Spis treści 9/2006

Przemysł Spożywczy okładka 9/2006

RYNEK

 • 2 Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój największych firm przemysłu spożywczego – P. Chechelski
  • Porównano wyniki finansowe największych firm z kapitałem krajowym i filii korporacji transnarodowych działających w polskim przemyśle spożywczym przed i po integracji z Unią Europejską. Okazało się, że przychody ze sprzedaży i zatrudnienie rosły w tym czasie szybciej w firmach z krajowym kapitałem, natomiast pozostałe wskaźniki finansowe były znacznie lepsze w firmach globalnych.
 • 8 Przetwórstwo owoców i warzyw po akcesji Polski do Unii Europejskiej – B. Nosecka
  • Po akcesji Polski do UE utrzymała się tendencja wzrostowa w produkcji większości przetworów owocowych i warzywnych. Wzrósł eksport niemal wszystkich przetworów. Zwiększyła się też skala reeksportu przetworów wytwarzanych z produktów innych stref klimatycznych. Spośród produktów strefy umiarkowanej wyższy był jedynie import zagęszczonego soku jabłkowego i koncentratu pomidorowego. Główne problemy branży to: zahamowanie tempa wzrostu popytu na rynku krajowym (co powoduje stabilizację cen detalicznych i cen zbytu), małe znaczenie powiązań pionowych między zakładami przetwórczymi a dostawcami surowca oraz brak promocji rodzimych przetworów na rynkach zbytu. Silnymi stronami sektora są: duża koncentracja produkcji, wysoki poziom technologii w większości zakładów i bardzo bogata oferta podażowa jednostek przetwórczych.
 • 13 Produkcja i dystrybucja produktów mrożonych w Polsce – R. Koźmiński
  • Sezon letni 2006 już się kończy. Rynkowi liderzy – producenci mrożonek tego gorącego lata odnotowali rekordową sprzedaż swoich wyrobów, a niektórym zabrakło ich nawet w magazynie. Na wyniki tej branży mają wpływ przede wszystkim duże zmiany pogody, poziom konsumpcji i wielkość zbiorów płodów rolnych. Wkrótce dostępne będą dokładne analizy wyników osiągniętych w tym sezonie, zostaną też opracowane nowe prognozy na okres jesienno-zimowy 2006/2007 dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.
 • 17 Rynek żywności mrożonej – H. Górska-Warsewicz
  • W artykule przedstawiono wybrane determinanty rozwoju rynku żywności mrożonej. Przeanalizowano wielkość sprzedaży wybranych kategorii, koncentrację sprzedaży oraz innowacyjność mrożonej pizzy, frytek, dań gotowych, warzyw i mieszanek warzywnych.
 • 20 Postępowanie antydumpingowe przeciwko chińskim importerom mrożonych truskawek – J. Jędrzejewska
  • Polska jest największym producentem w Unii Europejskiej mrożonych truskawek przemysłowych, traktowanych przez odbiorców jako naturalny półprodukt do produkcji jogurtów, serków, lodów, dżemów itp. W latach 2002-2004 produkcja mrożonych truskawek w krajach UE-15 wynosiła odpowiednio 138 tys. t, 92,5 tys. t i 123 tys. t. W tym samym okresie w Polsce wyprodukowano: w 2002 r. – 135 tys. t, w 2003 r. – 90 tys. t, w 2004 r. – 120 tys. t mrożonych truskawek.

OPAKOWANIA

 • 22 Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2006
  • Wrozwoju opakowań dla przemysłu spożywczego obserwuje się obecnie dwie podstawowe tendencje – pierwsza związana jest z ochronną oraz informacyjną funkcją opakowań, a druga z ekologią. W pierwszym kierunku rozwoju opakowań na uwagę zasługują opakowania chroniące wybrany parametr jakościowy produktu. Drugi kierunek rozwoju związany jest z poszukiwaniem materiałów do produkcji opakowań na bazie naturalnych i syntetycznych związków przyjaznych dla środowiska naturalnego. Te kryteria znajdują odzwierciedlenie w funkcjach opakowań dla żywności nagrodzonych w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2006, zorganizowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) wspólnie z Krajową Izbą Opakowań (KIO), Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl. Laureaci konkursu mają otwartą drogę do współzawodnictwa w Światowym Konkursie Opakowań WORLDSTAR.

