Spis treści 6/2012

Przemysł Spożywczy 6/2012

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Polski handel zagraniczny przetworami owocowymi i warzywnymi – Anna Bugała
  • W 2011 r. dodatnie saldo obrotów przetworami owocowo-warzywnymi wzrosło o 21% w stosunku do 2010 r. i wyniosło 617 mln euro. O korzystnych wynikach handlu zagranicznego zadecydował wzrost cen w eksporcie przetworzonych owoców, zwłaszcza soków owocowych. Eksport przetworów owocowych był niższy niż w roku poprzednim, zwiększył się natomiast eksport większości przetworzonych warzyw (oprócz mrożonek). Import przetworów owocowo-warzywnych utrzymał się na poziomie 2010 r. Obniżył się import soków, mrożonek warzywnych, marynat i koncentratu pomidorowego, a wzrósł przywóz mrożonych owoców, suszy owocowych, dżemów i konserw warzywnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: przetwory owocowo-warzywne, handel zagraniczny, eksport, import
 • 6 Soki, nektary i napoje – rynek z perspektywą rozwoju

PRAWO

 • 10 Oznakowanie soków, nektarów i napojów w świetle zmieniającego się prawa – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • W artykule przedstawiono wymagane informacje, które powinny znaleźć się na etykietach soków, nektarów i napojów oraz podobnych produktów należących do tej kategorii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Opisano również nadchodzące zmiany w znakowaniu, związane z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Przedstawiono szczegółowe wymagania prawne, które dotyczą tylko soków i nektarów. Zostały omówione dodatkowe niezbędne w oznakowaniu informacje w zależności od dodatku do produktu cukru i/lub substancji słodzących, kofeiny czy lukrecji. Ponadto zastały opisane nowe akty prawne powiązane z omawianą kategorią żywności. Podano również przekłady niewłaściwego oznakowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: informacje na etykiecie, soki, nektary, napoje, niewłaściwe oznakowanie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 18 Co nowego na rynku soków, nektarów i napojów? – Marta Mitek, Andrzej Gasik
  • W artykule przedstawino aktualne zmiany w prawie europejskim i krajowym dotyczące jakości handlowej soków i nektarów. Opisano podstawowe wymagania dla soków, nektarów i napojów owocowych w zakresie minimalnej zawartości składnika owocowego (soku) w tych produktach. Omówiono polski rynek soków i nektarów na tle innych krajów. Dominującą część rynku stanowią soki i nektary klarowne (poza cytrusowymi), otrzymywane z zagęszczonych soków owocowych (FC). Przedstawiono perspektywy rozwoju branży sokowniczej w Polsce przez zwiększenie produkcji soków mętnych i przecierowych zarówno utrwalanych, jak i tzw. jednodniowych. Zwrócono uwagę na rodzime superowoce, które z powodzeniem mogą znacznie urozmaicić ofertę smakową i dietetyczną soków, nektarów i napojów owocowych. SŁOWA KLUCZOWE: soki, nektary, napoje, standardy jakościowe, technologie, superowoce
 • 25 Glikozydy stewiolowe – nowa substancja słodząca – Katarzyna Kuźma, Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Agnieszka Świtka
  • W listopadzie 2011 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 dopuszczające do stosowania w żywności nową substancję słodzącą – glikozydy stewiolowe. Rozporządzenie to stosuje się od 2 grudnia 2011 r. W artykule omówiono m.in. sposób otrzymywania glikozydów stewiolowych, ocenę bezpieczeństwa substancji przez EFSA, właściwości technologiczne i zastosowanie E 960 w żywności oraz znakowanie żywności z dodatkiem glikozydów stewiolowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: glikozydy stewiolowe, substancja słodząca, ocena bezpieczeństwa, znakowanie żywności
 • 32 Techniki pomiaru wypełnienia zbiorników – Marcin Iwaniuk, Dorota Nowak
  • W artykule przedstawiono przegląd technik pomiaru poziomu wypełnienia zbiorników ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w przemysłowej produkcji żywności. Rozróżniono układy pomiarowe oraz sygnalizacyjne, a także przedstawiono podział czujników ze względu na ich umiejscowienie. Scharakteryzowano ogólną zasadę działania najczęściej spotykanych rozwiązań, w tym urządzeń do bezpośredniego pomiaru poziomu, czujników pływakowych i nurnikowych, sond mechanicznych, wag, czujników ciśnieniowych, sond pneumatycznych, pływakowych sygnalizatorów poziomu, sond pojemnościowych i konduktancyjnych, sygnalizatorów łopatkowych, wibracyjnych, ultradźwiękowych, optycznych, i termodyspersyjnych, czujników falowych (laserowych, ultradźwiękowych, radarowych, sond mikrofalowych z falowodem, czujników magnetostrykcyjnych i mierników izotopowych), a także układów wizyjnych. Zwrócono również uwagę na czynniki wpływające na decyzję potencjalnych użytkowników o zakupie urządzeń do pomiaru poziomu.
   SŁOWA KLUCZOWE: pomiar poziomu, zbiornik, czujnik
 • 35 Modelowanie mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności – Anna Sylwia Tarczyńska, Jarosław Kowalik, Adriana Łobacz
  • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności ewoluuje wraz ze zmieniającą się gospodarką światową, a zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest podstawowym obowiązkiem każdego uczestnika łańcucha żywnościowego. Najważniejszym celem podejmowanych działań jest ochrona zdrowia i życia człowieka. Aby zrealizować ten cel, należy połączyć systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności z celami zdrowia publicznego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podejścia wykorzystującego analizę ryzyka. Działanie takich systemów wspiera mikrobiologia prognostyczna. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań wzrostu liczby komórek Listeria monocytogenes w serze typu mozzarella oraz model pierwszorzędowy wg równania Baranyi i Robertsa. Przedstawiono także możliwości zastosowania prognozowania mikrobiologicznego w praktycznej realizacji działań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, mikrobiologia prognostyczna

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 39 Prawne wymagania uczciwej reklamy – Piotr Zawadzki
  • Istnieje wiele prawnych definicji reklamy, a także wiele unormowań, które stawiają jej rozmaite wymagania zależne od sposobu prowadzenia lub przedmiotu działalności promocyjnej. Reklama legalna to przede wszystkim reklama uczciwa, a więc przekaz, który (m.in.) nie jest sprzeczny z przepisami prawa ani dobrymi obyczajami, nie wprowadza w błąd oraz nie sprawia wrażenia neutralnej informacji. Unormowania istotne dla branży spożywczej zawarto m.in. w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w ustawach dotyczących alkoholu i tytoniu, jak i w Prawie farmaceutycznym. W ocenie, czy w danym przypadku reklama może być uznana za nieuczciwą należy uwzględnić orzecznictwo sądowe oraz wypowiedzi organizacji branżowych. Naruszenie zasad uczciwości w reklamie może narazić na poważne konsekwencje cywilnoprawne, nie wyłączając odpowiedzialności odszkodowawczej, a także na sankcje karne oraz administracyjne.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo, reklama, nieuczciwa konkurencja, dobre obyczaje

WYDARZENIA

 • 43 Informacje biznesowe