Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 9/2020

GOSPODARKA Handel rolno-spożywczy Polski z Kanadą: bilans trzech lat umowy CETA   (DOI10.15199/65.2020.9.1)Łukasz Ambroziak   5 Zobacz więcej Celem artykułu jest ocena wpływu Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (CETA) na handel produktami rolno-spożywczymi Polski z Kanadą po trzech latach obowiązywania umowy. Liberalizacja obrotów w ramach umowy nie wiązała się z wyraźnym wzrostem polskiego eksportu żywności do Kanady. Więcej na […]

Contents 9/2020

ECONOMY 5 Poland’s Agri-Food Trade with Canada: Three Years After the CETA Implementation – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2020.9.1)  view more The purpose of the article is to assess the impact of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) on Poland’s agri-food trade with Canada three years after the CETA implementation. Trade liberalization under the agreement […]