OPROGRAMOWANIE

 • 24 Organizacja logistyki i centralnego magazynu paletowego w grupie przedsiębiorstw – J. Szablewski, H. Schalk
  • Fuzje w przemyśle spożywczym wymagają strukturalnych zmian w organizacji przedsiębiorstw. Nowe wyzwania, konsolidacja i koncentracja na rynkach, wymagają odpowiedniej strategii zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniającej zmienioną organizację procesów logistycznych. Należy zwrócić uwagę nie tylko na zewnętrzną logistykę, lecz w szczególności na wewnętrzny przepływ towarów w obrębie jednego zakładu albo całego wielozakładowego przedsiębiorstwa.

TRANSPORT

 • 28 Transport chłodniczy – osiągnięcia i wyzwania – A. Jarczyk
  • Transport chłodniczy, stanowiący podstawowe ogniwo w łańcuchu chłodniczym, ma za zadanie zaopatrzenie konsumentów w bezpieczne, wysokiej jakości produkty, mimo ich ograniczonej trwałości. Do towarów takich zalicza się przede wszystkim produkty żywnościowe, kwiaty, rośliny, farmaceutyki, a także inne substancje chemiczne. Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje transportu chłodniczego: morski (statki konwencjonalne, kontenerowce), lądowy (drogowy i kolejowy) i powietrzny. System transportu wykorzystujący połączone rodzaje transportu chłodniczego (co najmniej dwa) określany jest jako intermodal transport.

TECHNOLOGIA

 • 30 Zamrażanie i składowanie mięsa wieprzowego i wołowego w tuszach – Z. Błoński
  • W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w czasie realizacji projektu celowego. Prace prowadzone w warunkach przemysłowych pozwoliły na wybór odpowiedniej folii oraz precyzyjne określenie parametrów technologicznych niezbędnych do zamrożenia i długotrwałego składowania mięsa wieprzowego i wołowego w tuszach, zapakowanego w worki foliowe. Wskazano również korzyści wynikające z wdrożenia do praktyki gospodarczej nowej procedury technologicznej.
 • 33 Sprężone powietrze w zakładach spożywczych – uzdatnianie – K. Olborska, J. Duszyński, P. P. Lewicki
  • Sprężone powietrze jest jednym z ważniejszych nośników energii. Chociaż jest wydajne i bezpieczne dla środowiska, zawiera wiele zanieczyszczeń, które szczególnie w przemyśle spożywczym stanowią bardzo poważny problem. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu atmosferycznym (zasysanym przez sprężarkę), wilgoć i przegrzany olej (pochodzący z układu smarowania kompresora), a także zabrudzenia z rurociągów są mieszaniną związków o stopniu agresywności porównywalnym z kwasami. Wiele produktów ma kontakt ze sprężonym powietrzem w różnych procesach technologicznych, dlatego też może ono bezpośrednio wpływać na jakość produkowanej żywność. Stosowanie tego medium w procesach produkcyjnych bez odpowiedniego przygotowania, czyli uzdatnienia niesie ze sobą możliwość strat finansowych oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.

SUROWCE

 • 36 Rola czynników genetycznych w kształtowaniu jakości tusz i mięsa wieprzowego – T. Florowski, A. Pisula
  • W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania możliwościami wykorzystania czynników genetycznych w kształtowaniu jakości tusz i mięsa wieprzowego. Dotychczas głównym z badanych czynników było określenie genetycznego podłoża powstawania takich wad jakości mięsa jak PSE i „acid meat”, co pozwoliło na ograniczenie częstotliwości ich występowania. Obecnie badania prowadzone w wielu ośrodkach naukowych koncentrują się na określeniu genów odpowiedzialnych m.in. za mięsność i otłuszczenie tusz, zawartość tłuszczu śródmięśniowego oraz składu kwasów tłuszczowych. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z jakością surowca wieprzowego i genetycznymi czynnikami mającymi udział w jej kształtowaniu. Omówiono m.in. problematykę występowania wad jakości krajowej wieprzowiny oraz zagadnienia wpływu rasy i genotypu świń na jakość pozyskiwanego mięsa.

USTAWODAWSTWO

 • 40 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Ł. Bobeł, M. Wojciechowska

42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

44 INFORMACJE BIZNESOWE