Spis treści 7/2012

PS-7_12-OKLAD-d

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek mrożonych owoców i warzyw w Polsce – Bożena Nosecka
  • W ostatnich latach produkcja mrożonych warzyw w Polsce wyraźnie się stabilizuje. Istotny wzrost produkcji ma miejsce w latach stosunkowo wysokich zbiorów krajowych. Coraz większa konkurencja na rynku produktów świeżych i mniejszy popyt na rynkach zbytu decydują o tendencji spadkowej produkcji większości gatunków owoców mrożonych. Konsekwencją stabilizacji produkcji krajowej i konkurencji tańszych dostaw z krajów pozaeuropejskich jest zahamowanie – dynamicznego w pierwszych latach po akcesji do UE – wzrostu wielkości eksportu mrożonek owocowych i warzywnych. Wzrost cen eksportowych (przy dużych ich wahaniach w poszczególnych latach) powoduje jednak zwiększanie wartości eksportu tych produktów i dodatniego salda w obrotach handlu zagranicznego. Średnio w latach 2008/2009-2011/2012 saldo handlu zagranicznego mrożonymi owocami i warzywami było o 20% wyższe niż w czterech poprzednich sezonach Systematycznie rosną również ceny detaliczne mrożonych owoców i warzyw na rynku krajowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkcja, handel zagraniczny, ceny
 • 8 Drogie surowce hamują rozwój branży rybnej – Krzysztof Hryszko
  • Przetwórstwem ryb w Polsce zajmuje się obecnie ok. 300 firm, z czego 246 ma uprawnienia do handlu produktami na rynku unijnym. Wytwarzają one 6,6 mld zł przychodów, co stanowi nieco ponad 4% wartości przychodów osiąganych ze sprzedaży przez cały sektor rolno-spożywczy, i zatrudniają 19,6 tys. osób. Mimo stosunkowo niewielkiego znaczenia, branża ta jest przykładem jak rozwijać biznes oparty na niszowych produktach i ich sprzedaży na rynkach zagranicznych, przy ograniczonych możliwościach zbytu w kraju. Polskie przetwórnie rybne stały się w krótkim czasie jednymi z największych producentów i eksporterów w Unii Europejskiej przetworów ze śledzi oraz ryb wędzonych. Dużą przeszkodą w dalszym rozwoju okazały się jednak drogie surowce.
   SŁOWA KLUCZOWE: rybołówstwo, przetwórstwo ryb, handel zagraniczny, spożycie ryb
 • 14 Światowy rynek drobiu a globalna konkurencja – Grzegorz Dybowski
  • Rynek drobiu to najszybciejrozwijający się segment światowego rynku mięsnego. Jednak do obrotów międzynarodowych trafia tylko ok. 14% globalnej produkcji. Światowy eksport mięsa drobiowego jest zdominowany przez niewielką grupę krajów. Łączny wywóz trzech największych eksporterów: USA, Brazylii i UE, rośnie szybciej niż obroty światowe i stanowi już ponad 90% globalnego rynku. Łączny udział największych importerów: Rosji, Japonii, Arabii Saudyjskiej, UE, Meksyku i Chin, w światowym obrocie mięsem drobiowym wynosi niespełna 65% i ta proporcja zmniejsza się. Koncentracja eksportu i rozpraszanie się importu utrudnia konkurowanie na rynkach zbytu. Ponadto światowe obroty mięsem drobiowym rozwijają się wolniej niż globalny potencjał handlowy. Zmieniają się warunki globalnej konkurencji.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek drobiu, produkcja mięsa drobiowego, spożycie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 18 Zastosowanie czujników IR w detekcji czynników chłodniczych – Urszula Stęplewska, Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Elżbieta Polak
  • W artykule przeprowadzono analizę detektorów stosowanych w systemach kontroli wycieków czynników chłodniczych. Wskazano optymalny detektor działający na zasadzie absorpcji promieniowania podczerwonego, który prawidłowo kontroluje stężenia freonów będących syntetycznymi czynnikami chłodniczymi. Omówiono działanie systemów kontroli wycieków z instalacji chłodniczych oraz problemy związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: syntetyczne czynniki chłodnicze, detektor IR, systemy kontroli wycieków czynników chłodniczych.
 • 27 Nielegalne czynniki chłodnicze w Polsce: przemyt R22 i fałszywy R134a – Michał Dobrzyński
 • 32 Pulsacyjne pole elektryczne (PEF) – zastosowanie w produkcji żywności projektowanej – Dorota Wirtowa-Rajchert
  • W artykule przedstawiono charakterystykę i możliwości zastosowania pulsacyjnego pola elektrycznego do wytwarzania żywności o projektowanym składzie i właściwościach. Proces ten może znaleźć zastosowanie zarówno jako metoda utrwalania, jak i jako wspomagająca lub poprzedzająca tradycyjne operacje. Dzięki niemu istnieje możliwość wytwarzania produktów o zwiększonej zawartości związków prozdrowotnych oraz takich, które odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu właściwości sensorycznych produktów, np. barwy czy specyficznego smaku, oraz w produkcji żywności o dużej koncentracji funkcjonalnych składników, a więc także żywności projektowanej.
   SŁOWA KLUCZOWE: pulsacyjne pole elektryczne (PEF), żywność projektowana
 • 36 Konkurencyjne technologie na targach w Kolonii – Agnieszka Ognik

