Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

75 lat Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Bronisław Wesołowski

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego zostało powołane do życia 12 listopada 1946 roku. Geneza powołania, wywodzi się z udziału przedstawicieli tego działu gospodarki w zorganizowanym, przez Naczelną Organizację Inżynierów w dniach 12-14 września 1937 r., we Lwowie Kongresie pod hasłem „Mobilizacja energii twórczej dla gospodarczego uniezależnienia Polski”.

Sprawy przemysłu spożywczego na tym Kongresie były przedmiotem obrad V Sekcji Przemysłów Konsumpcyjnych i Rolnictwa.

W wygłoszonych 13 referatach przedstawiono aktualne problemy związane z rozwojem wielu branż przemysłu spożywczego. Przed wojną znaczne zasługi w kształceniu kadr dla przemysłu spożywczego miały: Ośrodek Dydaktyczno-Badawczy Politechniki Lwowskiej, Zakład Technologii i Fermentacji Produktów Spożywczych Politechniki Warszawskiej, Wydział Rolniczy Uniwersytetu Poznańskiego, Wyższa Szkoła Przemysłowa w Krakowie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od samego początku wybitni eksperci kierowali strukturami Stowarzyszenia na wszystkich jego szczeblach, poczynając od Kół Zakładowych, poprzez Sekcje Branżowe, Oddziały po Zarząd Główny. W tym ostatnim funkcje Przewodniczących, Prezesów i Sekretarzy Generalnych kolejno pełnili: Włodzimierz Kuleszyński, Eugeniusz Pijanowski, Roman Szarejko, Zbigniew Ziółkowski, Alfons Myśliński, Paweł Wojcieszak, Marian Malinowski, Kazimierz Jarosz, Janusz Berdowski, Andrzej Borys, Stanisław Tyszkiewicz oraz Anna Świętorzecka, Tomasz Jeż, Bronisław Wesołowski. Stowarzyszenie odgrywało kluczową rolę w integracji pracowników tego sektora gospodarki. Ofiarność i bezinteresowna społeczna praca kilku pokoleń jego członków była jednym z fundamentów rozwoju polskiego przemysłu spożywczego i tym samym całego polskiego rolnictwa.

Te sukcesy nie byłyby możliwe bez codziennego zaangażowania członków w 39 Wojewódzkich oraz Regionalnych Oddziałach SITSpoż. Pełniły one istotną rolę wsparcia organizacyjnego, prawnego i finansowego dla Kół Zakładowych SITSpoż. działających w zakładach przetwórstwa spożywczego, uczelniach, instytutach naukowo-badawczych oraz Klubach Techniki i Racjonalizacji czy Zespołach Rzeczoznawców.

Integracja poszczególnych branż w ramach Sekcji Branżowych działających przy Zarządzie Głównym oraz Oddziałach była motorem szybkiego rozwoju przetwórstwa spożywczego w naszym kraju. Oddziały i Koła Zakładowe SITSpoż. to platformy koleżeńskich spotkań, miejsca wymiany doświadczeń, dzielenia się najnowszą wiedzą i technologiami. 18 Sekcji Branżowych obejmowały całe obszary poszczególnych branż przetwórstwa żywności. Były one nośnikami kierowanych do nich nowoczesnych rozwiązań naukowo-technicznych.

Integracja wszystkich struktur Stowarzyszenia opierała się zawsze na współpracy, wymianie wiedzy, zawodowych doświadczeń oraz pomocy koleżeńskiej.

Na początku lat 90., po reformie ustrojowej, władze Rzeczypospolitej Polskiej nie wykazywały dużego zainteresowania krajową myślą naukowo-techniczną. Wprowadzona 01.01.1989 r. reforma gospodarcza naszego kraju została zmodyfikowana w 1990 r. Modyfikacja ukierunkowana została na transfer do naszego kraju zagranicznej myśli naukowo-technicznej oraz wprowadzenie szczególnie korzystnych warunków do szerokiego wejścia kapitału zagranicznego. Rozpoczął się wówczas proces przekształcania Sekcji Branżowych grupujących ekspertów z poszczególnych branż przemysłu spożywczego a finansowanych dotychczas przez struktury SITSpoż w samofinansujące się Krajowe Rady. Fakt ten spowodował, iż znaczącą rolę w ich działalność zaczęły odgrywać rozwiązania korporacyjne.

