Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Wspomnienie Pana Profesora Andrzeja Jarczyka

Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk urodził się 1 lipca 1933 r. w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1951 r. w Toruniu. W tym samym roku rozpoczął studia w SGGW na Wydziale Rolniczym, Oddziale Technologii Rolno-Spożywczej. Dyplom inżynierski uzyskał w roku 1955, a rok później ukończył studia magisterskie na specjalizacji Technologia Owoców i Warzyw. Pod koniec roku 1957 rozpoczął pracę zawodową w SGGW, najpierw jako asystent w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw, a następnie kolejno jako starszy asystent, adiunkt, docent oraz profesor nadzwyczajny, a od 1994 roku profesor zwyczajny.

Od początku swojej pracy zawodowej Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk prowadził badania z zakresu analizy żywności, winiarstwa oraz technologii owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mrożenia, odwadniania osmotycznego oraz liofilizacji. Wiele prowadzonych przez Profesora badań znalazło zastosowanie w praktyce. Badaniom nad opracowaniem metody chromatografii kolumnowej i bibułowej do oznaczenia kwasów nielotnych w owocach poświęcił swoją pracę doktorską, którą wykonał pod kierunkiem prof. Stefana Mrożewskiego.

Po podjęciu pracy na stanowisku adiunkta zainteresowania naukowe Prof. dr hab. Andrzeja Jarczyka skoncentrowały się na zagadnieniach zamrażania oraz liofilizacji owoców i warzyw. Badania te, wówczas nowatorskie, znacząco przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat procesu liofilizacji i jego wykorzystania na skalę przemysłową. Istotną częścią naukowego dorobku Prof. dr hab. Andrzeja Jarczyka było zainicjowanie badań nad właściwościami sorpcyjnymi liofilizowanych suszy warzywnych i owocowych.

Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk całe swoje życie zawodowe związał z SGGW, pełniąc w Uczelni szereg funkcji m.in. Prodziekana Wydziału Technologii Żywności (1978-1981), Kierownika Katedry Technologii Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego (1987-1991; 1994-1996), a później Katedry Technologii i Oceny Żywności (2000-2002), Kierownika Zakładu Technologii Owoców i Warzyw. Profesor był także reprezentantem Wydziału i Uczelni w licznych organizacjach i komitetach naukowych m.in. członkiem Prezydium Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego NOT, Prezydium Krajowej Unii Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych, Polskiego Komitetu ds. Europejskiego Kodeksu Żywnościowego, Branżowego Komitetu ds. Wyrobów Spożywczych przy PCBC, Rady Programowej Wydawnictw Zawodowych oraz Normalizacyjnej Komisji Problemowej Przetworów Owocowo-Warzywnych.

W czasie pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk odbył kilka staży naukowych w uznanych ośrodkach uniwersyteckich w Hiszpanii, na Węgrzech, w ZSRR, Peru oraz w Niemczech. Odbył również roczny staż naukowy w Stanach Zjednoczonych w Michigan State University. W latach 1974-1976 pracował jako ekspert ONZ w dziedzinie zamrażalnictwa na Kubie.

Opublikowany dorobek naukowy Prof. dr hab. Andrzeja Jarczyka obejmuje kilkaset publikacji. Są to prace zarówno oryginalne, jak i przeglądowe, które ukazały się w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Do niezwykle ważnych osiągnięć publikacyjnych Profesora trzeba zaliczyć współautorstwo podręczników i skryptów z zakresu ogólnej technologii żywności, technologii owoców i warzyw oraz winiarstwa, które uznawane są jako jedne z najbardziej wartościowych pozycji literaturowych w tej specjalizacji. Był również autorem haseł z zakresu żywności do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN oraz Encyklopedii Nauki i Techniki.

Profesor Andrzej Jarczyk był nie tylko wybitnym naukowcem, ale przede wszystkim cenionym wykładowcą akademickim, o wyjątkowych umiejętnościach dydaktycznych, wzorem do naśladowania dla studentów i współpracowników. Wynikiem pracy z młodą kadrą i działalności dydaktycznej było promotorstwo trzech prac doktorskich oraz setek prac magisterskich i inżynierskich. Profesor był również niezwykle cenionym i wnikliwym recenzentem prac twórczych i dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobku w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Na emeryturę przeszedł w roku 2011, ale nadal chętnie uczestniczył w życiu Uczelni, Wydziału i Zakładu Technologii Owoców i Warzyw.

Pozazawodową pasją Profesora Andrzeja Jarczyka były podróże, piesze wędrówki po górach i okolicznych lasach oraz podnoszenie ciężarów.

Działalność Pana Profesora była doceniana i wielokrotnie wyróżniana. Za swoją działalność otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej oraz wiele nagród JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużonego Pracownika Przemysłu Spożywczego, Srebrną Odznaką Za Zasługi dla SGGW.

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.