Spis treści 7-8/2011

Przemysł Spożywczy 7-8/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 13 Przemysł spożywczy w Polsce – obecnie i w przyszłości – Marek Wigier 
  • Impulsem dla przyspieszonego rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce była akcesja do UE. W artykule przedstawiono najważniejsze trendy rozwoju sektora na tle UE, zmiany w handlu zagranicznym, strukturze produkcji i sytuację ekonomiczno-finansową. W nawiązaniu do najważniejszych kierunków ewolucji WPR do 2020 zaprezentowano wyzwania wobec sektora spożywczego odnoszące się do konkurencyjności, innowacyjności oraz bezpieczeństwa żywnościowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, sektor żywnościowy, konkurencyjność, innowacyjność
 • 21 Wzrasta konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynkach UE – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • W artykule omówiono pozycję poszczególnych branż polskiego przemysłu spożywczego na rynku europejskim. Wielkość handlu w ramach poszczególnych branż określono na podstawie danych Eurostatu na poziomie czterocyfrowej agregacji grup produktów. Dokonano analizy bilansu handlowego i oceny konkurencyjności za pomocą wskaźników ujawnionych przewag komparatywnych (RCA – Revealed Comparative Advantages i TC – Trade Coverage). W związku z tym, że 76% wymiany handlowej Wspólnoty stanowią obroty wewnątrzunijne, w badaniu skoncentrowano się wyłącznie na obrotach handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jest możliwy dalszy wzrost polskiego eksportu produktów przemysłu rolno – spożywczego na rynek unijny.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel rolno-spożywczy, rynek unijny, konkurencyjność, przemysł spożywczy, kraje członkowskie UE
 • 30 Kierunki badań w gospodarce żywnościowej i rolnictwie w UE w latach 2014-2015 – Andrzej Babuchowski
  • Opublikowany przez Komisję Europejską dokument „Strategia 2020” wskazał na kierunki rozwoju Unii Europejskiej do 2020 r. Nacisk położono na inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączaniu społecznemu. Komisja przedstawiła też siedem tzw. „Flagshp initiatives” umożliwiających postęp w ramach każdego z priorytetów tematycznych. Planuje również wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania m.in. problemów związanych ze zmianami klimatu, efektywnością energetyczną, zdrowia, zmianami demograficznymi oraz zwiększeniem światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Badania będą prowadzone w ramach Wspólnych Strategicznych Ram Badań i Innowacji, co powinno wyeliminować ich fragmentację i zapewnić większą spójność programów unijnych i krajowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: Wspólne Strategiczne Ramy Badań i Innowacji, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Centrum Wiedzy i Innowacji, Europejskie Partnerstwo Innowacyjne
 • 34 Forum ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności – Eugeniusz Chyłek
  • Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw żywności jest dla Europy bardzo ważnym zadaniem. W tym celu powołano Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego, a następnie Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. Artykuł przedstawia kluczowe zadania jakie powinny być zrealizowane, by przemysł rolno-spożywczy Wspólnoty Europejskiej spełniał kryteria konkurencyjności wobec najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność, łańcuch dostaw, Komisja Europejska, polityka, nauka, innowacje

