Spis treści nr 11

Przemysł Spożywczy nr 11/2006

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • 2 Ochrona środowiska w przemyśle spożywczym – K. Pielech-Przybylska
  • W artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia polskiego przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem działań podjętych przez przemysł spożywczy, w zakresie ochrony środowiska na tle przygotowań wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ostatnie dziesięć lat ochrony środowiska w Polsce to ponad 60 mld zł (opracowanie własne wg danych GUS) wydatków inwestycyjnych, przeznaczonych m.in. na ochronę powietrza, gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, zmniejszenie hałasu i ochronę przed promieniowaniem jonizującym. Towarzyszące temu ogromne przeobrażenia polskiego przemysłu, w tym spożywczego, świadczą o jego dynamicznym rozwoju i wzroście jego pozycji na rynku unijnym.
 • 8 Prawne aspekty gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem specyfiki zakładów przetwórstwa spożywczego – J. Rotko
  • Na pojęcie zakładowej gospodarki wodno-ściekowej składają się różne przedsięwzięcia inwestycyjne, technologiczne, organizacyjne oraz prawne, związane z pozyskiwaniem wody do procesów produkcyjnych oraz odprowadzaniem powstałych z nich ścieków. Omawiając aspekty prawne tego zagadnienia, należy rozpatrywać je w kontekście szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, a zwłaszcza prawa wodnego. Ważna jest również problematyka związana z możliwością korzystania z infrastruktury sieci komunalnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) i to też będzie przedmiotem tego artykułu.

TECHNIKA

 • 12 Uzdatnianie wody technologicznej – R. Kowalczyk
  • Przedstawiono ogólne wymagania stawiane wodzie technologicznej w przemyśle spożywczym, źródła zaopatrzenia w wodę, zużycie wody w poszczególnych branżach i energochłonność jej uzdatniania. Omówiono tradycyjne i alternatywne metody uzdatniania wody do celów technologicznych, takie jak odżelazianie, odmanganianie, filtracja z wykorzystaniem mas chemicznie aktywnych, wykorzystanie technik membranowych i dezynfekcję.
 • 19 Ekonomiczne rozwiązania w gospodarce osadami
 • 20 Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki
  • Dopłaty są jednym z najważniejszych programów Wspólnej Polityki Rolnej wspierającym rynek mleka i przetworów mlecznych w Unii Europejskiej. Dzięki temu programowi producenci wyrobów cukierniczych i lodów mogą uzyskać dopłaty do masła lub masła skoncentrowanego albo śmietanki, jeśli wykorzystają je do wyprodukowania określonych artykułów żywnościowych.

TECHNOLOGIA

 • 22 Innowacja i zróżnicowanie
  • Preferencje i potrzeby konsumentów ulegają ciągłym zmianom, zwłaszcza gdy są związane z dietą i zdrowiem. Wiele z tych trendów przyjmuje się bardzo szybko, ale ich atrakcyjność zwykle maleje, gdy pojawia się następny, fascynujący produkt. Aby podtrzymać zainteresowanie konsumentów, producenci żywności powinni nauczyć się przewidywać trendy rynkowe. Identyfikacja tego, co konsumenci uznają za korzystne i wartościowe oraz reagowanie na to przez wprowadzenie innowacyjnych produktów, pozwoli producentom żywności przekonać wymagających klientów. Sandra Bock, regionalny menedżer sprzedaży w firmie National Starch Food Innovation z siedzibą w Niemczech wyjaśnia, w jaki sposób specjalistyczne dodatki spożywcze mogą inspirować innowacyjność produktów

TARGI

 • 25 Targi Polagra-Food 2006 – dużo nowych produktów i informacji
  • Tegoroczne Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego Polagra-Food 2006 w Poznaniu pobiły rekordy poprzedniej edycji, którą określano jako przełomową. W I półroczu br. przemysł spożywczy zwiększył obroty o 8%, a zysk o 18%. Poprawiła się również płynność finansowa firm większości sektorów (dane z raportu „Gospodarka żywnościowa w trzecim roku po wejściu Polski do UE”, IERiGŻ). Polagra-Food 2006 potwierdza zatem tezę, że przemysł spożywczy ma się dobrze.

