Spis treści 9/2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 9/2009

GOSPODARKA

 • 2 Podaż i popyt mrożonych owoców i warzyw na polskim rynku – Bożena Nosecka
  • Po akcesji Polski do UE umocniła się dominująca pozycja mrożonych owoców i warzyw w polskim sektorze przetwórstwa artykułów ogrodniczych. Utrzymaliśmy też pierwsze miejsce w produkcji i eksporcie mrożonych owoców w UE i drugie miejsce w unijnej produkcji oraz eksporcie mrożonych warzyw. W 2008/2009 r. dynamiczna tendencja produkcji, eksportu i spożycia mrożonych warzyw została jednakże przerwana z powodu spadku popytu w kraju i Europie spowodowanym recesją gospodarczą. Ceny w eksporcie mrożonych warzyw nie powinny być niższe od wysokich cen z ostatnich lat, a dużą zmiennością, tak jak dotychczas, będą charakteryzować się ceny mrożonych owoców.
   SŁOWA KLUCZOWE: mrożonki owocowe i warzywne, eksport, import, spożycie, ceny
 • 8 Konkurencyjność polskich producentów żywności na rynku ukraińskim – Mirosława Tereszczuk
  • Ukraina jest ważnym partnerem gospodarczym i handlowym Polski. W latach 2000-2008 odnotowano wzrost znaczenia handlu towarami rolno-spożywczymi między tymi krajami. W 2008 r. wzajemne obroty handlowe tymi produktami wyniosły prawie 650 mln euro i były cztery razy wyższe niż w 2000 r. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski na Ukrainę w latach 2000-2008 wzrosła ponad trzykrotnie (ze 133 do 422 mln euro). Import w tym okresie wzrósł ponad dziewięciokrotnie – z 24 mln w 2000 r. do 222 mln euro w 2008 r. W strukturze eksportu rolno-spożywczego na Ukrainę dominują przede wszystkim: mięso i jego przetwory, żywe zwierzęta oraz świeże owoce i warzywa. Polska importuje z Ukrainy głównie zboża i rośliny oleiste.
   SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność, produkty rolno-spożywcze, rynek ukraiński, import, eksport, producenci żywności
 • 14 Sektor rybny w Polsce – tendencje rozwojowe – Krzysztof Hryszko
  • Wartość przetwórstwa ryb w Polsce osiągnęła w 2008 r. rekordowy poziom 5 mld zł i była ponad 2-krotnie wyższa niż przed akcesją do Unii Europejskiej. Rozwój sektora determinowany jest przede wszystkim przez eksport produktów na rynek wspólnotowy, gdzie sprzedajemy głównie wędzone łososie, przetwory ze śledzi oraz filetowane dorsze (2/3 wartości eksportu). Popyt krajowy, mimo tendencji wzrostowej jest nadal stosunkowo mały. Przetwórstwo ryb oparte jest w większości na surowcach pochodzących z importu, co uzależnia jego opłacalność od światowej sytuacji popytowo-podażowej oraz kursu walutowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: rybołówstwo, przetwórstwo ryb, handel zagraniczny, spożycie ryb

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 19 Kontenery chłodnicze – transport towarów szybko psujących się – Ludmiła Filina
  • W łańcuchu chłodniczym towarów szybko psujących się, transportowanych w kontenerach istotną rolę odgrywają porty morskie, które powinny być dostosowywane do obsługi coraz większej liczby kontenerów chłodniczych. Artykuł zawiera analizę czynników ryzyka wpływających na jakość produktów żywnościowych transportowanych w kontenerach podczas ich obsługi w porcie morskim oraz zalecenia pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo transportu tych towarów. Na przykład częste i długotrwałe odłączenie kontenera od źródła zasilania elektrycznego na terenie portu może pogorszyć jakość znajdujących się w nim szybko psujących się towarów.
   SŁOWA KLUCZOWE: kontener chłodniczy, towary szybko psujące się, bezpieczeństwo

