Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 8/2020

GOSPODARKA Przemysł spożywczy – rozwój w warunkach zmian otoczenia zewnętrznego   (DOI10.15199/65.2020.8.1)Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   6 Zobacz więcej Głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłu spożywczego w Polsce był eksport, wspierany rosnącym popytem wewnętrznym. W ślad za wzrostem gospodarczym kraju rosły realne wynagrodzenia, co zwiększało siłę nabywczą obywateli, a to kreowało większy popyt konsumpcyjny. Sytuacja zaczęła się zmieniać […]

Contents 8/2020

ECONOMY 6 Food Industry – Development in the Conditions of External Environment Changes -Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2020.8.1)  view more The main factor in the growth of food industry production was export, supported by growing domestic demand. In the wake of the country’s economic growth, real wages increased, which increased the purchasing power of […]

Nowe i zaktualizowane obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska (f-gazy)

Prawie każdy zakład przemysłu rolno-spożywczego, przynajmniej na jednym z etapów produkcji, korzysta z technologii chłodniczych, w tym także klimatyzacyjnych. Nieodpowiednie stosowanie rozwiązań z tej dziedziny ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, szczególnie związany z emisją czynnika chłodniczego do atmosfery, co przyczynia się do zubożenia warstwy ozonowej lub globalnych zmian klimatu. Ze względu na oddziaływanie syntetycznych […]