Spis treści 8/2014

Przemysl Spozywczy-8-2014

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 11 Względna stabilizacja przemysłu spożywczego w Polsce – Jadwiga Drożdż, Roman Urban
  • Główną cechą polskiego przemysłu spożywczego jest względna jego stabilizacja i umiarkowane tempo wzrostu. Powrót ożywienia gospodarczego stwarza możliwości odwrócenia spadkowej tendencji popytu na żywność, ale nie można tego oczekiwać na rynku używek. Równocześnie maleje tempo wzrostu eksportu i pojawia się zagrożenie deflacją. W takich uwarunkowaniach rynkowych tempo wzrostu produkcji przemysłu spożywczego będzie umiarkowane, a także utrzyma się stabilizacja stanu finansowego sektora przy malejącym branżowym zróżnicowaniu wyników przedsiębiorstw.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, żywność, napoje, wyroby tytoniowe, popyt, produkcja, zysk
 • 20 Polska żywność na rynkach europejskich – Mirosława Tereszczuk
  • Eksport produktów rolno-spożywczych od lat jest ważną częścią polskiego handlu zagranicznego. Udział eksportu rolno-spożywczego w całym polskim eksporcie w 2013 r. wyniósł 13,1%, wobec 12,5% w 2012 r. Saldo obrotów handlowych osiągnęło niespotykaną wcześniej wartość 5,7 mld euro, wobec 1,4 mld euro w 2008 r. Eksport produktów rolno-spożywczych w 2013 r. osiągnął wartość 20 mld euro i był 11,5% większy niż rok wcześniej, a w porównaniu z 2008 r. wzrósł o ponad 70%. Głównym odbiorcą polskich produktów żywnościowych są kraje UE, gdzie trafia prawie 80% eksportu rolno-spożywczego naszego kraju.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty rolno-spożywcze (żywność), rynki europejskie, handel zagraniczny, eksport
 • 26 Nowe wymagania dotyczące znakowania ważne od 13 grudnia 2014 r. Rozporządzenie nr 1169/2011 – Beata Majchrzak
  • Od 13 grudnia 2014 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które weszło w życie 13 grudnia 2011 r., w sprawie przekazywania informacji dotyczących etykietowania żywności w odniesieniu do każdego sektora spożywczego. Określenie wspólnych dla całej UE definicji, wymogów i procedur, stworzy jasne ramy dla rzetelnego informowania konsumenta i posłuży wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie żywności, rozporządzenie nr 1169/2011, Komisja Europejska
 • 32 Zmiany na rynku żywności bezglutenowej – Iga Rybicka
  • Żywność bezglutenowa należy do najważniejszego i najszybciej rozwijającego się rynku żywności w nietolerancjach pokarmowych. Obserwuje się także wzrost zainteresowania produktami bezglutenowymi w redukcji masy ciała. W artykule omówiono polski i światowy rynek żywności bezglutenowej oraz wskazano najważniejszych producentów omawianego asortymentu żywności. Ponadto wymieniono polskich producentów z nadaną licencją przekreślonego kłosa. Zwrócono także uwagę na obserwowany w ostatnich latach wzrost wartości rynku żywności bezglutenowej na świecie i w Polsce oraz na znaczne poszerzenie asortymentu surowców bezglutenowych. Obecnie na rynku dostępne są powszechnie stosowane surowce bezglutenowe, m.in. kukurydza, ryż, ziemniaki i gryka oraz stosunkowo młode na rynku bezglutenowym: owies, amarantus, teff i miłka abisyńska. Przedstawiono także instytucje w największym stopniu kształtujące jakość żywności bezglutenowej w Polsce.
   SŁOWA KLUCZOWE: gluten, bezglutenowy, celiakia, nietolerancja pokarmowa

