Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Paszportyzacja polskiej żywności

Skąd pochodzi żywność, jaka jest jej jakość i jakim została poddana zabiegom – konsumenci coraz częściej poszukują wiarygodnych informacji o produktach żywnościowych. Sprawne zbieranie i przekazywanie takich danych wymaga zaangażowania technologii cyfrowych. Dlatego Państwowy Instytut Badawczemu NASK razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) startuje z pilotażowym projektem „Paszportyzacja polskiej żywności”. W grudniu 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisano umowę w tej sprawie pomiędzy NASK i KOWR.

Sprawdzona żywność na stole 

Innowacyjny projekt wpisuje się w światowy trend zapewniania wiarygodnych informacji o produktach żywnościowych na każdym etapie łańcucha dostaw, szczególnie odnośnie ich pochodzenia, jakości oraz zabiegów, jakim zostały poddane. Dzięki pracy ekspertów zaangażowanych w projektkażdy konsument będzie mógł dowiedzieć się, jaka żywność trafia na jego stół. Natomiast hodowcy i producenci będą mogli na arenie krajowej i międzynarodowej udowadniać niezwykłą wartość swoich produktów za pomocą wiarygodnego systemu. W obecnych warunkach rynkowych wykorzystanie systemów śledzenia oraz identyfikowania produktów staje się koniecznością, mogącą zagwarantować polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu utrzymanie pozycji liczącego się na świecie dostawcy żywności.Projekt będzie realizowany w wyniku zmian legislacyjnych, które zainicjowało Centrum GovTech, funkcjonujące w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Innowacje dla jakości produktów żywnościowych

Pilotaż będzie realizowany na rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Specjaliści przeprowadzą prace badawcze mające na celu zdobycie nowej wiedzy, przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych rozwiązań na wybranych grupach podmiotów oraz praktyczne zbadanie i opisanie możliwości realizacji docelowego Projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności.

Zadania NASK PIB w projekcie to m.in. opracowanie procesu zbierania, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych na rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka, a także przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych rozwiązań na wybranych grupach podmiotów. Celem pilotażu jest też zbadanie i opisanie możliwości zbudowania Paszportu dla produktów objętych pilotażem, ustalenie jak dalece możliwe jest – w ramach jednego docelowego systemu – gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących wybranych produktów rolnych i żywnościowych; zbadanie możliwości wykorzystania zagregowanych danych do wspomagania realizacji mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Współpraca naukowa i branżowa

W projekt zaangażowanych będzie cały szereg podmiotów z obszaru produkcji rolno-spożywczej w tym sześć organizacji zrzeszających producentów i przetwórców oraz ponad 70 uczestników pilotażu reprezentujących producentów, przetwórców, pośredników, dostawców produktów na rynkach wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka.

Planowane jest też postępowanie grantowe mające na celu zdobycie i zbadanie jak najszerszego zakresu możliwości technicznych i technologicznych oraz zebranie doświadczeń i wykonanie symulowanych wdrożeń wśród producentów i przetwórców rolnych wskazanych w pilotażu.

NASK PIB razem z partnerem Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania zamierza szczegółowo opisać obecny stan procesów biznesowych uczestników pilotażu oraz zaproponować nowe rozwiązania.

Projekt zakłada także współpracę z szeregiem innych, kluczowych instytucji administracji publicznej z obszaru rolnictwa: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównym Inspektoratem Weterynarii, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego oraz oczywiście Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.