Spis treści 7/2008

przemysł spożywczy okładka nr 7/2008LOGISTYKA – DYSTRYBUCJA

 • 2 Gwarancja bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności – Bogusław Śliwczyński
  • W artykule przedstawiono kompleksowe założenia budowy systemu traceability dla produktów żywnościowych w ramach projektu Traceback realizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach 6. Programu Ramowego UE (priorytet 5 – Food Quality and Safety) – Zintegrowany system śledzenia produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw. Wymagania śledzenia produktu w intermodalnych łańcuchach dostaw, rozbudowano – zgodnie z założeniami projektu – o wymagania bezpieczeństwa i standardy jakości w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i sprzedaży. Przedstawiono wymagania dla procesu certyfikacji zgodności z wymaganiami traceability oraz wymagania organizacji i przepływu danych, na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

LOGISTYKA – NORMALIZACJA

 • 10 Światowa standaryzacja płodów rolnych – Stanisław Tyszkiewicz
  • Przedstawiono ważniejsze informacje dotyczące stanu, celów i uwarunkowań światowej standaryzacji żywności nietrwałej prowadzonej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ. Omówiono opracowywanie norm na nieprzetworzone mięso w postaci tusz i elementów handlowych. Opisano sposoby doskonalenia kodowania informacji o pochodzeniu mięsa. Ważne dla konsumenta informacje o jakości żywności, zapisane w postaci kodu numerycznego w normach EKG ONZ, mają znaleźć się w tworzonym systemie kodyfikacji produktów i usług ONZ UNSPSC. System ten ma ułatwić światowy handel towarami powszechnego użytku przez Internet.

LOGISTYKA – DYSTRYBUCJA

 • 15 Dystrybucja – zmiany w handlu żywnością w Polsce – Urszula Kłosiewicz-Górecka
  • W ciągu ostatnich 2-3 lat handel detaliczny artykułami żywnościowymi w Polsce wszedł w etap dynamicznych przemian strukturalnych, przejawiających się procesami konsolidacji wśród zagranicznych sieci handlowych, integracją krajowych firm handlowych, nowymi strategiami rozwoju przyjmowanymi przez zagraniczne sieci i krajowe firmy handlowe oraz rozwojem marek własnych. W artykule omówiono te zmiany.

RYNEK – MARKETING

 • 20 Neuromarketing a działania na rynku żywności – Henryk Mruk
  • Neuromarketing dotyczy wykorzystywania wiedzy z zakresu funkcjonowania mózgu człowieka do zwiększania skuteczności i efektywności działań marketingowych. Wyniki najnowszych badań dowodzą, że zachowania konsumentów mają głównie charakter emocjonalny, a tylko w niewielkim zakresie racjonalny. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania neuromarketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej producentów artykułów żywnościowych.

RYNEK

 • 23 Zróżnicowana kondycja zakładów mięsnych
  • Przedstawienie rankingu zakładów mięsnych, opracowanego już po raz czwarty przez dwutygodnik „Agrotrendy”, było dobrą okazją do przeanalizowania sytuacji panującej obecnie w branży mięsnej, perspektyw jej rozwoju i występujących zagrożeń. Na uroczystość wręczania pucharów liderom rankingu, która odbyła się 19 czerwca w warszawskim hotelu Sobieski w Warszawie, zaproszono kompetentnych gości, którzy zaprezentowali oceny i opinie na temat branży. Oceny te nie są jednoznaczne. Oprócz entuzjastycznych ocen, podkreślających wzrost rentowności i inwestycji w wielu zakładach przemysłu mięsnego, nie brakowało opinii, że osiągana przez nie wysoka rentowność w decydującej mierze wynikała z niskich cen, po jakich – w warunkach ubiegłorocznej „świńskiej górki” – zakłady kupowały surowiec, a nie z poprawy efektowności działania.
 • 24 Handel zagraniczny produktami mięsnymi – Danuta Rycombel
  • W wyniku łatwiejszego dostępu do rynków zbytu państw członkowskich i wyższych cen uzyskiwanych na tych rynkach nastąpił szybki wzrost wpływów z eksportu zwierząt oraz mięsa i jego przetworów. Jednocześnie wzrosła wartość importu, w tym głównie mięsa wieprzowego, ale rósł on wolniej niż eksport. Udział UE-27 był wysoki zarówno w eksporcie (88%), jak i w imporcie (96%). Wzrosło dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego zwierzętami, przetworami mięsnymi oraz mięsem wołowym i drobiowym. Natomiast w handlu mięsem wieprzowym z państwami piętnastki występował deficyt.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

