Spis treści 7-8/2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" 7-8/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 9 Polski przemysł spożywczy w okresie światowego kryzysu gospodarczego – Roman Urban
  • Lata 2008-2009 były okresem światowego kryzysu i recesji najbardziej rozwiniętych krajów. Polska gospodarka była odporna na te zjawiska, gdyż nastąpiło jedynie spowolnienie jej rozwoju. Jeszcze mniej wrażliwy na kryzys był cały sektor żywnościowy i nasz przemysł spożywczy. W tym przemyśle nastąpiło jedynie osłabienie tendencji wzrostowych i przejściowe pogorszenie wyników, zwłaszcza inwestycji. W 2009 r. przemysł spożywczy osiągnął rekordowe wyniki finansowe, ale otoczenie rynkowe jest jeszcze mało stabilne i niepewne. Najbliższe lata będą okresem rozwoju tego sektora, ale w tempie wolniejszym niż w latach integracji z Unią Europejską.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, kryzys gospodarczy, produkcja, popyt, wyniki finansowe
 • 22 Polska jako eksporter produktów rolno-spożywczych na rynek UE – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • Lata 2004-2009 były okresem szybkiego wzrostu handlu artykułami rolno-spożywczymi zarówno w Polsce, jak i w pozostałych nowych państwach członkowskich. Ogólna pozycja nowych państw członkowskich, jako eksporterów artykułów rolno-spożywczych, jest na rynku UE nadal słaba. Wprawdzie udział nowych państw członkowskich w handlu artykułami rolno-spożywczymi na Jednolitym Rynku Europejskim podwoił się w okresie 2000-2009, ale wciąż wynosi zaledwie 10%, natomiast udział Polski – 4%. Potencjalne możliwości eksportu rolno-spożywczego nowych państw członkowskich nie są wykorzystywane. Polska gospodarka żywnościowa ma wciąż jeszcze możliwości wzrostu eksportu na rynki innych państw członkowskich i możliwości te systematycznie coraz lepiej wykorzystuje.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel artykułami rolno-spożywczymi, saldo obrotów handlowych, intensywność eksportu, Jednolity Rynek Europejski
 • 28 Sektor mleczarski w Polsce – problemy i perspektywy – Piotr Szajner
  • W polskim sektorze mleczarskim jest wciąż wiele problemów. Do najważniejszych z nich należy ciągle niezakończony proces restrukturyzacji, niewielkie spożycie mleka i jego przetworów oraz duży wpływ wahań koniunktury na rynkach zewnętrznych na sytuację ekonomiczną sektora. Reforma unijnego systemu regulacji rynku mleka zmierza do likwidacji kwot produkcyjnych, co będzie miało istotny wpływ na warunki ramowe funkcjonowania krajowego sektora, zwłaszcza na jego efektywność produkcyjną.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleczarstwo, kwoty mleczne, efektywność, konkurencyjność, konsumpcja, popyt, podaż
 • 34 Energia z biomasy i biogazu – jakie wsparcie inwestycji w 2010 r. – Joanna Hejft-Wolska, Magdalena Kućma
  • Rok 2010 będzie przełomowy pod względem dostępu do zewnętrznych źródeł fi nansowania przedsięwzięć z zakresu produkcji energii odnawialnej (OZE) w Polsce. U schyłku okresu powszechnej dostępności funduszy europejskich otwierają się kolejne możliwości – dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 36 Napoje bezalkoholowe – nowe tendencje w produkcji – Grażyna Jaworska, Aleksandra Olczak
  • W artykule omówiono kierunki rozwoju rynku napojów bezalkoholowych. Wskazano, że konsumenci są zainteresowani nie tylko napojami jako produktami gaszącymi pragnienie, ale także jako produktami dostarczającymi szczególnych korzyści zdrowotnych. Modyfikowany jest ich skład, najczęściej przez wprowadzane dodatków wpływających na właściwości prozdrowotne tych produktów. Coraz większym zainteresowaniem konsumentów cieszą się soki naturalnie mętne, soki i napoje naturalne, napoje tzw. wellness, służące obniżaniu masy ciała, dla sportowców oraz napoje energetyzujące. Ponadto na rynek wprowadza się wody smakowe, herbatę oraz napoje łączące cechy soków owocowych oraz mleka.
   SŁOWA KLUCZOWE: napoje bezalkoholowe, napoje funkcjonalne, składniki prozdrowotne, fortyfikacja
 • 46 Badania trwałości żywności – Monika Żmudzka, Romualda Dolińska, Anna Bugajewska
  • Określenie trwałości żywności jest jednym z ważniejszych aspektów zarządzania jej jakością i bezpieczeństwem. Prawidłowo wyznaczona trwałość produktu ma wpływ na kształtowanie się zaufania konsumentów do środka spożywczego, a zwłaszcza do producenta. W artykule przedstawiono ogólne informacje o trwałości produktu w kontekście jego bezpieczeństwa, a także odpowiedniej jakości. Omówiono także badania trwałościowe: bezpośrednie łącznie z badaniami obciążeniowymi oraz badaniami niehomogennego rozkładu wady, a także badania przyspieszone.
   SŁOWA KLUCZOWE:  trwałość żywności, bezpośrednie badania trwałości, przyspieszone badania trwałości
 • 52 Bezpieczeństwo barwników stosowanych w produkcji żywności- Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska, Kazimierz Karłowski
  • W trosce o bezpieczeństwo konsumenta Komisja Europejska ustanowiła program ponownej oceny bezpieczeństwa dopuszczonych obecnie substancji dodatkowych. Ze względu na wyniki badań sugerujące niekorzystny wpływ barwników na zdrowie człowieka, jako pierwsza zostanie oceniona ta grupa substancji. Ocena bezpieczeństwa poszczególnych dodatków ma wpływ na wymagania ustawodawstwa w zakresie substancji dodatkowych do żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: barwniki spożywcze, ocena bezpieczeństwa, ADI
 • 62 Nowe techniki pakowania mięsa i przetworów mięsnych – Marek Cierach, Agnieszka Bilicka
  • W artykule przedstawiono informacje o szybko rozwijających się technologiach pakowania mięsa i przetworów mięsnych w atmosferze modyfikowanej. Postęp w tym zakresie obejmuje nowe materiały opakowaniowe, nowe urządzenia pakujące oraz nowe technologie. Przedstawiono także informacje o zmianach, jakie zachodzą podczas przechowywania mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach w atmosferze modyfikowanej. Scharakteryzowano funkcje gazów w opakowaniach w systemie MAP. Przedstawiono także wiele nowości technologicznych oraz nowe urządzenia pakujące prezentowane na tegorocznych targach IFFA 2010 we Frankfurcie.
   SŁOWA KLUCZOWE: mięso, przetwory mięsne, pakowanie próżniowe, MAP

