Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 4/2021

GOSPODARKA Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w dobie pandemii koronawirusa COVID-19   (DOI10.15199/65.2021.4.1)Robert Mroczek  2 Zobacz więcej W artykule podjęto próbę oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiarskiego w 2020r., który upłynął pod presją rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa COVID-19 i jego niekorzystnego wpływu na gospodarkę światową. Według prognozy IERiGŻ-PIB produkcja mięsa w Polsce wyniosła ok. […]

Contents 4/2021

ECONOMY 2 The Red Meat and Poultry Sector in Poland During The COVID-19 Coronavirus Pandemic – Robert Mroczek  view more The article presents an assessment of the domestic red meat and poultry sector in 2020, which was under the pressure from the spreading COVID-19 pandemic and its negative impact on the global economy. According to […]