PRAWO

 • 36 Będą zmiany na unijnej liście substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • Obecnie trwają prace nad opracowaniem rozporządzeń Komisji zmieniających przyjęte w kwietniu załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności. Zmiany polegają na dopuszczeniu nowych substancji dodatkowych lub rozszerzeniu zastosowania dopuszczonych obecnie substancji. W artykule omówiono nowe zastosowania substancji dodatkowych, uwzględnione w ww. rozporządzeniach Komisji Europejskiej.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, załączniki do rozporządzenia, zmiany przepisów
 • 42 Bezpieczeństwo zdrowotne tłuszczów stosowanych do smażenia – projekt nowych polskich regulacji – Krzysztof Krygier, Anna Mengual Domenech, Maria Suchowiak, Przemysław Biliński
  • W artykule poruszono złożony problem bezpieczeństwa zdrowotnego tłuszczów używanych do smażenia. Przybliżono wytyczne projektowanego rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczącego tej kwestii, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza się metody, które będą służyły kontroli stopnia niebezpiecznych przemian, jakie zachodzą w tłuszczach w trakcie smażenia wraz z granicznymi wartościami dla metod odniesienia: liczba kwasowa nie więcej niż 2,5 mg KOH/g tłuszczu (do końca 2012 r.) oraz zawartość związków polarnych poniżej 25% (od 1 stycznia 2013 r.). Przedstawiono również projekt założeń dobrowolnego programu „Odpowiedzialne smażenie”, który ma zapewnić kontrolę wyjściowej jakości tłuszczu przeznaczonego do smażenia, przez zapewnienie zarówno korzystnego żywieniowo składu kwasów tłuszczowych (limit zawartości izomerów trans i kwasów nasyconych), jak i ograniczenie temperatury smażenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: smażenie, bezpieczeństwo publiczne, rozporządzenie, odpowiedzialne smażenie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 48 Substancje dodatkowe w produktach spożywczych. Cz. I – Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Na podstawie deklaracji producentów zamieszczonych w wykazie składników na etykietach opakowań jednostkowych, dokonano analizy stosowania substancji dodatkowych w 500 różnych produktach spożywczych. W pierwszej części artykułu przedstawiono dane z badań, które wskazują, że na polskim rynku są produkty zawierające 5 i więcej różnych substancji dodatkowych (np. wędliny paczkowane, napoje gazowane, wyroby cukiernicze) oraz takie, które nie zawierają ich wcale lub najwyżej 1-2 substancje (wafle i pieczywo chrupkie). W drugiej części artykułu porównano skład wybranych produktów spożywczych oferowanych konsumentom w latach 2009 i 2010 ze składem podobnych produktów oferowanych w 2002 r., co wskazało, że obecnie dodaje się do nich przeciętnie o 1 substancję mniej.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty spożywcze, substancje dodatkowe
 • 54 Enzymy w mleczarstwie – aspekty technologiczne i prawne – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
  • Podstawowe składniki mleka (laktoza, lipidy i białka) ulegają przemianom enzymatycznym. Przemiany te indukowane są przez enzymy rodzime mleka lub enzymy pochodzenia mikrobiologicznego (mikroflory obecnej w przetworach mlecznych) lub w wyniku dodanych do mleka preparatów enzymatycznych. Zmiany wywołane obecnością enzymów mogą mieć charakter kontrolowany i niekontrolowany – w pierwszym przypadku oczekuje się konkretnych przemian tworzących produkt o ściśle określonych cechach organoleptycznych i sensorycznych. Artykuł stanowi przegląd piśmiennictwa z zakresu enzymów wykorzystywanych w mleczarstwie i tych, których wykorzystanie może zwiększyć asortyment oferowanych produktów mlecznych na rynku.
   SŁOWA KLUCZOWE: enzym, preparat koagulujący, laktaza, transglutaminaza, dojrzewanie serów, modyfikacja enzymatyczna
 • 68 Mięso drobiowe odkostnione mechanicznie – Dorota Pietrzak, Mirosław Słowiński, Jan Mroczek 
  • W artykule opisano uwarunkowania jakości i pozyskiwania oraz możliwości wykorzystania MDOM w przemyśle drobiarskim. Mięso to, z uwagi na sposób otrzymywania, zmieniony skład chemiczny, mazistą, pastowatą konsystencję, gorsze właściwości technologiczne i niską trwałość nie może w pełni zastąpić tkanki mięśniowej.
   SŁOWA KLUCZOWE: odkostnianie, MDOM, właściwości
 • 72 Systemowe zarządzanie wyrobami niezgodnymi – Waldemar Dzwolak
  • Wyroby (surowce, półprodukty i produkty) niespełniające ustalonych wymagań (wyroby niezgodne) są stałymi elementami każdego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, dlatego powinny być objęte systemowymi działaniami w ramach tzw. nadzoru nad wyrobami niezgodnymi. W artykule przedstawiono podstawy zarządzania wyrobami niezgodnymi z uwzględnieniem wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 22000, a także standardów BRC i IFS. Scharakteryzowano systemowe nadzorowanie wyrobów niezgodnych, które powinno obejmować identyfikowanie, kategoryzację, odizolowanie i zabezpieczenie przed niezamierzonym użyciem, a także wycofanie wyrobu, sposoby jego zagospodarowania oraz wykonywanie działań korygujących, które umożliwiają udoskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: wyrób niezgodny, działania korygujące, korekcje, jakość, bezpieczeństwo żywności
 • 78 Biologiczne zanieczyszczenia żywności – powiadomienia RASFF – Krystyna Rybińska, Jacek Postupolski, Ewa Ledzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna
  • W artykule przedstawiono zgłoszenia w latach 2004-2011 w ramach systemu RASFF o zagrożeniach dotyczących zanieczyszczenia środków spożywczych szkodnikami magazynowymi. Obserwuje się wzrost liczby powiadomień w poszczególnych latach oraz zgłoszeń o odrzuceniu na granicy. Zwraca uwagę liczba powiadomień z Polski, w tym powiadomień alertowych. Obecność szkodników w środkach spożywczych może stanowić poważny problem dla bezpieczeństwa żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, środki spożywcze, RASFF, zanieczyszczenie biologiczne, szkodniki magazynowe, roztocze, owady, gryzonie, ciała obce

LOGISTYKA- OPAKOWANIA

 • 84 Postęp w pakowaniu produktów spożywczych – Helena Panfil-Kuncewicz, Andrzej Kuncewicz, Monika Mieczkowska
  • W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody pakowania oraz najnowsze trendy w opakowalnictwie żywności. Omówiono zasady i korzyści pakowania aseptycznego, pakowania w podwyższonym standardzie higienicznym, próżniowego oraz pakowania w atmosferze modyfikowanej. Ponadto przedstawiono systemy pakowania aktywnego i inteligentnego oraz wykorzystanie nanotechnologii w produkcji najnowszej generacji opakowań do żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: pakowanie aseptyczne, pakowanie próżniowe i w modyfikowanej atmosferze, opakowania aktywne i inteligentne, nanotechnologie w opakowalnictwie
 • 92 Nowe kody kreskowe na artykułach spożywczych – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Jednym z najefektywniejszych narzędzi elektronicznej gospodarki, które usprawnia funkcjonowanie firm przemysłu spożywczego, są systemy automatycznej identyfikacji na etapie zaopatrzenia i zbytu towarów. W artykule omówiono najnowsze sposoby oznaczania kodami kreskowymi, których wdrożenie przyniesie kolejne korzyści branży spożywczej wynikające z: automatycznego śledzenia, kontroli terminów przydatności do spożycia, automatyki w przyjmowaniu dostaw i kompletowania wysyłek oraz ze znakowania towarów o zmiennej ilości kodami jednoznacznymi nie tylko na terenie jednego kraju, ale i całego świata.
   SŁOWA KLUCZOWE: kody kreskowe, traceability, etykieta logistyczna, przemysł spożywczy

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 96 Nowe fakty o ołowiu w środkach spożywczych – Monika Mania, Maria Wojciechowska-Mazurek, Krystyna Starska, Małgorzata Rebeniak, Urszula Biernat
  • Przedstawiono i porównano dane pochodzące z monitoringu prowadzonego w Polsce (2004-2008) i w innych krajach Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia środków spożywczych pochodzenia roślinnego ołowiem z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 629/2008. Omówiono zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności ołowiem w świetle ostatnich opinii: Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z marca 2010 r. oraz Połączonego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych z czerwca 2010 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: zanieczyszczenia ołowiem, monitoring środków spożywczych, dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia ołowiem

WYDARZENIA

 • 104 Wykaz reklam
 • 106 Polska – Unia – Świat
 • 108 Informacje biznesowe