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 68 Opakowania giętkie – nowe materiały i rozwiązania – Mirosław Bohdan
  • Opakowania giętkie wykonane z tworzyw sztucznych stanowią obecnie największą i najważniejszą grupę opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym. Przewiduje się, że tak będzie w przyszłości. Rozwój będzie dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów tej grupy opakowań, ale będzie rosło znaczenie ich bezpieczeństwa, barierowości, wytrzymałości, atrakcyjności, wygody w ich użytkowaniu, biodegradowalności i łatwości w ich pozbyciu się. Przewiduje się, że opakowania z tworzyw sztucznych, w tym przede wszystkim opakowania giętkie, będą stopniowo eliminować inne rodzaje opakowań, w tym głównie szklane i metalowe. Głównym tego powodem jest najniższy udział ceny oraz masy tych opakowań w stosunku do zapakowanego produktu, a także uniwersalność i różnorodność form umożliwiająca pakowanie wszystkich dotychczas znanych produktów spożywczych.
    SŁOWA KLUCZOWE: polimery PE, PP, PET, PVC, opakowania giętkie, folie opakowaniowe, laminaty,  biodegradowalność
 • 76 Urządzenia transportu bliskiego i wybrane urządzenia pomocnicze – Adam Wojciechowski
  • Artykuły spożywcze i surowce do ich produkcji wymagają transportu oraz składowania. Obecnie wykonanie tych zadań jest związane z mechanizacją prac, a to wymaga wykorzystania do przemieszczania jednostek ładunkowych różnych urządzeń transportowych i pomocniczych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków pracy. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane urządzenia transportu bliskiego oraz wybrane urządzenia pomocnicze mające wpływ na prawidłowe warunki pracy, a także ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: urządzenia transportu bliskiego, układnice, dźwigi, wózki jezdniowe, przenośniki, kontenery ładunkowe, palety ładunkowe

PRAWO

 • 82 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – nowe obowiązki dla producentów – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Producenci żywności mogą umieszczać na swoich produktach jedynie oświadczenia, które są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz z dyrektywą 2000/13 w sprawie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. W 2010 r. kończą się niektóre okresy przejściowe związane z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. Producenci żywności będą zobowiązani do stosowania nowych przepisów.
   SŁOWA KLUCZOWE: oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, prawo żywnościowe
 • 88 Zasady znakowania żywności – Agnieszka Górecka
  • Producenci żywności wciąż mają duże problemy z prawidłowym znakowanie produktów spożywczych. Świadczą o tym wyniki kontroli przeprowadzanych przez IJHARS. Na 8688 kontroli w 21 grupach artykułów rolno-spożywczych przeprowadzonych w 2009 r. przez Inspekcję aż 35,1% skontrolowanych partii produktów oraz 24,3% partii świeżych owoców i warzyw było nieprawidłowo oznakowanych. Najwięcej niezgodności w znakowaniu stwierdzono w przypadku bułki tartej (51% zakwestionowanych partii), wyrobów garmażeryjnych, makaronów i pieczywa (ok. 47%), a najmniej, co nie znaczy mało, w przypadku przetworów owocowo-warzywnych, napojów spirytusowych, jaj, wyrobów cukierniczych (18-20% zakwestionowanych partii).
 • 92 Nieprawidłowa reklama żywności – kto I jak za nią odpowiada – Anna Ostrowska-Tomańska
  • Przedsiębiorcom trudno się bezproblemowo poruszać w gąszczu przepisów rządzących w Polsce reklamą żywności. Tym bardziej istotne jest, aby wiedzieć, jaka reklama produktów żywnościowych jest niezgodna z prawem oraz jaka kara może za to grozić i komu. Reklama żywności w Polsce jest uregulowana przez wiele przepisów nie tylko szczegółowo odnoszących się do produktów żywnościowych, ale i generalnie odnoszących się do wymagań, jakie spełniać muszą przekazy reklamowe.

WYDARZENIA

 • 94 Targowe spotkania branży spożywczej
  • Polagra-Food, Polagra-Tech i Gastro Trendy to kompleksowa oferta targowa, liczne premiery rynkowe oraz bogaty program seminariów, pokazów i konkursów. Te targi to najważniejsze wydarzenie dla branży spożywczej, które odbędzie się w połowie września w Poznaniu.
 • 98 Polska – Unia – Świat
 • 100 Informacje biznesowe