Spis treści 9/2010

Okładka nr 9/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek mrożonych owoców i warzyw – Bożena Nosecka
  • Z powodu rosnącego popytu na rynkach zagranicznych, ale przede wszystkim na rynku krajowym, dynamicznie wzrasta w obecnej dekadzie produkcja warzyw mrożonych. Stabilizujące się zapotrzebowanie na rynkach zbytu i rosnąca konkurencja innych dostawców oraz niewielki wzrost zapotrzebowania na rynku wewnętrznym są natomiast powodem braku tendencji wzrostowej produkcji większości gatunków mrożonych owoców. Rynek mrożonych owoców charakteryzuje się ogromną wahliwością podaży i cen, co jest wynikiem a zarazem przyczyną braku powiązań pionowych dostawców surowca i producentów mrożonek. Na rynku mrożonych warzyw wahania podaży i cen są znacznie mniejsze, a surowiec pozyskiwany jest w 80% w ramach umów kontraktacyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: mrożone owoce i warzywa, produkcja, rynek, popyt, podaż
 • 8 Finansowanie outsourcingu z wykorzystaniem pomocy publicznej – Joanna Różycka
  • Zainteresowanie wsparciem na tworzenie lub rozbudowę centrów usług wspólnych w br. przerosło oczekiwania Ministerstwa Gospodarki. Korzyści osiągane dzięki zlecaniu wykonania na zewnątrz części zadań przedsiębiorstw to przede wszystkim obniżenie kosztów oraz poprawa efektywności działalności. Możliwości pozyskania pomocy publicznej wpłynęły na znaczny wzrost liczby projektów mających na celu utworzenie w Polsce centrów usług wspólnych. Niestety, planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w zakresie udzielania pomocy publicznej na tego typu inwestycje mogą ograniczyć liczbę dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów wsparcia, a także możliwości łączenia pomocy z różnych źródeł.
 • 10 Mrożone dania gotowe
  • Określenie wielkości produkcji i wartości sprzedaży mrożonej żywności, w tym dań gotowych, jest utrudnione, ponieważ firmy badawcze monitorują różne segmenty tego rynku w nieco odmiennym zakresie. W ocenie Euromonitor International w 2009 r. wartość sprzedaży mrożonek na polskim rynku wynosiła 1,6 mld zł, podczas gdy w ocenie MEBMR i Nielsena na mrożonki, łącznie z mrożonymi frytkami, Polacy wydali 1,3 mld zł. Mimo tych rozbieżności, na podstawie cząstkowych danych, a także opinii głównych graczy w tym segmencie rynku można mówić o tendencjach i perspektywach dotyczących mrożonych dań gotowych.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 Przetwórstwo żywności – oczekiwania i perspektywy – Bohdan Achramowicz
  • Postępy nauki o żywności i żywieniu stwarzają potrzebę kontroli jej bezpieczeństwa i opracowania prozdrowotnych zasad odżywiania. Proponowane diety nie spełniły oczekiwań, a wzrost liczby osób otyłych i podatnych na choroby dietozależne jest niepokojący. Kryzys ekonomiczny także wywarł wpływ na sposób odżywiania się i przemysł spożywczy powinien to uwzględnić w planach rozwoju.
   SŁOWA KLUCZOWE: model żywienia, antyoksydanty, fitoestrogeny, alergie, probiotyki
 • 18 Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – Michał Dobrzyński
  • Na firmach stosujących w swej działalności urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne spoczywa wiele obowiązków wynikających z europejskiej legislacji ekologicznej. Użytkownicy urządzeń pracujących na bazie czynników z grupy HFC (tzw. F-gazów) muszą zapobiegać wyciekom czynnika chłodniczego, m.in. przez zapewnienie regularnych kontroli szczelności oraz jak najszybszą naprawę wykrytych wycieków. Choć większość tych zobowiązań ciąży na użytkownikach instalacji, to legalny dostęp do instalowania i oraz serwisu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych mają wyłącznie osoby i firmy dysponujące stosownymi certyfikatami.
   SŁOWA KLUCZOWE: urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, czynniki chłodnicze z grupy HFC, F-gazy
 • 26 Techniki krogenicznego chłodzenia i zamrażania – Wiesław Gazda
  • W artykule przedstawiono krótki przegląd dostępnych technik chłodzenia i zamrażania kriogenicznego stosowanych w przemyśle spożywczym. Omówiono wady i zalety techniki chłodzenia kriogenicznego oraz sposoby eliminacji wad tych technik w obecnie stosowanych urządzeniach. Ponadto wskazano wybrane możliwości rozwoju technik zamrażania wynikające z połączenia techniki kriogenicznego i owiewowego zamrażania.
   SŁOWA KLUCZOWE: zamrażarki kriogeniczne, kriogenicznego zamrażanie, kriomechaniczne zamrażanie, ciekły azot