Znaczna część z 16 Rad Krajowych stopniowo usamodzielniała się poza strukturami Stowarzyszenia. Do dziś większość usamodzielnionych Krajowych Rad odgrywa znaczącą rolę w integracji oraz promocji i rozwoju poszczególnych branżach przetwórstwa spożywczego.

Struktury Stowarzyszenia na przestrzeni 75 lat skupiały się również na organizacji konferencji naukowo – technicznych, sympozjach oraz spotkaniach koleżeńskich. Ich celem był transfer najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych do pracowników firm przetwórstwa rolno – spożywczego.

Organizowanych było szereg kursów, warsztatów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Na przestrzeni tych 75 lat Stowarzyszenie zawsze dbało o współpracę z zakładami przetwórstwa spożywczego. Celem takiego współdziałania była między innymi promocja produktów spożywczych podczas organizowanych wystaw czy spotkań koleżeńskich. Tradycyjnie podczas „Dni Przemysłu Spożywczego” organizowane były przez Oddziały na terenie całego kraju konferencje połączone z degustacją produktów spożywczych.

Ważną rolę w działaniach naszego Stowarzyszenia odgrywały i odgrywają naukowo-techniczne czasopisma branżowe takie jak Przemysł Spożywczy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Gospodarka Mięsna, Przegląd Zbożowo Młynarski, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Przegląd Gastronomiczny, Продовлствие (Żywność).

Czasopisma te nieprzerwanie przez dekady są dla branży źródłem wiedzy zarówno o historii jak i najnowszych światowych rozwiązaniach. Ich dorobek jest jedną z dźwigni sukcesu gospodarki żywnościowej naszego kraju.

W tym miejscu trzeba podkreślić znaczącą rolę Wydawnictwa Czasopism i Książek Technicznych SIGMA – NOT sp. z o.o. które na bazie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem zajmuje się wydawaniem poszczególnych tytułów.

Znaczącą rolę i pozycję naszego przemysłu w Unii Europejskiej w dużej mierze zawdzięczamy umiejętnościom, wiedzy i inwencji skupionych wokół Stowarzyszenia wybitnych fachowców, To właśnie Stowarzyszenie pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku, pod patronatem i przy udziale Prezydenta RP, kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało z partnerami Unii Europejskiej szereg konferencji dla poszczególnych branż przetwórstwa spożywczego. Do udziału w tych konferencjach byli zapraszani przedstawiciele poszczególnych organizacji branżowych, zakładów przetwórczych, uczelni oraz instytutów. Prelegentami byli eksperci Unii Europejskiej. Były to ważne działania przed przyjęciem Polski w poczet członków UE. Oddziały zacieśniły współpracę z administracją wojewódzką, samorządową oraz administracyjną. Zaowocowało to licznymi konferencjami, szkoleniami, konkursami oraz platformą wymiany poglądów na dalszy rozwój tego działu naszej gospodarki. Społeczna praca członków Stowarzyszenia na trwałe wpisała się w dynamiczny rozwój nowoczesnego przetwórstwa spożywczego naszego kraju.

75-lecie to bardzo ważny jubileusz, który jest podsumowaniem dorobku społecznej działalność kilku pokoleń członków i sympatyków Stowarzyszenia. Każdy działacz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego może być dumny z faktu przynależności do organizacji o tak bogatym dorobku dla polskiej gospodarki żywnościowej.

Aktualności

Inspirująca książka

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi nadchodzi sezon karpiowy. Z tej okazji Organizacja Producentów Polski Karp wydała książkę kulinarną „Ryby. Ze stawu na talerz”.