Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 11/2020

GOSPODARKA Dochodowa elastyczność popytu na żywność i napoje alkoholowe w Polsce   (DOI10.15199/65.2020.11.1)Mariola Kwasek   2 Zobacz więcej Reakcją popytu na zmianę dochodów konsumentów jest dochodowa elastyczność popytu. W artykule omówiono i określono współzależności między dochodami konsumentów a spożyciem żywności i napojów alkoholowych w Polsce w 2019 r. Uwagę zwrócono na zróżnicowanie dochodów, wydatków i spożycia podstawowych […]

Contents 11/2020

ECONOMY 2 Income Elasticity of Demand for Food and Alcoholic Beverages in Poland – Mariola Kwasek (DOI 10.15199/65.2020.11.1)  view more The demand response to changes in consumer incomes is the income elasticity of demand. The aim of the article is to determine the correlation between consumer income and the consumption of food and alcoholic beverages […]