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • 38 Transport zewnętrzny w przemyśle spożywczym – Radosław Sutkowski
  • W artykule zamieszczono informacje na temat wymagań prawnych, jakim muszą sprostać podmioty gospodarcze zajmujące się transportem zewnętrznym żywności. Omówiono techniczne środki (specjalistyczną infrastrukturę) niezbędne do podjęcia czynności transportowych w obrocie żywnością. Przedstawiono możliwości poprawienia organizacji czynności transportowych przez optymalizację zewnętrznego procesu transportowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: transport żywności, zaopatrzenie, dystrybucja, bezpieczeństwo żywności

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 41 Terroryzm żywnościowy i tarcza żywności – Małgorzata Wiśniewska
  • Żywność i produkcja żywności to krytyczne sektory i przedmioty troski każdego kraju oraz każdej gospodarki, w skali lokalnej i globalnej. Dlatego są one uznawane za bardzo podatny cel ataku terrorystycznego. Żywność i łańcuch żywnościowy mogą być skażone celowo, intencyjnie, za pomocą różnych czynników – biologicznych, chemicznych, fizycznych oraz radiologicznych. Celem artykułu jest zdefiniowanie i wyjaśnienie pojęcia oraz istoty terroryzmu żywnościowego, rozpoznanie jego możliwych kategorii, a także pokazanie różnicy pomiędzy bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem żywnościowym oraz obroną (tarczą) żywności. Zwrócono uwagę, że skuteczny system obrony żywności powinien obejmować: ocenę podatności danego produktu i jego łańcucha na atak terrorystyczny, przygotowanie planów zarządzania ryzykiem, wdrożenie środków zapobiegawczych, strategii i technik wczesnego wykrywania ewentualnych zagrożeń oraz działań szybkiego reagowania i zmniejszania szkód, opracowanie planów pozwalających na szybki powrót do stanu sprzed ataku.
   SŁOWA KLUCZOWE: terroryzm żywnościowy, bezpieczeństwo żywności, obrona żywności
 • 44Rabarbar – ciekawy surowiec dla przemysłu – Marta Mitek, Elżbieta Łysoniewska
  • W artykule scharakteryzowano rabarbar (Rheum rhaponticum L.): uprawę, wymagania, przetwarzanie. Skupiono się na jego składzie chemicznym, z uwzględnieniem substancji biologicznie aktywnych, składników mineralnych, kwasów organicznych (w tym kwasu szczawiowego i szczawianów) oraz błonnika. Jadalne ogonki liściowe rabarbaru opisano jako bogate źródło składników polifenolowych, takich jak antrachinony, stilbeny, flawonole i antocyjany, które wykazują pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. W tradycyjnej medycynie chińskiej rabarbar jest stosowany od tysiącleci. W Polsce po latach zapomnienia rabarbar ponownie staje się coraz popularniejszy. Wskazano też lecznicze zalety warzywa oraz możliwość jego przemysłowego wykorzystania.
   SŁOWA KLUCZOWE: rabarbar, skład chemiczny, wartość żywieniowa, przetwarzanie

WYDARZENIA

 • 48 Polska – Unia- Świat