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 40 Myjki pianowe i jakość piany – Sylwia Mierzejewska, Joanna Piepiórka-Stepuk, Sandra Masłowska
  • W artykule zaprezentowano istotę mycia pianowego stosowanego w przetwórstwie spożywczym. Przeanalizowano wpływ udziału poszczególnych faz piany na jej jakość i efekty mycia oraz zaprezentowano analizę techniczną myjek pianowych. Analizie poddano 11 urządzeń dostępnych na rynku. Usystematyzowano je ze względu na mobilność wytwornicy. Porównano je pod względem ciśnień.
   SŁOWA KLUCZOWE: higiena, piana, myjki pianowe
 • 46 Wpływ promieniowania mikrofalowego na składniki bioaktywne i strukturę żywności. Cz. II. Cieplne utrwalanie i suszenie żywności – Marcin Kidoń, Tomasz Pawlak, Antoni Ryniecki
  • Utrwalanie żywności ma przede wszystkim zapewnić stabilność mikrobiologiczną. Ale równie ważne jest, aby wykreować pożądane cechy sensoryczne, nie tracąc przy tym wiele na wartości odżywczej oraz zawartości związków prozdrowotnych. W artykule omówiono wpływ pasteryzacji, sterylizacji i suszenia z wykorzystaniem energii mikrofalowej na strukturę i niektóre składniki bioaktywne żywności. Ogrzewanie mikrofalowe skraca czas potrzebny do osiągnięcia żądanej temperatury, co zmniejsza straty związków termolabilnych. Gwałtowna przemiana fazowa wody w parę w całej objętości biosurowców, jaka zachodzi w wyniku ogrzewania mikrofalowego w podciśnieniu, pozwala na uzyskanie suszy o wyjątkowej strukturze. Produkty te, nazywane puffingami, charakteryzują się zwiększoną porowatością i objętością. Mimo trudności z równomiernym dostarczaniem energii mikrofalowej w całej objętości materiału, urządzenia zarówno do cieplnego utrwalania, jak i suszenia żywności są z powodzeniem stosowane na skalę przemysłową.
   SŁOWA KLUCZOWE: promieniowanie mikrofalowe, składniki bioaktywne, struktura żywności

PRAWO

 • 50 Znakowanie alergenów – nowe wymagania. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 – Joanna Olszak
  • Informacja o składnikach alergennych i powodujących reakcje nietolerancji zawartych w produkcie jest jednym z ważniejszych elementów oznakowania. Jej obecność i treść może mieć kluczowy wpływ na zdrowie konsumentów oraz na bezpieczne funkcjonowanie produktu na rynku. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 wprowadza istotne zmiany w tym zakresie i warto im się dokładnie przyjrzeć, tym bardziej, że już za niespełna pół roku stosowanie tych nowych wymagań stanie się obowiązkiem dla wszystkich podmiotów branży spożywczej. Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian na etykietach (przede wszystkim wyróżnienie alergenów w składzie, analiza tekstów dotyczących możliwej ich obecności) oraz dodatkowych informacji w zakładach żywienia zbiorowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: alergeny, reakcje nietolerancji, znakowanie, rozporządzenie nr 1169/2011, śladowe ilości
 • 54 Znakowanie enzymów spożywczych. Wymagania prawne – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • W artykule omówiono zasady znakowania enzymów spożywczych wchodzących w skład środków spożywczych, a także zasady oznakowania enzymów spożywczych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla producentów żywności oraz konsumentów finalnych. Wymagania dla enzymów są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych. Do czasu ukazania się tego rozporządzenia nie było przepisów krajowych ani unijnych dotyczących stosowania enzymów w produkcji enżywności oraz znakowania środków spożywczych z ich dodatkiem. Enzymy wykorzystane do produkcji danego środka spożywczego są traktowane jak każdy składnik żywności i muszą być odpowiednio oznakowane w wykazie składników. Ważne jest, czy dany enzym pełni funkcję technologiczną w gotowym produkcie, czy pełni funkcję substancji pomagającej w przetwarzaniu. W artykule przedstawiono tzw. drzewko decyzyjne ułatwiające podjęcie decyzji czy enzym jest stosowany jako składnik produktu, czy jako substancja pomocnicza w przetwórstwie.
   SŁOWA KLUCZOWE: enzymy, znakowanie, enzymy w wykazie składników

