Spis treści 2/2009

Przemysł Spożywczy 2/2009

PRAWO

 • 2 Bezpieczeństwo żywności – nowe podejście Unii Europejskiej – Joanna Gajda-Wyrębek
  • Seria kryzysów dotyczących żywności i pasz wykazała słabe strony legislacji Unii Europejskiej. W Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa żywności wskazano na potrzebę uaktualnienia przepisów żywnościowych oraz kształtowania polityki na podstawie danych naukowych. W Białej Księdze Komisja zaproponowała podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, m.in. opracowanie przepisów ramowych obejmujących cały łańcuch produkcji żywności, tj. od pola do stołu. W ramach realizacji nowej polityki dotyczącej bezpieczeństwa żywności zostały opracowane rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
 • 6 Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – Wojciech Sawicki
  • 18 grudnia 2008 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2008 r., nr 214 poz. 1346 z 3 grudnia 2008 r.). W noweli ustawy wprowadzono nową definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego oraz zapisano wysokie sankcje karne za wprowadzanie do obrotu produktów zafałszowanych, w wysokości do 10% przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Ponadto organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mogą wydawać decyzje administracyjne przed zakończeniem kontroli, a zawarte w decyzjach informacje dotyczące zafałszowań artykułów będą podawane do publicznej wiadomości. Ustawa dostosowuje również krajowe przepisy do ostatnich zmian wspólnotowych.

TECHNIKA – TECHNOLOGIE

 • 12 Genetyczne metody identyfikowania, klasyfikacji i różnicowania mikroorganizmów – Agnieszka Olejnik-Schmidt, Justyna Broniarczyk, Marcin Schmidt
  • Seria kryzysów dotyczących żywności i pasz wykazała słabe strony legislacji Unii Europejskiej. W Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa żywności wskazano na potrzebę uaktualnienia przepisów żywnościowych oraz kształtowania polityki na podstawie danych naukowych. W Białej Księdze Komisja zaproponowała podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, m.in. opracowanie przepisów ramowych obejmujących cały łańcuch produkcji żywności, tj. od pola do stołu. W ramach realizacji nowej polityki dotyczącej bezpieczeństwa żywności zostały opracowane rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
 • 18 Automatyczne systemy monitorowania czystości mikrobiologicznej żywności – Alina Kunicka-Styczyńska
  • W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, producenci prowadzą monitoring mikrobiologiczny surowców, półproduktów, linii technologicznej i produktu końcowego. Konieczność wykonywania dużej liczby analiz w krótkim czasie wymusza wprowadzanie automatycznych systemów analizy mikrobiologicznej. Oprócz ogólnej charakterystyki systemów przeznaczonych dla mikrobiologii, przedstawiono dziewięć systemów najczęściej stosowanych w analizie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badań, zasady i rodzaju oznaczenia oraz czasu analizy jednostkowej. Podano również najważniejsze kryteria wyboru systemu do laboratorium.
 • 26 Ocena skuteczności procesów mycia w przemyśle spożywczym – Joanna Piepiórka
  • Higiena urządzeń i pomieszczeń produkcyjnych to jeden z warunków wytwarzania bezpiecznej żywności. Jej skuteczność w zakładach zależy od wielu czynników, m.in. od organizacji zabiegów mycia i dezynfekcji, ich monitoringu oraz stosowanych metod kontroli. W artykule omówiono metody weryfikujące skuteczność mycia: ocenę wizualną, metody wymazowe (tamponowe), odciskowe, analizę popłuczyn.
 • 32 Audity w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności – Waldemar Dzwola
  • Audit polega na ustaleniu, czy stan faktyczny jest zgodny z wymaganiami opisanymi w tzw. kryteriach auditu (tj. w normach, procedurach, specyfikacjach, przepisach prawa itp.). W artykule zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące auditowania jako narzędzia doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Dokonano także zwięzłej charakterystyki auditów wewnętrznych (strony pierwszej) i zewnętrznych (strony drugiej oraz trzeciej), z uwzględnieniem auditów dostawcy, klienta oraz auditów certyfikacyjnych. Ponadto zaprezentowano ogólne zasady auditowania i niektóre wytyczne wynikające z normy ISO 19011 oraz specyfikacji technicznej ISO/TS 22003. Artykuł zawiera także krótki opis kompetencji auditorów, a także czynników determinujących skuteczność auditów.
 • 36 Logiczny i przejrzysty ISO 9001:2008 – Paweł Dąbrowski, Grzegorz Romaniuk
  • W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone do nowej edycji normy ISO 9001:2008. Zmiany, ilustrowane przykładami, sklasyfikowano w trzech kategoriach. Zaprezentowano zmiany w organizacji wdrożenia ISO 9001:2008, a także przykładowy sposób wprowadzenia w życie nowej edycji normy. Artykuł zawiera genezę powstania rodziny norm ISO 9000 oraz historię ich aktualizacji przebiegającej ponad 20 lat. Opisano również procedurę nowelizacji standardu i jej poszczególne etapy.
 • 40 Nowe możliwości badawcze w Laboratorium Bezpieczeństwa i Właściwości Funkcjonalnych Żywności – Włodzimierz Grajek, Marcin Schmidt, Anna Olejnik
  • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2007 r. w ramach przyznanego grantu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego, działanie 1.4 „Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką”, priorytet 1. „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”, podjęła się realizacji projektu dotyczącego wyposażenia Laboratorium Bezpieczeństwa i Właściwości Prozdrowotnych Żywności.

