Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Bioaktywne składniki mleka – właściwości i możliwości otrzymywania za pomocą technik membranowych

Mleko i produkty mleczne stanowią bardzo ważny składnik codziennej diety człowieka, będący źródłem bioaktywnych związków naturalnie występujących w produktach pocho­dzenia zwierzęcego, które korzystnie wpływają na organizm człowieka. Skład mleka może być zróżnicowany w zależno­ści od rasy, wieku i warunków żywienia bydła, a także od panujących warunków klimatycznych. Wysokowartościowe bioaktywne składniki występują we wszystkich podstawo­wych frakcjach […]

Przemysł Spożywczy 10/2020

GOSPODARKA Uwarunkowania rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami mlecznymi   (DOI10.15199/65.2020.10.1)Piotr Szajner   3 Zobacz więcej Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego, który ma coraz bardziej wewnątrzgałęziowy charakter. Branża mleczarska pozostaje jednak eksporterem netto. Eksport ma duże znaczenie w bilansie rynkowym, gdyż produkcja mleka jest większa od zużycia. Duży eksport wiąże się […]

Contents 10/2020

ECONOMY 3 The Conditions of Polish Foreign Trade in Dairy Products – Piotr Szajner (DOI 10.15199/65.2020.10.1)  view more The Polish dairy market is featured with a systematic increase in foreign trade, which shows growing inter-branch character. Nevertheless, the dairy branch still remains on the position of a net exporter. Exports are quite important in the […]