Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 5/2022

Gospodarka KHandel rolno-spożywczy Polski z Wlk. Brytanią w pierwszym roku po brexicie  (DOI10.15199/65.2022.5.1)Łukasz Ambroziak  4 Zobacz więcej Celem artykułu jest charakterystyka zmian, jakie zaszły w polsko-brytyjskim handlu produktami rolno-spożywczymi w 2021 r., tj. pierwszym roku funkcjonowania Wlk. Brytanii poza jednolitym obszarem europejskim. Od 1 stycznia 2021 r. unijno-brytyjskie relacje handlowe reguluje Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią (EU-UK Trade and Cooperation Agreement […]

Contents 5/2022

ECONOMY Polish Agri-Food Trade with The United Kingdom in The First Year After Brexit   (DOI10.15199/65.2022.5.1)Łukasz Ambroziak  4 Wiew more The aim of the article was to describe the changes that took place in the Polish-British trade in agri-food products in 2021, i.e. the first year of the functioning of the United Kingdom outside the European Single […]