Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 09/2019

ECONOMY 4 Poland Strengthens Its Position as An Exporter of Agri-Food Products – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2019.9.1)  view more The article presents the results of Polish foreign trade in agri-food products paying special attention to changes in the geographical and commodity structure in 2018. A surplus of agri-food exports over imports has been growing since […]

Przegląd Spożywczy 9/2019

GOSPODARKA 4 Polska wzmacnia swoją pozycję jako eksporter produktów rolno-spożywczych – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2019.9.1) Zobacz więcej W artykule przedstawiono wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, zwracając szczególną uwagę na zmiany w strukturze geograficznej i towarowej w 2018 roku. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej rośnie nadwyżka eksportu towarów rolno-spożywczych nad importem. W 2018 roku […]

Kontrola stosowania substancji dodatkowych do żywności w UE – dane z systemu RASFF

Stosowanie substancji dodatkowych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, od dawna uregulowane jest przepisami. Akty prawne tworzone są przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentowi, który spożywa żywność zawierającą substancje dodatkowe. Aby dana substancja dodatkowa mogła być dopuszczona do żywności, musi uzyskać pozytywną ocenę bezpieczeństwa dla zdrowia, której obecnie dokonuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa […]