Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Pracodawcy RP: projekt ustawy o systemie kaucyjnym wymaga zmian

kaucja

Zakończyły się konsultacje społeczne zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w ustawie o odpadach. W projekcie ustawy zostały określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który ma wspomagać selektywne zbieranie opakowań. Pracodawcy RP skierowali do Ministerstwa Klimatu i Środowiska swoje stanowisko, w którym zawarto propozycje zmierzające do prawidłowej realizacji celów projektu.

Zgodnie z projektem, w systemie kaucyjnym przy sprzedaży napojów w opakowaniach pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji.

W swoim stanowisku Pracodawcy RP zwrócili m.in. uwagę, że z definicji „napoju” należy wyłączyć mleko, jogurty i inne pitne produkty mleczne, a ponadto powinna ona obejmować wyłącznie płyny przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, nadające się do wypicia bez konieczności poddania ich dalszej obróbce. Odpady powstałe z opakowań po mleku, jogurtach i innych pitnych produktach mlecznych zawierają bowiem resztki, które gniją i pleśnieją w kontakcie z powietrzem, a tym samym mogą obniżać atrakcyjność sklepu i utrudnić chociażby prowadzenie usług gastronomicznych.

Pracodawcy RP zwrócili również uwagę, że sklepy – jednostki handlu detalicznego i hurtowego powinny być zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie odpadów objętych systemem kaucyjnym. Powinny one otrzymać status podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w rozumieniu art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Organizacja podkreśla też, że opakowania objęte systemem kaucyjnym powinny obowiązkowo zawierać oznakowanie indywidualizujące, które uniemożliwi wielokrotne rozliczanie kaucji za tę samą butelkę. Takie rozwiązanie pozwoli uszczelnić system i wyeliminować potencjalne nadużycia, a także przyspieszy proces wdrażania w punktach odbioru rozwiązań automatyzujących.

W opinii Pracodawców RP projekt ustawy próbuje w jednym systemie połączyć odpady po opakowaniach jednorazowych ze szklaną butelką zwrotną. Szklana butelka zwrotna nie jest jednak odpadem, ponieważ jest używana wielokrotnie w swoim cyklu życia i z tego powodu stanowi pełnowartościowe opakowanie będące własnością wprowadzającego. Dla odpadów jednorazowych konieczne jest stworzenie nowego systemu, dzięki któremu wzrosną poziomy selektywnej zbiórki i recyklingu.

/op.MM na podstawie informacji prasowej Pracodawców RP z dnia 3.03.2022 r.

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line