RYNEK MLEKA

 • 32 Konsekwencje negocjacji WTO dla przemysłu mleczarskiego Unii Europejskiej – R. Gasek
  • Negocjacje na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) zostały zawieszone 24 lipca br. Powodem były zbyt duże rozbieżności pomiędzy stanowiskami prezentowanymi przez najważniejszych członków WTO. Zgodnie z treścią oświadczenia wydanego tego samego dnia przez komisarza UE ds. handlu, Petera Mandelsona, za przerwanie rokowań odpowiedzialne są USA, które nie chciały dostrzec elastyczności prezentowanej przez innych członków WTO. (Od red.: Informacje o przebiegu rokowań w ramach WTO zostały opublikowane w „Przemyśle Spożywczym” w numerach 1/2005 i 8/2006).
 • 34 Działania reklamowe na rynku mleka w Polsce – M. Świątkowska
  • Przez wiele lat mleko było produktem anonimowym, nie kojarzącym się z żadną marką. W 1995 r. wykreowano z sukcesem unikatową, doskonale rozpoznawalną markę mleka UHT – Łaciate. Producenci mleka zaczęli inwestować w kolejne komercyjne kampanie reklamowe własnych marek. W artykule przedstawiono wybrane kampanie reklamowe mleka w Polsce, wskazując na ich efektywność oraz zastosowane środki. Stwierdzono, że najlepsze rezultaty przynoszą wspólne działania reklamowe producentów produktów mleczarskich.

OPROGRAMOWANIE

 • 36 System CSB optymalizuje procesy produkcyjno-administracyjne w branży piekarskiej i cukierniczej – A. Krzywiński, H. Schalk
  • Przedsiębiorstwo Klemme AG jest liczącym się na rynku europejskim i konsekwentnie umacniającym swoją pozycję rynkową producentem mrożonego pieczywa. Inwestycje, jakie zakład poczynił w najnowocześniejsze technologie produkcyjne, zwracają się, gdyż rośnie popyt na produkty mrożone w całej Europie.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • 38 Czy istnieje potrzeba znakowania żywności zawartością izomerów trans kwasów tłuszczowych? – H. Mojska
  • Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych powstają z izomerów cis w wyniku przemysłowego utwardzania olejów roślinnych i rybich oraz w czasie procesu biouwodornienia przebiegającego w żwaczu zwierząt przeżuwających. W licznych badaniach wykazano, że spożywanie izomerów trans kwasów tłuszczowych miało działanie aterogenne przez wpływ na poziom lipoprotein w surowicy krwi. Wykazano także, że izomery trans zaburzają metabolizm kwasów linolowego α-linolenowego do ich długołańcuchowych metabolitów. Głównym źródłem izomerów trans kwasów tłuszczowych w diecie człowieka są produkty cukiernicze, produkty smażone w głębokim tłuszczu (np. frytki ziemniaczane) i margaryna kostkowa. Znakowanie żywności zawartością izomerów trans kwasów tłuszczowych, nadal nieuregulowane prawnie w Europie, pozwoliłoby konsumentom na wybór tych produktów, w których zawartość izomerów trans jest najniższa.

LUDZIE NAUKI

 • 42 Wspomnienie o prof. Eugeniuszu Pijanowskim, wybitnym działaczu Stowarzyszenia – S. Tyszkiewicz
  • Stowarzyszenie Techników Przemysłu Spożywczego, obecnie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, powstało 12 listopada 1946 r. Formalne powołanie Stowarzyszenia poprzedziło zorganizowane 19 czerwca 1946 r., w lokalu Podsekretariatu Stanu ds. Przemysłu Spożywczego w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu, spotkanie fachowców, przedstawicieli przemysłu spożywczego, władz centralnych i terenowych oraz naukowców, na którym wyłoniono Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia oraz uzgodniono jego statutowe cele i założenia organizacyjne. W gronie osób zaproszonych na to spotkanie był 40-letni wówczas profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik Katedry Technologii Żywności, doktor habilitowany Eugeniusz Pijanowski – bohater naszych wspomnień.

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

 • 45 Ekologiczne produkty z całego świata
  • W Austrii, w ekologicznym gospodarstwie w Kellau niedaleko Salzburga, odbyła się konferencja poprzedzająca BioFach 2007 – największe Międzynarodowe Targi Bioproduktów, które odbędą się od 15 do 18 lutego 2007 r. w Norymberdze w Niemczech.

PRAWO WSPÓLNOTOWE

 • 47 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym?

50 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

52 INFORMACJE BIZNESOWE