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 42 Znakowanie produktów żywnościowych. Dobrowolne znakowanie wartością odżywczą – Ewa Czarniecka-Skubina, Andrzej Janicki
  • Dobrowolne znakowanie produktów żywnościowych na opakowaniu (informacją o wartości odżywczej) za pomocą GDA, „traffic lights” czy logo programu „Wiem, co wybieram”, ma na celu pomoc konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów żywieniowych wśród wielu podobnych do siebie wyrobów. Odgrywa rolę informacyjno-edukacyjną. Jest też wyrazem dbałości o klienta, coraz częściej zainteresowanego właściwym odżywianiem. Może także przyczynić się do wzrostu zaufania klientów do producentów.

WYDARZENIA

 • 46 Paryska IPA i Emballage dla przemysłu spożywczego – Agnieszka Górecka
  • Targi IPA – Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego oraz Emballage – Międzynarodowe Targi Pakowania i Opakowań, które odbyły się jednocześnie w listopadzie 2008 r. w Paryżu, były znakomitą okazją dla profesjonalistów z sektora spożywczego do zapoznania się z nowościami w branży – od technologii wstępnego przetwórstwa żywności po pakowanie artykułów spożywczych.
 • 48 Sytuacja kryzysowa i zarządzanie kryzysem – Agnieszka Górecka
  • Sillikier Polska – spółka należąca do Silliker Group Corporation, międzynarodowej sieci akredytowanych, niezależnych laboratoriów specjalizujących się w analizie żywności – zorganizowała w ub.r. warsztaty dla wyższej kadry menedżerskiej branży spożywczej pt. „Sytuacja kryzysowa i zarządzanie kryzysem w branży spożywczej”. Tematem spotkania było budowanie najlepszego systemu ochrony przed kryzysem, gotowość na wystąpienie kryzysu i metody zmniejszenia ewentualnych skutków.
 • 49 Technologia „hi-tech” w obornickim Bolsie
  • W fabryce Bols w Obornikach wódki produkowane są w najbardziej zaawansowanym technologicznie systemie rektyfikacyjno-filtracyjnym. Dzieje się tak za sprawą zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji. Łączne nakłady, które z obornickiej fabryki wybudowanej od podstaw w 1984 r. czynią najnowocześniejszy nie tylko w Polsce zakład, wynoszą 25 mln zł.
 • 50 Informacje biznesowe
 • 52 Polska – Unia – Świat