Spis treści 8-9/2012

Przemysł Spożywczy 809/2012Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 13 Polscy producenci żywności na rynkach Europy i świata – Mirosława Tereszczuk
  • Polski sektor rolno-spożywczy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie, a produkty rolno-spożywcze są najwyższej jakości. Polska żywność ma silną i pewną pozycję na rynku europejskim, gdzie trafia prawie 80% eksportu i skąd pochodzi prawie 70% importu. Obserwuje się jednak wzrost eksportu do krajów rozwijających się, w tym do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) oraz Azji. Są to rynki bardzo chłonne i perspektywiczne dla polskich eksporterów. W 2011 r. wartość eksportu żywności z Polski wzrosła do 15,2 mld euro, w tym wpływy z eksportu do krajów UE-27 wyniosły 11,9 mld euro, do WNP 1,5 mld euro, a do pozostałych krajów 1,8 mld euro. Import wzrósł do 12,6 mld euro, z tego z UE-27 wyniósł 8,8 mld euro, z krajów WNP 0,5 mld euro, z pozostałych krajów zaś 3,3 mld euro. Saldo wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi uległo dalszej poprawie i wyniosło 2,6 mld euro. Oznacza to, że z roku na rok wzrasta znaczenie polskich produktów żywnościowych na rynkach zagranicznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty rolno-spożywcze, eksport, import, handel
 • 24 Problemy sektora spożywczego w Polsce – Jadwiga Drożdż, Roman Urban
  • W artykule przedstawiono aktualne problemy przemysłu spożywczego, które znacząco wpływają na warunki i wyniki działalności gospodarczej. Za takie problemy uznano: hamujący popyt krajowy, nasilające się ograniczenia rynkowe, drogie surowce i niekorzystne dla przetwórców relacje cen, dużą zmienność i słabnącą dynamikę produkcji, niestabilność wyników finansowych oraz powolne procesy koncentracji. Producenci żywności napotykają coraz silniejsze ograniczenia zewnętrzne, do których muszą się dostosować, co wymaga stałego doskonalenia prowadzonej działalności i zwiększania jej efektywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, niestabilność dynamiki produkcji, wahania zysków, procesy koncentracji
 • 32 Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym – Eugeniusz K. Chyłek
  • Wykorzystanie zasobów świata roślinnego, zwierzęcego i mikroorganizmów, przy wsparciu jakie daje: biotechnologia, genetyka, chemia, fizyka czy nauki ekonomiczne, może zapewnić zarówno konsumentowi, jak i gospodarce Unii oczekiwane rezultaty. Rozwój badań na rzecz racjonalnego zagospodarowania tych zasobów, w powiązaniu z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych poprawiających efektywność ich wykorzystywania, tworzy nowy obszar działań pod nazwą biogospodarka. Biogospodarka obejmuje praktycznie wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w jakiejkolwiek formie. Ponadto biogospodarka stanowi strategiczną, ponadsektorową integrującą formę działań wpływających na rozwój gospodarczy i wpisuje się w dominujące obecnie interdyscyplinarne podejście do zasad finansowania badań naukowych Artykuł omawia uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego w ramach programu biogospodarki oraz wskazuje na kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby można było poprawić warunki rozwoju zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle spożywczym.
   SŁOWA KLUCZOWE: biogospodarka, zasoby biologiczne, sektor rolno-spożywczy, rozwój zrównoważony, polityka naukowa, innowacje
 • 40 Światowe rankingi marek – Hanna Górska-Warsewicz
  • W artykule przedstawiono wybrane rankingi wartości marek oparte na wycenie metodami finansowymi i mieszanymi. Do prezentacji wybrano rankingi największych światowych agencji konsultingowych i badawczych: Interbrand, Millward Brown oraz Brand Finance. Jako materiał analityczny posłużyły raporty: „The Best Global Brands” (Interbrand), „BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands” (Millward Brown) oraz „Brand Finance Global 500” (Brand Finance). Dla celów niniejszego artykułu dokonano wyboru marek żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, sieci handlu detalicznego oaz sieci restauracji i kawiarni.
   SŁOWA KLUCZOWE: marka, wycena marek, rankingi marek

