Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 3/2023

ECONOMY Fish Processing Sector in Poland – the Entity Structure and Financial Standing   (DOI10.15199/65.2023.3.1)Krzysztof Hryszko  3 Wiew more The fish and seafood processing branch is featured with a high degree of concentration. Despite relatively high number of enterprises (approx. 310-320), only a few companies account for roughly 75% of total sales of the branch. In addition […]

Przemysł Spożywczy 3/2023

Gospodarka Przetwórstwo ryb w Polsce – struktura podmiotowa i finanse  (DOI10.15199/65.2023.3.1)Krzysztof Hryszko  3 Zobacz więcej Sektor przetwórstwa ryb i owoców morza w Polsce należy do działów przemysłu spożywczego o znacznym stopniu koncentracji. Mimo że liczbę podmiotów ogółem szacuje się na ok. 310-320, to kilkanaście największych jednostek odpowiada za ok. 75% wartości produkcji sprzedanej ogółem. Firmy te w dużej części są finansowane kapitałem […]