Spis treści 7/2007

okładka Przemysł Spożywczy 7/2007

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

 • 2 Alternatywne kanały dystrybucji żywności w Polsce – Wacław Szymanowski
  • W procesie globalizacji gospodarki coraz większą rolę będą odgrywały gospodarka i handel elektroniczny żywnością. Niniejszy artykuł został poświęcony alternatywnym kanałom dystrybucji żywności. W artykule omówiono podstawowe pojęcia gospodarki elektronicznej związane z biznesem elektronicznym (e-biznesem), handlem elektronicznym (e-commerce) i jego podstawowymi segmentami. Scharakteryzowano segmenty rynku elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie w dystrybucji żywności tj. B2C, B2B oraz C2C. Omówiono podobieństwa i różnice pomiędzy tradycyjnym a elektronicznym handlem oraz jego przydatność dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
   Słowa kluczowe: agrobiznes, handel elektroniczny, alternatywny kanał dystrybucji

RYNEK

 • 8 Korporacje transnarodowe a zatrudnienie i płace w polskim przemyśle spożywczym – Piotr Chechelski
  • W artykule podjęto próbę oceny wpływu korporacji transnarodowych na zatrudnienie i płace w przemyśle spożywczym. Przedstawiono różnorodne aspekty oddziaływania zarówno pozytywne, jak i negatywne, na tle udziału korporacji transnarodowych (KTN) w produkcji poszczególnych działów. Wyniki analiz wskazują, że wpływ ten był istotny i różnorodny.
   Słowa kluczowe: korporacje transnarodowe, zatrudnienie, płace, przemysł spożywczy
 • 14 Rozwój sektora zbożowego i rzepakowego w Polsce – Jadwiga Seremak-Bulge, Ewa Rosiak, Roman Urban
  • Produkcja zbóż w Polsce i ich przetwórstwo wykazuje niewielką tendencję wzrostową. W ostatnich latach rozwija się natomiast produkcja i przetwórstwo rzepaku. Tendencje te utrzymają się prawdopodobnie także w najbliższych latach. Przyspieszenie rozwoju obu sektorów zależy głównie od zakresu i stabilności wsparcia producentów biopaliwa, postępu w rolnictwie, stosowania żywności GM oraz od stabilności ekonomicznych warunków produkcji zbóż.
   Słowa kluczowe: produkcja zbóż, produkcja rzepaku
 • 19 Rynek biomasy i biopaliw w Polsce – Joanna Markowska
  • Malejące zasoby paliw kopalnych powodują wzrost zainteresowania odnawialnymi nośnikami energii, w tym biomasy stałej, biopaliw płynnych czy biogazu. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska i jakości życia.
   Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biomasa, biopaliwa, biogaz

OPROGRAMOWANIE

 • 22 Zintegrowany controlling sprzedaży i rachunek kosztów w Systemie CSB – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • Zmienna sytuacja rynkowa i szybkie podejmowanie decyzji dotyczących dystrybucji wymagają wydajnych narzędzi do przetwarzania i opracowywania informacji. Jeszcze niedawno producenci sektora spożywczego mieli dużo czasu na przedstawienie swojej oferty sieciom handlowym, obecnie, w dobie nowoczesnych technologii informatycznych mają na to tylko kilka godzin, w ekstremalnych sytuacjach – kilka minut.

TECHNIKA

 • 24 Współczesne przechowalnictwo ziarna zbóż – Lesław Janowicz
  • Przechowalnictwo zbóż to zespół zabiegów postępujących po sobie, które chronią ziarno przed niekorzystnymi procesami obniżającymi jego jakość. W wyniku tych zabiegów w chwili skupu ma ono cechy zgodne z normami, co umożliwia jego dalszy przerób. We współczesnym magazynie ziarna należy uwzględniać zagrożenia powodujące wzrost aktywności biologicznej i enzymatycznej gromadzonych surowców. Konsekwencją tych procesów może być ubytek masy, spadek zdolności kiełkowania, przegrzanie, rozkład glutenu, gnicie, pleśnienie, rozwój szkodników, powstawanie zapachu magazynowego oraz wzmożona aktywność enzymów skutkująca obniżeniem jakości ziarna.
   Słowa kluczowe: przechowywanie, jakość, ziarno, silos

