Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 6/2021

GOSPODARKA Sektor soków i napojów owocowych i warzywnych w Polsce   (DOI10.15199/65.2021.6.1)Iwona Szczepaniak, Bożena Nosecka   2 Zobacz więcej W artykule przedstawiono poziom i zmiany produkcji soków zagęszczonych oraz soków pitnych, nektarów i napojów, owocowych i warzywnych w Polsce w latach 2011-2020. Przedstawiono także tendencje spożycia tych produktów w kraju na tle Unii Europejskiej. Oceniono ponadto pozycję […]

Contents 6/2021

ECONOMY 2 Sector of Fruit and Vegetable Juices and Beverages in Poland – Iwona Szczepaniak, Bożena Nosecka (DOI 10.15199/65.2021.6.1)  view more The article presents the level and changes in the production of concentrated juices as well as fruit and vegetable drinking juices, nectars and beverages in Poland in the years 2011-2020. The trends in the […]