Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 2/2021

GOSPODARKA Rynek żywności ekologicznej na świecie i w Polsce   (DOI10.15199/65.2021.2.1)Mariola Kwasek, Stanisław Kowalczyk   2 Zobacz więcej Podaż i sprzedaż żywności ekologicznej na świecie, jak i w Unii Europejskiej wykazuje w ostatnich dekadach wyjątkową dynamikę wzrostu. Jest to z jednej strony konsekwencja wzrostu liczby producentów ekologicznych, jak i powierzchni użytków rolnych (UR) pod ekologicznymi uprawami, z […]

Contents 2/2021

ECONOMY 2 Organic Food Market in The World and in Poland – Mariola Kwasek, Stanisław Kowalczyk (DOI 10.15199/65.2021.2.1)  view more The supply and sale of organic food in the world and in the European Union has shown exceptional growth dynamics in recent decades. On the one hand, it is a consequence of the increase in […]