Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp/wp-content/themes/pm/header.php on line 13

Redakcja/dla Autorów

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

redaktor naczelna dr inż. Magdalena Maszewska
zastępca redaktora mgr inż. Iwona Szymańska
redaktorzy działowi – tematyczni:
prof. dr hab. Krzysztof Krygier
dr inż. Anna Florowska
dr inż. Krzysztof Leszczyński

 RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA:

 przewodniczący
•prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz (IBPRS)
 członkowie:
•prof. Danuta Górecka (UP w Poznaniu)
•prof. dr hab. Hanna Kunachowicz (NCEŻ – IŻŻ)
•prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (SGGW)
•prof. dr hab. Bogusław Staniewski (UWM)
•prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert (SGGW)
•mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek (NIZP – PZH)
•dr Iwona Szczepaniak (IERiGŻ – PIB)
•mgr inż. Andrzej Gantner (PFPŻ)
•dr Maria Andrzej Faliński (POHiD)
•dr inż. Andrzej Fetliński (SFDG)
•lek. wet. Jacek Leonkiewicz

Redakcja „Przemysłu Spożywczego”

ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (+48)  22 606 38 79
tel./fax (+48) 22 849 53 33
e-mail: przemspozywczy@sigma-not.pl
Internet: www.przemyslspozywczy.euwww.sigma-not.pl

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Ogólne informacje o czasopiśmie
„Przemysł Spożywczy” (PL ISSN 0033-250X; e-ISSN 2449-996X) to miesięcznik naukowo-techniczny wydawany od 1947 r. aktualnie przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT w Warszawie (bieżącemu rocznikowi 2019 r. przypisany jest nr tomu 73). Czasopismo ma 5 pkt. MNiSW.

Wymagania merytoryczne
Artykuły przeglądowe i prace naukowe publikowane w „Przemyśle Spożywczym” powinny mieć związek z szeroko rozumianą problematyką nauk o żywności, żywieniu oraz dziedzin pokrewnych, m.in. prawa żywnościowego, ekonomiki, rynku, logistyki żywności i opakowań żywności, promocji i marketingu. Treść każdego artykułu powinna być zwięzła, poprawna pod względem stylistycznym oraz prawidłowo stosowanej terminologii i oznaczeń technicznych.
Możliwa jest publikacja artykułów w języku polskim lub angielskim (lub w wersji dwujęzycznej).
Artykuły kwalifikowane są do druku w „Przemyśle Spożywczym” na podstawie pozytywnej oceny redakcji, pozytywnej recenzji i możliwości wydawniczych redakcji. Do pobrania Procedura recenzowania; Arkusz recenzji.

Wymagania techniczne
Artykuł powinien być przesłany do redakcji e-mailem: przemspozywczy@sigma-not.pl  . Należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do jednego z Autorów, z którym redakcja będzie się kontaktowała w sprawie artykułu. Redakcja nie zwraca artykułów niezamawianych i nieprzyjętych do druku. Do pobrania Szczegółowe wytyczne dla Autorów  przygotowujących artykuł do publikacji w „Przemyśle Spożywczym”.

Wymagania formalne
Opublikowane prace są własnością wydawcy, co wynika z umowy autorskiej zawieranej z Wydawnictwem. Umowę autorską redakcja przesyła po zakwalifikowaniu artykułu do druku w danym zeszycie. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa, wprowadzania śródtytułów oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z Autorem.
Redakcja przyjmuje do publikacji tylko artykuły nie publikowane wcześniej w całości lub części w innych czasopismach ani materiałach konferencji, chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję.

Odpłatność za publikację artykułu
W przypadku artykułów niezamawianych przez redakcję (nadsyłanych samodzielnie przez Autorów do redakcji) Autorzy ponoszą koszty publikacji swoich artykułów.
Koszt wydrukowanej w czasopiśmie „Przemysł Spożywczy” jednej strony artykułu merytorycznego wynosi 250 PLN netto + 23% VAT.

Szacowanie objętości (liczby stron) wydrukowanego artykułu:
Jedna wydrukowana w czasopiśmie strona tekstu (bez rysunków, tabel itp.) zawiera ok. 5600 znaków ze scacjami, co odpowiada ok. 2,3 stronie zapisanej standardowym tekstem w dokumencie Microsoft Word (czcionka 12 Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5). W szacowaniu objętości artykułu należy także wziąć pod uwagę liczbę i wielkość elemetnów graficznych, np. tabel, rysunków.

Wymagania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Redakcja prosi o zaznajomienie się z wytycznymi MNiSW dotyczącymi recenzji, kryteriami oceny publikacji, procedurą przeciwdziałania „ghostwriting” i „guestauthorship” oraz Zasady etyki w publikacjach.
Do artykułów nadsyłanych do redakcji powinno być dołączone Oświadczenie Autorów w formie wydruku lub skanu (do pobrania Oświadczenie Autorów). Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia procentowego wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający artykuł.
Redakcja informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Autorzy materiałów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – treść pracy, wykorzystywane w niej ilustracje i zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

Lista recenzentów artykułów naukowych publikowanych w „Przemyśle Spożywczym” w 2017 r.

dr hab. inż. Jarosław Bartoszewicz, prof. PP – Politechnika Poznańska
dr hab. Katarzyna Brodzińska – UWM w Olsztynie
dr hab. inż. Dorota Cais-Sokolińska – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek – MRiRW
prof. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski – UE w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik – UR w Krakowie
dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina – SGGW w Warszawie
dr hab. inż. Krzysztof Dasiewicz – SGGW w Warszawie
dr hab. inż. Anna Diowksz – Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Marzena Gawrysiak-Witulska – UP w Poznaniu
prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Danuta Górecka – UP w Poznaniu
dr hab. Anna Gramza-Michałowska, prof. UPP – UP w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Elżbieta Gujska – UWM w Olsztynie
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. inż. Marek Jakubowski – Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Małgorzata Karwowska – UP w Lublinie
prof. dr hab. Marek Kłodziński – IRWIR PAN w Warszawie
dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK – IBRKK w Warszawie
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska – SGGW w Warszawie
dr hab. inż. Hanna Kowalska – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski – Politechnika Poznańska
dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; HDR Universite de Montpellier (Francja)
dr hab. Ewa Lange – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim – UWM w Olsztynie
dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM – UWM w Olsztynie
dr hab. inż. Agnieszka Nowak – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński – PWSiP w Łomży
dr hab. inż. Sławomir Obidziński – Politechnika Białostocka
dr hab. Jolanta Oprządek, prof IGHZ – IGHZ PAN w Jastrzębcu
prof. dr hab. Irena Ozimek – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – UP we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska – AM w Gdyni
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert – SGGW w Warszawie
dr nauk prawnych, lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal – Szkoła Zdrowia Publicznego, CMKP w Warszawie
dr inż. Elżbieta Wszelaczyńska – UTP w Bydgoszczy
dr hab. inż. Zygmunt Zander, prof. UWM – UWM w Olsztynie
dr hab. inż. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, prof. ndzw. – PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej