Spis treści 7/2014

Przemysł Spożywczy 7/2014Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 2 Aplikacja systemu monitorowania parametrów instalacji chłodniczych – Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Paweł Kuleta, Urszula Stęplewska
  • W przemyśle rolno-spożywczym istotne jest bezpieczeństwo. Chłodnictwo i klimatyzacja są obecne niemal w każdej gałęzi tego przemysłu. Odpowiedni wybór programów i systemów stosowanych do monitoringu instalacji chłodniczych pozwala na skuteczną ochronę obiektów przemysłowych, handlowych i pomieszczeń chłodniczych podczas przetwórstwa i przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych przed wystąpieniem niebezpiecznych stężeń czynnika chłodniczego w powietrzu. W artykule scharakteryzowano podstawowe cechy oraz niezbędne elementy konstrukcyjne systemu monitoringu wycieków. Zaprezentowano budowę i funkcje systemu detekcji propanu zastosowanego dla zabezpieczenia układu chłodniczego, wraz z zadaniami i działaniami oprogramowania obsługującego ten system. Opracowana aplikacja systemu monitorowania parametrów instalacji chłodniczych uruchamia automatyczne czynności prewencyjne oraz archiwizuje zaistniałe stany alarmowe. Wykazano, że rozwiązanie to sprawdza się w warunkach półtechnicznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne, systemy detekcji, propan

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 8 Wyroby spożywcze dla wojska – nowe wymagania dla dostawców – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • W artykule zaprezentowano wymagania Polskich Sił Zbrojnych w stosunku do dostaw wyrobów przemysłu spożywczego, zastosowanie podstawowych standardów GS1 w technologii ADC, a docelowo również w EDI, w gospodarce cywilnej i wojskowej. Wskazano też, jak pogodzić uwarunkowania specyfiki funkcjonowania logistyki obu gospodarek oraz jakie zadania ma obecnie do spełnienia zarówno polskie wojsko, jak i dostawcy wyrobów spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: logistyka wojskowa, GS1, ADC, kody kreskowe, standardy globalne
 • 12 Wzrost funkcjonalności palet a lepsze wykorzystanie magazynów – Adam Wojciechowski
  • W sektorze produkcji i dystrybucji branży spożywczej mamy do czynienia z przemieszczaniem oraz składowaniem różnorodnych artykułów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Wymaga to szeroko pojętej mechanizacji prac oraz zachowania odpowiednich warunków przechowywania i składowania. W artykule zaprezentowano możliwość zwiększenia funkcjonalności płaskich palet ładunkowych, w wyniku czego można uzyskać wzrost wykorzystania przestrzeni składowej magazynu.
   SŁOWA KLUCZOWE: magazyn, składowanie, transport wewnątrzzakładowy, palety płaskie, nadstawki paletowe
 • 14 Światowe trendy w opakowaniach w przemyśle spożywczym – Beata Marchand
  • Najważniejsze tendencje, które będą wyznaczać kierunek działań firm opakowaniowych produkujących dla sektora żywności, będą wiązać się z innowacyjnością w zakresie produkcji zrównoważonej, recyklingu, wykorzystania surowców odnawialnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu wygody klienta i pakowaniu żywności przetworzonej w opakowania indywidualne lub jednostkowe. Tworzywa sztuczne w dalszym ciągu będą wypierać szkło i metal.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, produkcja zrównoważona, recykling, surowce odnawialne, biodegradowalność, opakowania aktywne i inteligentne

PRAWO

 • 17 Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wskazówki dla firm spożywczych – Agnieszka Kowalska
  • Kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do prowadzenia skutecznej polityki w zakresie przeciwdziałania powstawaniu nadmiernej ilości odpadów opakowaniowych. Kluczowym aktem prawnym dotyczącym gospodarki opakowaniami i odpadami jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego 94/62/WE. Polska praktyka gospodarcza pokazała, że spełnienie założeń określonych w dyrektywie wymaga zmiany polskiego ustawodawstwa. Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która weszła w życie w styczniu 2014 r., ma przyspieszyć realizację wymagań unijnej dyrektywy. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zapisów zawartych w nowej ustawie – istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw żywnościowych1. Znajomość regulacji prawnych jest niezbędna w prowadzeniu efektywnej gospodarki opakowaniami, a ich konsekwentne przestrzeganie przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: dyrektywa Parlamentu Europejskiego 94/62/ /WE, dyrektywa 2005/20/WE, ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 13 czerwca 2013 r.
 • 21 Ochrona znaku towarowego i wzoru przemysłowego. Prawo własności przemysłowej dla producentów – Iwona Wrześniewska-Wal
  • W artykule przedstawiono sposoby zabezpieczania interesów przedsiębiorców przed nieuczciwym kopiowaniem ich wzorów przez konkurencyjne przedsiębiorstwa. Wskazano na niezbędne elementy konieczne do rejestracji wzoru: nowość i indywidualny charakter. Z praktycznego punktu widzenia ważna jest weryfikacja ww. przesłanek, która może nastąpić na skutek sprzeciwu lub w ramach postępowania o stwierdzenie nieważności. Jednocześnie analiza przedstawionych przepisów wskazuje przedsiębiorcom możliwość wyboru pomiędzy znakiem towarowym a wzorem przemysłowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: znak towarowy, wzór przemysłowy, produkt spożywczy
 • 24 „Dodaj do koszyka” w e-spożywczaku. Sprzedaż żywności przez Internet – aspekty prawne – Paulina Żarczyńska
  • W artykule omówiono aspekty prawne sprzedaży żywności przez Internet oraz nadchodzące zmiany przepisów w tym zakresie. Zagadnienie sprzedaży „na odległość” zostało przedstawione w kontekście dwóch rodzajów regulacji: cywilnoprawnej oraz wynikającej z przepisów prawa żywnościowego. Analiza cywilnoprawna odnosi się do sprzedaży żywności na odległość i związanego z nią prawa odstąpienia od umowy. W zakresie przepisów prawa żywnościowego poruszona została kwestia zatwierdzania zakładów, zapewnienia konsumentom odpowiedniego bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: sprzedaż żywności przez Internet, e-commerce, sklep internetowy, sprzedaż „na odległość”, prawo żywnościowe, rozporządzenie nr 1169/2011, ustawa o prawach konsumenta

