Spis treści 9/2007

okładka Przemysł Spożywczy 9/2007

RYNEK

 • 2 Zmiany na rynku mrożonych owoców i warzyw – Bożena Nosecka
  • W najbliższych latach w kraju i na rynkach zagranicznych będzie się zwiększać zapotrzebowanie na polskie mrożone warzywa. Rosnąć też będzie popyt na mrożone maliny i truskawki na rynkach zagranicznych. Wzrost eksportu pozostałych gatunków mrożonych owoców będzie wolniejszy z powodu wyraźnego nasycenia rynków zbytu. Zwiększać się będzie zapotrzebowanie na mrożonki owocowe w kraju (wyższy popyt zakładów produkujących dżemy i wyroby mleczarskie). Mimo zwiększenia wsparcia ze środków unijnych, na rynku mrożonych owoców utrzyma się w najbliższych latach bardzo duża niestabilność podaży i cen zbytu.
   Słowa kluczowe: mrożonki owocowe, mrożonki warzywne, produkcja, handel zagraniczny, popyt, ceny, baza surowcowa
 • 8 Sektor zbożowo-paszowy w Polsce i Unii Europejskiej – Agnieszka Judzińska
  • Polska jest w Unii Europejskiej znaczącym producentem zbóż oraz produktów przetwórstwa. Krajowy sektor zbożowo-paszowy ma znaczny potencjał produkcyjny oraz jest dużym konsumentem przetworów zbożowych. W porównaniu z pozostałymi państwami Unii, Polska wydajność upraw jest bardzo niska a udział w zewnętrznych obrotach handlowych UE-25 jest niewielki. Funkcjonowanie na jednolitym rynku unijnym wpływa korzystnie na rozwój oraz konkurencyjność całej branży zbożowej.
   Słowa kluczowe: sektor zbożowo-paszowy, produkcja zbóż, przetwórstwo, handel

KONFERENCJE

 • 12 Polska – znaczący producent żywności w Unii Europejskiej
  • „Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE” to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się 13-16 czerwca 2007 r. w Wigrach. Zadaniem konferencji była identyfikacja i omówienie zmian, jakie w latach 2001-2006 wystąpiły w sektorze żywnościowym nowych krajów członkowskich UE w okresie integracji z Unią Europejską.

GOSPODARKA

 • 13 Gospodarka żywnościowa nowych członków Unii – Robert Mroczek
  • Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej (w porównaniu z krajami UE sprzed maja 2004 r.) to przede wszystkim kraje małe i średnie. Udział przemysłu spożywczego i rolnictwa w wytworzeniu PKB w poszczególnych krajach UE-12 jest różny i wynosi od kilkunastu procent w Bułgarii i Rumunii do ok. 2% w Słowenii. Wśród nowych członków UE eksporterami netto produktów rolno-spożywczych są tylko Polska, Węgry, Bułgaria i Litwa. Z tej grupy państw tylko Polsce udało się poprawić swoją pozycję eksportera netto żywności i napojów, dzięki czemu dodatnie saldo w obrotach handlowych zwiększyło się z ok. 200 mln euro (średnia w latach 2001-2003) do 2 mld euro, tj. 10-krotnie.
   Słowa kluczowe: Unia Europejska, przemysł rolno-spożywczy, rynek, handel, import, eksport

