Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 9/2021

ECONOMY 2 Development of Polish Agri-Food Foreign Trade during COVID-19 pandemic – Małgorzata Bułkowska  view more The article presents changes in Polish foreign trade in agri-food products in 2020 and the prospects for its further development in the conditions of the COVID-19 pandemic. Despite the restrictions introduced in the economy, difficulties in the transport of […]

Przemysł Spożywczy 9/2021

GOSPODARKA Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w dobie pandemii COVID-19   (DOI10.15199/65.2020.9.1)Małgorzata Bułkowska  2 Zobacz więcej W artykule przedstawiono zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w 2020 r. oraz perspektywy jego dalszego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19. Pomimo obostrzeń wprowadzanych w gospodarce, utrudnień w transporcie towarów oraz zmian po stronie popytu, przewagi konkurencyjne pozwoliły Polsce umocnić pozycję eksportera netto żywności. W 2020 r. […]