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 27 Ocena zawartości w sorbetach owocowych – Anna Rój, Piotr Przybyłowski
  • Jednym z produktów reakcji Maillarda jest 5-hydroksy-2-metylofurfural (HMF), aktywny aldehyd powstający podczas ogrzewania monosacharydów w wysokiej temperaturze, w środowisku kwaśnym. Toksykologiczne działanie tego związku na organizm ludzki nie zostało do końca wyjaśnione, jednak w badaniach na zwierzętach związek ten powodował wiele negatywnych implikacji zdrowotnych. W artykule dokonano oceny zawartości HMF w sorbetach owocowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zawartość HMF w sorbetach owocowych jest niska i wynosi 0,10-2,26 μg/100 g. Deklarowana zawartość węglowodanów oraz wartość pH sorbetów nie wykazały wpływu na oznaczoną zawartość HMF. W odniesieniu do danych literaturowych – ilość HMF zawarta w sorbetach owocowych nie obniża jakości produktu i nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: HMF, sorbety owocowe
 • 29 Nanoprodukty – co wiedzą o nich studenci – Natalia Chomaniuk, Piotr Przybyłowski
  • Produkcja wyrobów opartych na nanotechnologii umożliwia tworzenie nowych materiałów o dotychczas nieznanych właściwościach. Produkty te mają ogromne znaczenie w rozwoju większości współczesnych sektorów rynkowych. W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu wiedzy i świadomości studentów w zakresie stosowania nanotechnologii oraz nanowyrobów. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że powinna zostać wprowadzona kampania edukacyjna dotycząca nanotechnologii oraz nanowyrobów. Można sądzić także, że dostosowanie cen nanoproduktów do możliwości finansowych konsumentów spowodowałoby wzrost zainteresowania tymi wyrobami, umożliwiłoby także praktyczne ich przetestowanie, czego wynikiem będzie wzrost popytu na te dobra.
   SŁOWA KLUCZOWE: nanotechnologia, nanoprodukty, rynek innowacyjnych produktów, świadomość konsumenta

WYDARZENIA

 • 33 90 lat istnienia firmy Alfa Laval w Polsce
  • 29 maja 2014 r. w Warszawie odbył się jubileusz 90-lecia działalności firmy Alfa Laval na rynku polskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, napojów, chemicznego, morskiego, energetycznego, rafineryjnego, ochrony środowiska, ciepłowniczego i chłodnictwa. Obecni byli: Józef Neterowicz – radca w Ambasadzie Szwecji, Jacek Senderski – dyrektor fabryki Alfa Laval w Krakowie, Ilze Lensha – dyrektor finansowy Alfa Laval, Piotr Wygnańczuk – dyrektor generalny Alfa Laval Polska w latach 2002-2005 oraz Małgorzata Moczyńska – dyrektor generalna Alfa Laval w Polsce.
 • 35 Dziennikarze we włoskim Meran. Dyskusja o BrauBeviale – Beata Marchand
  • Zgodnie z danymi z 2012 r., targi BrauBeviale to 40 327 m˛ powierzchni wystawienniczej, 32 810 odwiedzających specjalistów branżowych, w tym 38% międzynarodowych, oraz 1284 wystawców, w tym 44% międzynarodowych. Prezentowane są tu surowce, technologie, logistyka i marketing związane rynkiem produkcji oraz sprzedaży napojów. Aby można było porozmawiać na temat BrauBeviale 2014 we właściwej atmosferze, organizatorzy targów zaprosili dziennikarzy branżowych do Meran w Północnym Tyrolu we Włoszech.
 • 36 Eksport amerykańskich orzechów na rynek polski – Beata Marchand
  • Podczas konferencji na temat importu amerykańskich orzechów, która odbyła się 9 czerwca 2014 r. w Warszawie, wypowiadali się goście Działu Rolnego Ambasady Amerykańskiej w Warszawie: Michael Perry, specjalista ds. eksportu w Amerykańskim Departamencie Rolnictwa, Inspekcja ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service – USDA/APHIS) oraz Caroline Stringer, starszy specjalista ds. regulacji technicznych w Stowarzyszeniu Producentów Migdałów Kalifornijskich (Almond Board of California – ABC).
 • 38 Informacje biznesowe