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 34 Żywność pochodzenia morskiego – konsumpcja a potencjalne zagrożenia – Piotr J. Bykowski
  • Blisko 20% białka zwierzęcego pochodzi z połowów morskich i akwakultury. Coraz większe zanieczyszczenie środowiska i chemizacja są przyczynami zanieczyszczeń chemicznych występujących w organizmach żyjących w morzu. W wielu przypadkach stwierdza się niekorzystny wpływ zakumulowanych w tkankach ryb zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, np. wzrost zachorowań na nowotwory. Przez zmiany w technologiach oraz ograniczenia prawne podjęto próby ograniczenia tych niekorzystnych dla zdrowia człowieka zjawisk. Na podstawie zaprezentowanego w artykule aktualnego stanu wiedzy dotyczącego o podstawowych zanieczyszczeniach chemicznych, przy jednocześnie oraz uwzględniając bardzo małą konsumpcję ryb można stwierdzić, że w Polsce nie istnieje zagrożenie dla zdrowia konsumenta będące wynikiem zanieczyszczeń chemicznych pobieranych z żywnością pochodzenia morskiego.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność pochodzenia morskiego, ryby, konsumpcja, zanieczyszczenia chemiczne
 • 40 Bakterie Listeria monocytogenes. Cz. I. Występowanie i źródła zanieczyszczeń żywności – Anna Sip
  • Bakterie L. monocytogenes są jednym z najgroźniejszych patogenów przenoszonych przez żywność. W pracy omówiono konsekwencje ich obecności w żywności. Szczegółowo scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń żywności bakteriami L. monocytogenes. Podkreślono, że do zanieczyszczeń nimi dochodzi najczęściej w środowisku produkcyjnym, głównie za pośrednictwem sprzętu technologicznego i pracowników. Zwrócono także uwagę na możliwość przedostawania się L. monocytogenes do gotowej już żywności w trakcie jej dystrybucji i obróbki kulinarnej. Podano ponadto kryteria bezpieczeństwa mikrobiologicznego różnych typów żywności w odniesieniu do L. monocytogenes.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, występowanie, źródła skażenia, przeżywalność w żywności

WYDARZENIA

 • 44 Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej – Anna Kurowska
  • 17 września 2010 r. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej obchodzi jubileusz 60-lecia pracy dydaktycznej i naukowej. Wydział powstał w 1950 r. pod nazwą Wydział Chemii Spożywczej, a uprawiane dyscypliny naukowe łączyły wiedzę techniczną, chemiczną, biologiczną z technologią przemysłu spożywczego. Rozwój osiągnięć naukowych związanych z biotechnologią znalazł wyraz w zmianach nazwy wydziału.
 • 45 Brau Beviale przekonuje swoją atrakcyjną ofertą
  • Z okazji tegorocznej edycji targów Brau Beviale, w czerwcu br. w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja prasy specjalistycznej. Około 35 zaproszonych dziennikarzy z Europy, wśród nich również przedstawiciel naszej redakcji, miało sposobność bezpośredniej rozmowy zarówno z organizatorami targów, jak i z przedstawicielami branży, np. z dr. Wernerem Gloßnerem ze zrzeszenia Prywatne Browary Bawarii. Zaproszeni goście mieli również okazję poznania technologii produkcji napojów w zakładzie Coca-Cola HBC Czech Republic.
 • 46 Polska – Unia – Świat
 • 48 Informacje biznesowe