Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 11/2019

ECONOMY 2 Food Quality Schemes in The European Union – Mariola Kwasek  view more The article presents the problem relating to food quality schemes in the European Union in the economic aspect. The common agricultural policy meets the expectations of European consumers, who attach more and more importance to food quality. High-quality products with registered […]

Przegląd Spożywczy 11/2019

GOSPODARKA 2 Systemy jakości żywności w Unii Europejskiej – Mariola Kwasek Zobacz więcej W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące systemów jakości żywności w Unii Europejskiej w aspekcie ekonomicznym. Wspólna polityka rolna próbuje spełnić oczekiwania europejskich konsumentów, którzy coraz większą wagę przywiązują do jakości żywności. Produkty wysokiej jakości, posiadające zarejestrowane nazwy: ChOG, ChNP, GTS, i rolnictwa ekologicznego […]

Nanotechnologia w produkcji żywności możliwości, zagrożenia, konsument

Rozwój cywilizacyjny, który można rozpatrywać w aspekcie społecznym, ekonomicznym, organizacyjnym czy ekologicznym, jest nieunikniony. Celem postępu z punktu widzenia naukowego, technicznego i technologicznego jest m.in. zwiększenie efektywności pracy maszyn i urządzeń oraz poprawa jakości wytwarzanych produktów [39]. Konsekwencjami rozwoju i postępu są innowacyjne rozwiązania, w tym te, które bazują na możliwości manipulowania strukturami w wymiarze […]