Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 1/2023

ECONOMY Food Market and Industry in 2022  (DOI10.15199/65.2023.1.1)Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  2 Wiew more The year 2022 was a time of turbulence in the global economy, resulting from the post-pandemic recovery, but above all, a time of high instability on global food markets related to Russia’s invasion of Ukraine. The aim of the […]

Owocna działalność Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego w 2022 r.

Rok 2022 był niezwykle pracowity dla Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego. W IV kwartale odbyło się posiedzenie podsumowujące działalność w 2022 r. Posiedzenie połączone było z prezentacją dorobku naukowego, przedstawioną przez Elżbietę Wojtowicz, Kierownika Zakładu Koncentratów Spożywczych i Produktów Zbożowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego przy ul. Starołęcka 40. Bardzo ważne osiągnięcia Zakładu to technologie enzymatyczne produktów hydrolizatów skrobiowych czy skrobia modyfikowana o szerokim […]

Przemysł Spożywczy 1/2023

Gospodarka Rynek i przemysł spożywczy w 2022 roku  (DOI10.15199/65.2023.1.1)Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  2 Zobacz więcej Rok 2022 to okres zawirowań w światowej gospodarce, wynikających z popandemicznego ożywienia, ale przede wszystkim okres dużej niestabilności na światowych rynkach żywnościowych związanej z inwazją Rosji na Ukrainę. Celem artykułu jest ocena sytuacji przemysłu spożywczego i handlu rolno-spożywczego Polski w 2022 r., a więc w warunkach gwałtownego wzrostu […]