PRAWO

 • 26 Syntetyczne czynniki chłodnicze – przegląd regulacji prawnych – Urszula Stęplewska, Krzysztof Maćkowiak, Paweł Kuleta
  • Syntetyczne czynniki chłodnicze, nazywane potocznie freonami, to chlorofluorowęglowodory (CFC), wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) oraz wodorofluorowęglowodory (HFC). Gazy te negatywnie oddziałują na ekosystem, gdyż mają wysoki wskaźnik potencjału niszczenia ozonu (ODP) oraz potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). W artykule przedstawiono przepisy prawne odniesione do tych substancji.
   SŁOWA KLUCZOWE: czynniki chłodnicze, freony, niszczenie ozonu, efekt cieplarniany, regulacje prawne

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 30 Rewolucja w chłodnictwie i klimatyzacji – zapomniane zakazy unijne – Michał Dobrzyński
  • Współczesna gospodarka nie może istnieć bez chłodnictwa i klimatyzacji. Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne są wszędzie: w przetwórstwie żywności i transporcie chłodniczym, przy produkcji napojów, w kopalniach, hutach i rafineriach, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i elektronicznym, w telekomunikacji i bankowości, a także w klimatyzacji w biurach, samochodach oraz coraz częściej – w mieszkaniach. Trudno znaleźć zakład przemysłowy, który na jakimś etapie produkcji nie korzystałby z nich. Zagadnienie to dotyczy więc wszystkich.
 • 34 Wołowina kulinarna – czynniki poubojowe a jakość mięsa – Marek Cierach, Jacek Niedźwiedź,Maciej Borzyszkowski
  • Uzyskanie mięsa wołowego wysokiej jakości zależy nie tylko od czynników przyżyciowych, ale także w znacznym stopniu od czynników poubojowych. W artykule omówiono wpływ czynników poubojowych na kształtowanie cech jakościowych wołowiny kulinarnej. Ważny jest proces dojrzewania poubojowego, w wyniku którego kształtują się charakterystyczne cechy jakościowe wołowiny kulinarnej decydujące o jej atrakcyjności: kruchość, soczystość, jasna barwa i wysoka wartość odżywcza.
   SŁOWA KLUCZOWE: wołowina kulinarna, jakość mięsa, przemiany poubojowe, dojrzewanie, chłodzenie, pakowanie

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 38 Nutraceutyki – dodatki prozdrowotne i bioaktywne składniki żywności – Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • W artykule przedstawiono najnowszą definicję nutraceutyków oraz dokonano ich podziału wg różnych kryteriów, tj. pochodzenia, budowy chemicznej i prozdrowotnego oddziaływania. Omówiono nutraceutyki o działaniu ogólnie wzmacniającym, przeciwnowotworowym, przeciwutleniającym, osteogennym oraz korzystnie wpływającym na profil lipidowy krwi. Wymieniono produkty o podwyższonej zawartości substancji nutraceutycznych. Nawiązano również do przepisów prawnych dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz bezpieczeństwa stosowania nutraceutyków.
   SŁOWA KLUCZOWE: nutraceutyki, substancje biologicznie aktywne, prozdrowotne oddziaływanie, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
 • 43 Terroryzm żywnościowy – czynniki zagrożenia – Waldemar Dzwolak
  • Jednym z nowych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które pojawiło się w krajach wysoko rozwiniętych, jest terroryzm żywnościowy, który oznacza zamierzone użycie środków spożywczych do rozprzestrzeniania patogennych czynników biologicznych, chemicznych i radioaktywnych w celu dokonania aktów terrorystycznych. W artykule opisano podstawowe czynniki zagrożenia terrorystycznego, a także przedstawiono zarys działań związanych z zapobieganiem terroryzmowi żywnościowemu w USA, UE i w Polsce.
   SŁOWA KLUCZOWE: bioterroryzm, terroryzm żywnościowy, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo żywności

WYDARZENIA

 • 46 Polska-Unia-Świat
 • 48 Informacje biznesowe