Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 6/2020

GOSPODARKA 2 Rozwój polskiego handlu rolno-spożywczego w 2019 roku – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2020.6.1) Zobacz więcej Polska jest jednym z głównych producentów i eksporterów żywości w Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono tendencje w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w 2019 roku oraz zwrócono uwagę na największe wyzwania, przed jakimi stanęli polscy producenci i eksporterzy żywności. […]

Contents 6/2020

ECONOMY 2 Development of Polish Agri-Food Trade in 2019 – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2020.6.1)  view more Poland is one of the main producers and exporters of food in the European Union. The article presents the trends in Polish foreign trade in agri-food products in 2019 and highlights the main challenges faced by Polish food producers […]

Nowe technologie uzdatniania wody w przemyśle spożywczym

Uzdatnianie wody należy do procesów technologicznych, w których głównymi elementami składowymi są procesy jednostkowe determinowane jakością wody surowej. Łączy się je w proste układy, np. filtracji i dezynfekcji, albo w układy bardziej rozbudowane, do których włącza się koagulację/flokulację i se- dymentację. W przypadku niedostatecznego usuwania z wody wszystkich substancji (rozpuszczonych związków organicznych i nieorganicznych), barwników, […]