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 50 Wpływ aktywności wody na wzrost drobnoustrojów – Krystyna Kowal
  • W artykule zdefiniowano pojęcie aktywności wody. Przedstawiono wpływ aktywności wody (aw) na wzrost bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych, określono optymalną i minimalną aw. Opisano możliwość rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych za psucie się żywności o zróżnicowanej aktywności wody. Zwrócono uwagę na wpływ aktywności wody na trwałość żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: aktywność wody (aw), mikroorganizmy, żywność
 • 54 Mycie i dezynfekcja opakowań wielokrotnego użytku – Sylwia Mierzejewska, Mariusz Wlazło
  • Opakowania wielokrotnego użytku, szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, wymagają odpowiednich zabiegów higienicznych. W pracy przedstawiono metody mycia opakowań wielokrotnego użytku, czynniki wpływające na skuteczność procesu oraz porównano koszt mycia w zależności od stosowanej metody. Wybierając metodę mycia należy wziąć pod uwagę liczbę mytych opakowań zwrotnych, cenę urządzeń myjących i względy ekonomiczne.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania zwrotne, mycie, dezynfekcja, metody mycia
 • 64 Metody wykrywania i oznaczania GMO. Cz. I. Techniki molekularne – analiza DNA – Marta Słowianek
  • Rozwój inżynierii genetycznej doprowadził do wprowadzenia na rynek żywności genetycznie zmodyfikowanej, tzn. żywności zawierającej organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) lub wyprodukowanej z ich udziałem. Zastosowanie GMO w diecie i rolnictwie budzi obawy i kontrowersje. Dlatego wiele krajów, w tym kraje UE, wprowadziło obowiązek znakowania żywności GM. W związku z tym opracowano wiele metod detekcji i oznaczenia ilościowego GMO w materiale roślinnym oraz w produktach żywnościowych. W artykule opisano metody wykrywania i oznaczania GMO w żywności na poziomie DNA. Wskazano zalety i wady technik takich jak PCR, biosensory, mikromacierze oraz przykłady produktów żywnościowych badanych za ich pomocą.
   SŁOWA KLUCZOWE: GMO, detekcja, DNA, PCR, biosensory, mikromacierze

PRAWO

 • 68 Ważne dla konsumenta informacje o wartości odżywczej – Alicja Walkiewicz, Hanna Kunachowicz
  • Nowe rozporządzenie unijne w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności ma zagwarantować, że konsument będzie otrzymywać odpowiednie informacje o spożywanej przez niego żywności, m.in. dotyczące wartości odżywczej produktów. Etykieta dla konsumenta ma stanowić narzędzie ułatwiające dokonywanie świadomych wyborów żywności, zgodnych z zasadami prawidłowego żywienia.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie, rozporządzenie, konsument, wartość odżywcza
 • 74 Aromaty – projekty nowych przepisów – Jolanta Jarecka, Joanna Gajda–Wyrębek, Agnieszka Świtka, Katarzyna Kuźma
  • W Komisji Europejskiej trwają prace nad unijną listą substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności oraz unijną listą produktów początkowych dla aromatów dymu wędzarniczego stosowanych w produkcji żywności. Opracowano projekty rozporządzeń ustanawiających ww. listy. W artykule przedstawiono najważniejsze zapisy zawarte w projektach ww. aktów prawnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: aromaty, aromaty dymu wędzarniczego, ocena bezpieczeństwa, projekty nowych przepisów
 • 78 Reklama żywności – branżowa specyfika – Aleksandra Kuc
  • W prawie polskim brak jest jednolitej regulacji prawnej dotyczącej reklamy żywności. Problematykę tę podejmują zarówno akty prawne mające zastosowanie do reklamy bez względu na rodzaj reklamowanych produktów, w tym w szczególności ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i akty prawne wprost dotyczące reklamy żywności i konkretnych produktów żywnościowych. Podstawowe zasady dotyczące reklamy żywności zostały zawarte w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Reklamę produktów związanych z szeroko rozumianą branżą spożywczą regulują ponadto ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Prawo farmaceutyczne. O ile reklamowanie żywności jako takiej jest, co do zasady, dozwolone, to reklamowanie poszczególnych produktów podlega daleko idącym uwarunkowaniom i ograniczeniom, jak np. w przypadku preparatów do początkowego żywienia niemowląt czy suplementów diety. W przypadku wyrobów tytoniowych i niektórych alkoholi reklama jest zabroniona.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo, reklama, suplementy diety, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, napoje alkoholowe

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • 84 Transport wewnętrzny w przemyśle spożywczym – Radosław Sutkowski
  • W artykule scharakteryzowano środki transportu wewnętrznego stosowane w zakładach przemysłu spożywczego. Omówiono również wybrane czynności ładunkowe i czynności manipulacyjne Wyjaśniono znaczenie transportu wewnętrznego z punktu widzenia racjonalizacji produkcji i dystrybucji.
   SŁOWA KLUCZOWE: transport żywności, produkcja, przenośniki, maszyny dźwignicowe
 • 94 E-gospodarka także w fazie zaopatrzenia – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Systemy automatycznej identyfikacji poprzez kody kreskowe – ADC i Elektronicznej Wymiany Danych – EDI to efektywne narzędzia elektronicznej gospodarki. Wdrażanie ADC i EDI początkowo usprawniało funkcjonowanie firm, w tym producentów artykułów spożywczych, wyłącznie w fazie zbytu. Obecnie coraz częściej wdrażane są te systemy również w fazie zaopatrzenia. Stanowią one także podstawowe elementy modelu integracji procesów w obszarze zaopatrzenia – Upstream Integration Model (UIM), wypracowanego w ramach globalnej inicjatywy na rzecz usprawnienia dostaw – Global Commerce Initiative (GCI).
   SŁOWA KLUCZOWE: zaopatrzenie, identyfikacja danych, kody kreskowe, systemy ADC, EDI, model UIM, strategia GCI
 • 98 Nowe pomysły na opakowanie

WYDARZENIA

 • 102 Polska – Unia – Świat
 • 104 Informacje biznesowe