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 28 Biologicznie aktywne składniki żywności wspomagające redukcję masy ciała. Cz. I – Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski, Piotr Serafin
  • Substancje biologicznie aktywne wspomagające redukcję masy ciała są oferowane konsumentom jako suplementy diety lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Scharakteryzowano asortyment tych preparatów znajdujących się na polskim rynku oraz oceniono ich popularność wśród konsumentów. Większą wiedzę z tego zakresu wykazują kobiety. Najbardziej popularnymi preparatami do stosowania w redukcji masy ciała są: czerwona i zielona herbata, preparaty chromu oraz L-karnityna. W artykule przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty stosowania substancji bioaktywnych pomagających w redukcji masy ciała. W cz. I scharakteryzowano składniki bioaktywne eliminujące wodę z organizmu, mające działanie moczopędne i przeczyszczające oraz zwiększające termogenezę. W części II omówione zostanie działanie pozostałych grup substancji bioaktywnych stosowanych w redukcji masy ciała.
   Słowa kluczowe: redukcja masy ciała, suplementy diety, substancje bioaktywne, asortyment
 • 32 Karotenoidy i ich funkcje biologiczne – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
  • Karotenoidy to pomarańczowoczerwone barwniki rozpowszechnione w przyrodzie. Są dodawane do wielu produktów żywnościowych, napojów oraz pasz dla zwierząt w formie naturalnych ekstraktów bądź związków wytworzonych w drodze syntezy chemicznej. Karotenoidy pełnią ściśle określone funkcje biologiczne. Dla człowieka są źródłem witaminy A. Mają właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu chronią organizm przed szkodliwymi formami tlenu (np. tlenem singletowym) oraz rodnikami powstającymi na drodze wielu reakcji, zwłaszcza stresu oksydacyjnego. A więc karotenoidy dodane do produktów spożywczych jako barwniki pełnią również ważne funkcje fizjologiczne i ochronne oraz przyczyniają się do poprawy zdrowia człowieka.
   Słowa kluczowe: karotenoidy, β-karoten, barwniki
 • 35 Alergeny pokarmowe pochodzenia roślinnego – Agata Szymkiewicz
  • Najsilniejsze właściwości alergenne wykazują produkty pochodzenia roślinnego, takie jak orzeszki ziemne, soja, orzechy czy pszenica. Spożywanie ich przez osoby o szczególnej wrażliwości może zakończyć się szokiem anafilaktycznym, a w wielu przypadkach nawet śmiercią. Wiele produktów zawiera związki (głównie białkowe) o podobnej budowie chemicznej, co może być przyczyną występowania reakcji krzyżowych pomiędzy alergenami pochodzącymi z różnych źródeł. W artykule przedstawiono charakterystykę głównych alergenów pokarmowych pochodzenia roślinnego.
   Słowa kluczowe: alergie pokarmowe, alergeny pochodzenia roślinnego

USTAWODAWSTWO

 • 38 Żywność zmodyfikowana genetycznie – wymagania legislacyjne i systemy bezpieczeństwa – Zbigniew Oczadły
  • Osiągnięcia nowoczesnej biotechnologii takie jak organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) i żywność, która jest z nich produkowana budzi wiele kontrowersji. Obecnie obowiązujące regulacje prawne z tego zakresu umożliwiają nadzór nad GMO wprowadzanym do obrotu oraz możliwość identyfikacji na wszystkich etapach przetwarzania i dystrybucji. Uregulowania prawne zobowiązują podmioty wprowadzające GMO do obrotu do odpowiedniego znakowania takich wyrobów. Duże znaczenie do GMO przywiązują sieci handlowe. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru zostały przedstawione w standardach BRC i IFS. Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi produkcję z udziałem GMO, musi stworzyć system minimalizujący możliwość wystąpienia zanieczyszczenia produktów niezawierających GMO produktami, w skład których wchodzi GMO.
   Słowa kluczowe: organizmy modyfikowane genetycznie, GMO, żywność genetycznie modyfikowana

42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

44 INFORMACJE BIZNESOWE