Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Suplementy diety – przegląd zmian w prawie polskim i wspólnotowym

WPROWADZONE ZMIANY (Polska) NOWY REJESTR GIS Powiadomienia GIS dokonuje się w formie elek­tronicznej przez wprowadzenie danych do znoweli­zowanego formularza powiadomienia, który został udostępniony w lutym 2020 r. [8]. Modernizacja elektronicznego systemu powiadamiania (ESP) była m.in. skutkiem nowelizacji przepisów i zgodnie z za­łożeniem ustawodawcy miała poprawić nadzór nad produktami notyfikowanymi oraz ułatwić przedsię­biorcom składanie powiadomień, a […]

Przemysł Spożywczy 12/2020

GOSPODARKA Inwestycje bezpośrednie w przemyśle spożywczym: zagraniczne w Polsce i polskie za granicą   (DOI10.15199/65.2020.12.1)Łukasz Ambroziak   3 Zobacz więcej Celem artykułu jest ocena zaangażowania zagranicznych inwestorów bezpośrednich w przemyśle spożywczym w Polsce oraz działalności polskich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym za granicą w latach 2004-2019. Przemysł spożywczy, obejmujący w tym przypadku produkcję artykułów spożywczych, napojów i wyrobów […]

Contents 12/2020

ECONOMY 3 Direct Investments in The Food Industry: Foreign in Poland And Polish Abroad – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2020.12.1)  view more The purpose of the article is to assess an activity of foreign direct investors in the food industry in Poland and an activity of Polish enterprises in the food industry abroad in the period […]