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 58 Nadzór nad regałami magazynowymi oddawanymi do użytku i podczas eksploatacji – Adam Wojciechowski
  • Na różnych etapach w łańcuchach dostaw związanych z produkcją i dystrybucją artykułów spożywczych eksploatowane są magazyny. Wiele z nich wyposażonych jest w różnego rodzaju regały. Ich eksploatacja wymaga od użytkowników sprawowania nad nimi nadzoru, który zapewni odpowiednie bezpieczeństwo pracy w ich otoczeniu. W artykule omówiono zagadnienia związane z nadzorem nad najczęściej użytkowanymi w magazynach regałami paletowymi na etapie oddawania ich do i podczas eksploatacji.
   SŁOWA KLUCZOWE: magazyn, składowanie, urządzenia do składowania, regały, regały wolno stojące
 • 64 Współczesny marketing a opakowania do żywności. Cz. I – Joanna Kuzincow
  • W części I artykułu przedstawiono istotną rolę opakowania w marketingu oraz ewolucję strategii komunikacyjnych słynnych marek spożywczych – począwszy od pierwszych lat ich istnienia, kiedy dominujące były takie elementy, jak obraz czy slogan reklamowy, aż po czasy współczesne, gdy opakowanie staje się nierzadko podstawą komunikacji marketingowej. Zaakcentowano wzrost znaczenia opakowania jako swoistego symbolu tego produktu, a w czasach sklepów wielkopowierzchniowych i zakupów w Internecie – często również jedynego kanału kontaktu konsumenta z produktem. W części II artykułu (będzie opublikowana w nr. 9/2014 „PS”) zostaną zaprezentowane najnowsze światowe trendy marketingowe, takie jak minimalizm, indywidualizm, interaktywność, emocje czy wreszcie zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, znajdujące wyraźne odzwierciedlenie w projektowaniu opakowań.
   SŁOWA KLUCZOWE: współczesny marketing, opakowania w marketingu, opakowania do żywności

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 68 Ekstrudowane przekąski nowej generacji – Aleksandra Wesołowska
  • W artykule podjęto się nieformalnego zdefiniowania kategorii przekąsek ekstrudowanych, oraz w skrócie zaprezentowano dane dotyczące ich konsumpcji. Omówiono również proces produkcyjny, a także kierunki rozwoju obserwowane na rynku europejskim. Przedstawiono i omówiono typy obecnie stosowanych ekstruderów. Wiele uwagi poświeconosposobom projektowania i modernizacji linii technologicznych, czyli stosowaniu maszyn modułowych. Przedstawiono również prognozę przyszłych kierunków rozwoju branży, opartych na badaniach nad urozmaiceniem produktów pod względem smaku, kształtu i koloru oraz wartości odżywczych i wpływu na zdrowie konsumenta.
   SŁOWA KLUCZOWE: ekstruder, ekstruzja, modernizacja, przekąski ekstrudowane
 • 73 Rola informacji o żywności i żywieniu w kształtowaniu wyborów konsumenckich – Dominika Jakubowska, Katarzyna Staniewska, Bogusław Staniewski
  • Dostępność różnych źródeł informacji o żywności i żywieniu nie oznacza, że każdy konsument jest skłonny korzystać ze nich wszystkich i w takim samym zakresie. Celem artykułu jest przedstawienie roli informacji o żywności i żywieniu w kształtowaniu wiedzy i wyborów konsumenckich. Jak dowodzą badania, na rynku żywności można wyróżnić segmenty konsumentów o odmiennych potrzebach informacyjnych, sposobach ich zdobywania i wykorzystania. Aspekty zdrowotne i odżywcze żywności są przez konsumentów oceniane przez pryzmat innych motywów wyboru żywności, takich jak smak, cena i wygoda użytkowania. Za niepokojący uważa się zbyt duży dostęp do informacji różnej jakości, gdyż może to powodować dezorientację konsumentów w wyborze żywności. W tym kontekście ważne staje się umiejętne wykorzystanie wiedzy o wyborach konsumenckich, w których informacja i komunikacja odgrywają większą niż kiedykolwiek rolę.
   SŁOWA KLUCZOWE: media, zaufanie, konsument WYDARZENIA

Wykaz reklam