TECHNIKA

 • 18 Amoniak bezpiecznym czynnikiem chłodniczym – Urszula Stęplewska, Krzysztof Maćkowiak, Paweł Kuleta
  • Niekontrolowane wycieki amoniaku mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, produktów spożywczych, mogą być także przyczyną pożarów i wybuchów. Przy zastosowaniu odpowiednich systemów kontroli, amoniak może być czynnikiem bezpiecznym w eksploatacji. Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa obiektów z chłodniczymi instalacjami amoniakalnymi są prawidłowo działające systemy ciągłej kontroli stężenia par amoniaku w powietrzu. W przypadku wykrycia wycieku amoniaku system powinien automatycznie włączyć wentylację awaryjną, aby zapobiec powstaniu stężenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi, a także osiągającego dolną granicę wybuchowości.
   Słowa kluczowe: amoniak, detekcja, czujnik, bezpieczeństwo
 • 26 Chłodniczy transport żywności. Wymagania międzynarodowej umowy ATP – Wiesław Zwierzycki, Krzysztof Bińczyk, Tomasz Rochatka, Arkadiusz Stachowiak, Przemysław Tyczewski
  • W artykule przedstawiono temperaturę, w jakiej powinna być przewożona żywność szybko się psująca. Przedstawiono skutki niedotrzymywania warunków dotyczących wymaganej temperatury. Podano klasyfikację nadwozi do transportu żywności zgodnie z umową ATP. Omówiono badania certyfikacyjne nadwozi. Podkreślono potrzebę rejestracji temperatury podczas przewozu żywności.
   Słowa kluczowe: transport, żywość szybko się psująca, chłodzenie, zamrażanie

OPROGRAMOWANIE

 • 22 Śledzenie pochodzenia i bezpieczeństwo produktów. Cz. II – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • Podstawowym celem kontroli pochodzenia surowca i produktu w przemyśle spożywczym jest ochrona konsumenta, czyli dostarczenie mu bezpiecznych produktów i ochrona przedsiębiorstw przez wdrożenie procedur określających przebieg procesów produkcyjnych.

UNIA EUROPEJSKA

 • 34 Wysoko przetworzona żywność i napoje dominują w unijnym eksporcie rolno-spożywczym – Anna Łazarowicz
  • Dodatnie saldo w obrotach UE produktami rolno-spożywczymi wykazuje wyraźną tendencję wzrostową – wynika z opublikowanego w lipcu br. najnowszego raportu Komisji Europejskiej „The Changing Face of EU Agricultural Trade” opracowanego przez MAP (Monitoring Agriculture Policy).

TECHNOLOGIA

 • 36 Polifenole w żywności. Właściwości przeciwutleniające – Marta Mitek, Andrzej Gasik
  • W artykule przedstawiono klasyfikację i występowanie w żywności związków polifenolowych. Porównano też aktywność przeciwutleniającą wybranych polifenoli oznaczaną metodami in vitro i in vivo. Na podstawie wyników badań in vivo oceniono wpływ diety bogatej w polifenole na potencjał przeciwutleniający płynów ustrojowych człowieka.
   Słowa kluczowe: polifenole, flawonoidy, aktywność przeciwutleniająca, metabolizm polifenoli, badania in vitro, badania in vivo

PRODUKTY REGIONALNE

 • 40 Polska zabiega o ochronę swoich specjałów – Agnieszka Górecka
  • Konsumenci poszukują unikalnych produktów. Istotne jest jednak, aby produkty te charakteryzowała niezmienna, wysoka jakość. Może być ona wynikiem pochodzenia produktu z konkretnego miejsca lub przestrzegania przez wytwórców unikalnych, dawnych metod produkcji. Widocznym dla konsumentów potwierdzeniem regionalnego bądź tradycyjnego charakteru wyrobów jest umieszczenie na ich opakowaniach symbolu Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego lub Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności.

NAUKA

 • 42 Nutrigenomika – nowe perspektywy nauki o żywności – Justyna Gralik
  • Dziedziną nauki badającą wpływ składników pożywienia na występowanie chorób i ich interakcję z czynnikami genetycznymi jest nutrigenomika. Dynamiczny rozwój nutrigenomiki jest możliwy dzięki zastosowaniu nowych technologii bioanalitycznych, charakteryzujących się miniaturyzacją i automatyzacją procesów pomiarowych, równoczesną rejestracją setek lub tysięcy informacji oraz zastosowaniem złożonych narzędzi elektronicznych w analizie wyników. Celem nutrigenomiki jest opracowanie w przyszłości indywidualnych strategii żywienia zapobiegających chorobom i poprawiających status zdrowotny ludzi.
   Słowa kluczowe: nutrigenomika, żywienie, prewencja chorób, analizy genetyczne

46 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

47 NOWOŚCI PRODUKTOWE

48 INFORMACJE BIZNESOWE