Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywcza 4/2020

GOSPODARKA 2 Przestrzenne rozmieszczenie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce – Jadwiga Drożdż (DOI 10.15199/65.2020.4.1) Zobacz więcej Aktualnie przestrzenne zróżnicowanie lokalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego jest wynikową trzech czynników. Po pierwsze decyzji podejmowanych w poprzednich dekadach, kiedy ważnym czynnikiem lokalizacyjnym była baza surowcowa i rynek zbytu. Po drugie wzrostu liczebności firm, zwłaszcza prywatnych, w okresie rozwoju gospodarki […]

Contents 4/2020

ECONOMY 2 Spatial Distribution of Food Industry Enterprises in Poland – Jadwiga Drożdż (DOI 10.15199/65.2020.4.1)  view more Currently, the spatial diversity of the locations of the food industry enterprises is the result of three factors. First: decisions taken in previous decades, when the raw material base and sales market were an important location factor. Secondly: […]

Znaczenie ekstruzji w przetwórstwie żywności

Ekstruzja to proces przetwarzania surowców o określonej wilgotności przy udziale wysokiej temperatury, ciśnienia oraz sił ścinających [1]. Po uprzednim przygotowaniu ekstrudowanego materiału (mieszanie składników, jeśli to konieczne – nawilżenie bądź podsuszenie itd.) następuje dozowanie i ekstruzja właściwa, której parametry są dobierane w zależności od właściwości gotowego produktu. Na końcu materiał zostaje wytłoczony przez odpowiednią dyszę […]