 • 28 Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż. – Małgorzata Wojnarowska
  • W dniach 20-21czerwca 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym „Samopomocy Chłopskiej” w Miedzeszynie odbył się XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż. Zjazd miał charakter sprawozdawczy.
   Obradom Zjazdu SITSpoż. przewodniczyło Prezydium w osobach: Stanisław Tyszkiewicz – przewodniczący Zjazdu (z oddziału mazowieckiego), Kazimierz Manista – zastępca przewodniczącego (z oddziału ciechanowskiego) oraz sekretarze: Ewa Michura (z oddziału małopolskiego) i Lubomira Kozłowska (z oddziału gdańskiego). Gośćmi honorowymi Zjazdu byli: Marian Zalewski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jan Krzysztof Ardanowski – doradca społeczny prezydenta RP.

HIGIENA PRODUKCJI

 • 29 Pest control – walka ze szkodnikami – Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Norbert Wszoła
  • Szkodniki stanowią jedno z poważniejszych – a przez wielu producentów niesłusznie bagatelizowanych – zagrożeń dla produkcji żywności. Mogą być przyczyną skażeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Wprowadzenie skutecznego, ciągłego systemu monitoringu i zwalczania szkodników w zakładach produkujących żywność jest – wg Codex Alimentarius – jednym z warunków zachowania produkcji bezpiecznej żywności. Działania związane z monitorowaniem obecności szkodników oraz z ich zwalczaniem powinny zostać zaprojektowane oraz opisane podczas tworzenia i wdrażania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

OPROGRAMOWANIE

 • 34 Zoptymalizowane procesy i bezbłędna kontrola pochodzenia – Arkadiusz Krzywiński, Hermann-Schalk
  • Założone w 1945 r. belgijskie przedsiębiorstwo Lamaire, sprzedające 300 tys. t ziemniaków rocznie, należy do największych europejskich firm handlowych. To rodzinne przedsiębiorstwo wraz z kilkoma spółkami córkami i firmami siostrzanymi tworzy grupę Lamaire. Lamaire dysponuje magazynami mogącymi pomieścić 17 tys. t ziemniaków, a od 2004 r. także samodzielną bazą pojazdów dostarczających towar do europejskich klientów. Odbiorcami firmy są zakłady przemysłowo przerabiające ziemniaki (obieralnie), zakłady pakujące, które pracują dla sieci handlowych oraz producenci chipsów, frytek, chrupek i dań gotowych.

PRZECHOWALNICTWO

 • 35 Schładzanie, przewietrzanie i mieszanie ziarna składowanego w silosach – Przemysław Bochat
  • Współczesny magazyn ziarna i realizowana w nim technologia przechowywania musi uwzględniać zagrożenia powodujące wzrost aktywności biologicznej i enzymatycznej gromadzonych surowców. Konsekwencją, bowiem tych procesów może być ubytek masy, spadek zdolności kiełkowania, przegrzanie, rozkład glutenu, gnicie, pleśnienie, rozwój szkodników, powstawanie zapachu magazynowego oraz wzmożona aktywność fermentów skutkujące obniżeniem jakości ziarna. Obecnie stosowane magazyny przechowalnicze coraz częściej stosują w celu wyeliminowania tych zagrożeń takie procesy jak: schładzanie, przewietrzanie czy też mieszanie ziarna.

ANALIZA ŻYWNOŚCI

 • 38 Chemiluminescencja jako metoda analityczna – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
  • W artykule opisano kilka typów reakcji chemiluminescencyjnych oraz ich zastosowanie do analizowania substancji obecnych w żywności. Przedstawiono wady i zalety metod chemiluminescencyjnych jako technik analitycznych. Omówiono specyficzne zastosowania chemiluminescencji do oznaczania związków azotowych, cukrów, produktów utlenienia żywności, hormonów anabolicznych, metabolitów, metali i innych związków występujących w żywności, a także możliwości i limity detekcji wybranych analizowanych składników żywności w reakcjach chemiluminescencyjnych.

42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

44 INFORMACJE BIZNESOWE