Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 1/2020

ECONOMY 2 What’s next with Poland’s Agri-Food Trade with the United Kingdom after Brexit? – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2020.1.1)  view more The purpose of the article is to present the current arrangements between the European Union and the United Kingdom concerning Brexit and assess effects of the decision about UK’s withdrawal from the EU on […]

Rynek i przemysł spożywczy w 2019 roku

Przemysł spożywczy w ostatnich latach rozwijał się w stosun- kowo szybkim tempie, które niejednokrotnie przewyższało dynamikę wzrostu całego przemysłu krajowego. Czynnikiem determinującym rozwój tego sektora był głównie popyt eks- portowy oraz – chociaż w znacznie mniejszym stopniu – po- pyt wewnętrzny. Ostatnio siła oddziaływania tego drugiego czynnika zaczęła jednak słabnąć [5]. Na bieżącą sytuację prze- […]