Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, ryzyko rozprzestrzeniania się poprzez transport zwierząt

EFSA rozpoczął prace nad nową oceną ryzyka rozprzestrzeniania się bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe podczas transportu zwierząt. Ocena, o którą poprosiła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI), skupi się na ryzyku rozprzestrzeniania się opornych bakterii odzwierzęcych wśród drobiu, świń i bydła podczas transportu do innych gospodarstw lub do rzeźni.

Gdy oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) występuje u bakterii odzwierzęcych (bakterii, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi) może to również zagrozić skutecznemu leczeniu chorób zakaźnych u ludzi. Marta Hugas, główny naukowiec EFSA, powiedziała: „Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest pilnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, a oparte na dowodach porady mają kluczowe znaczenie dla opracowywania polityki i prawodawstwa, aby sprostać temu wyzwaniu. „Ten nowy mandat, który koncentruje się na możliwych skutkach dla zdrowia ludzkiego, po raz kolejny ilustruje rosnącą zbieżność między zdrowiem zwierząt i ludzi oraz potrzebę przyjęcia podejścia «Jedno zdrowie» przez oceniających i decydentów”. Oprócz zbadania czynników, które mogą powodować rozprzestrzenianie się bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez transport, EFSA dokona również przeglądu środków zapobiegawczych i opcji kontroli oraz określi jakie dane będą potrzebne do dalszej analizy problemu. Oczekuje się, że ostateczna opinia naukowa zostanie sfinalizowana do września 2022 r. Wniosek powstał w wyniku dyskusji prowadzonych w ciągu ostatniego roku między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i EFSA.

/op.MM na podstawie https://www.efsa.europa.eu/en/news/antimicrobial-resistance-what-risk-spread-through-animal-transport z dnia 25.10.2021.

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.