacja artykułów w języku polskim lub angielskim (lub w wersji dwujęzycznej).
Artykuły kwalifikowane są do druku w „Przemyśle Spożywczym” na podstawie pozytywnej oceny redakcji, pozytywnej recenzji i możliwości wydawniczych redakcji. Do pobrania Procedura recenzowaniaArkusz recenzji.

Wymagania techniczne
Artykuł powinien być przesłany do redakcji e-mailem: przemspozywczy.publikacje@sigma-not.pl. Należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do jednego z Autorów, z którym redakcja będzie się kontaktowała w sprawie artykułu. Redakcja nie zwraca artykułów niezamawianych i nieprzyjętych do druku. Do pobrania Szczegółowe wytyczne dla Autorów  przygotowujących artykuł do publikacji w „Przemyśle Spożywczym”.

Wymagania formalne
Opublikowane prace są własnością wydawcy, co wynika z umowy autorskiej zawieranej z Wydawnictwem. Umowę autorską redakcja przesyła po zakwalifikowaniu artykułu do druku w danym zeszycie. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa, wprowadzania śródtytułów oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z Autorem.
Redakcja przyjmuje do publikacji tylko artykuły nie publikowane wcześniej w całości lub części w innych czasopismach ani materiałach konferencji, chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję.

Odpłatność za publikację artykułu
W przypadku artykułów niezamawianych przez redakcję (nadsyłanych samodzielnie przez Autorów do redakcji) Autorzy ponoszą koszty publikacji swoich artykułów.
Koszt wydrukowanej w czasopiśmie „Przemysł Spożywczy” jednej strony artykułu merytorycznego wynosi 300 PLN netto + 23% VAT.

Szacowanie objętości (liczby stron) wydrukowanego artykułu:
Jedna wydrukowana w czasopiśmie strona tekstu (bez rysunków, tabel itp.) zawiera ok. 5600 znaków ze spacjami, co odpowiada ok. 2,3 stronie zapisanej standardowym tekstem w dokumencie Microsoft Word (czcionka 12 Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5). W szacowaniu objętości artykułu należy także wziąć pod uwagę liczbę i wielkość elementów graficznych, np. tabel, rysunków.

Wymagania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki
Redakcja prosi o zaznajomienie się z wytycznymi MEiN dotyczącymi recenzji, kryteriami oceny publikacji, procedurą przeciwdziałania „ghostwriting” i „guestauthorship” oraz Zasady etyki w publikacjach.
Do artykułów nadsyłanych do redakcji powinno być dołączone Oświadczenie Autorów w formie wydruku lub skanu (do pobrania Oświadczenie Autorów). Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia procentowego wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający artykuł.
Redakcja informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Autorzy materiałów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – treść pracy, wykorzystywane w niej ilustracje i zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

Lista recenzentów artykułów naukowych publikowanych w „Przemyśle Spożywczym”

prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów – UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Lech Michalczuk – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – UM w Gdyni
prof. dr hab. Tadeusz Sikora – UE w Krakowie
dr hab. Anna Berthold-Pluta – SGGW w Warszawie
dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT – ZUT w Szczecinie
dr hab. Elżbieta Bogusławska-Was, prof. ZUT – ZUT w Szczecinie
dr hab. Marzanna Hęś – UP w Poznaniu
dr hab. inż. Hanna Jankowiak – UTP w Bydgoszczy
dr hab. Stanisław Kalisz – SGGW w Warszawie
dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM – UM w Lublinie
dr hab. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. UEK – UE w Krakowie
dr hab. Katarzyna Marciniak-Łukasiak – SGGW w Warszawie
dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, prof. nadzw. – UP we Wrocławiu
dr hab. Aleksander Siger, prof. UPP – UP w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Tańska – UWM w Olsztynie
dr hab. Małgorzta Wroniak, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
dr hab. inż. Anna Zadarnowska, prof. UWM – UWM w Olsztynie
dr inż. Justyna Bojarska – UWM w Olsztynie
dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka – NIZP- PZH
dr inż. Dorota Klensporf-Pawlik – UE w Poznaniu
dr inż. Magdalena Kozera-Kowalska – UP w Poznaniu
dr inż. Katarzyna Kycia – IBPRS
dr inż. Krzysztof Leszczyński
dr inż. Sylwia Łaba – IOŚ-PIB
dr inż. Joanna Markowska – IBPRS
dr inż. Monika Michalak-Majewska – UP w Lublinie
dr inż. Aneta Mikuła – SGGW w Warszawie
dr inż. Robert Mroczek – IERiGŻ-PIB
dr inż. Bogdan Pachołek – UE w Poznaniu
dr Michał Ptak – UE we Wrocławiu
dr inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS – IBPRS
dr inż. Katarzyna Ratusz – SGGW w Warszawie
dr inż. Katarzyna Serwańska-Leja – UP w Poznaniu
dr inż. Sylwia Skąpska – IBPRS
dr inż. Wojciech Tuchowski – ZUT w Szczecinie
dr inż. Dorota Wichrowska – UTP w Bydgoszczy
dr inż. Tomasz Żmijewski – UWM w Olsztynie
mgr inż. Barbara Ratkovska – IŻŻ