Spis treści 6/2007

okładka Przemysł Spożywczy 6/2007

EKONOMIKA

 • 2 Ekonomiczno-finansowe wyniki przemysłu spożywczego – Jadwiga Drożdż
  • Sytuacja ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego od kilku lat jest dobra, a płynność finansowa bezpieczna. Rentowność netto w tym dziale przemysłu była duża, a stopa zysku zachęcająca do angażowania środków pieniężnych w produkcję artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych. Utrzymuje się duże zróżnicowanie kondycji ekonomiczno-finansowej poszczególnych branż tego przemysłu. Największą rentowność osiągnęli producenci używek, choć ich płynność finansowa była niska. Dobre wyniki oraz bezpieczny stan finansowy miało przetwórstwo wtórne oraz produktów roślinnych. Najniższe wskaźniki rentowności wystąpiły w przetwórstwie produktów zwierzęcych, którego płynność finansowa była także niewielka.
   Słowa kluczowe: wyniki ekonomiczno-finansowe, przemysł spożywczy

RYNEK

 • 8 Obecne i spodziewane tendencje w branży przetwórstwa owoców – Bożena Nosecka
  • W najbliższych latach, z powodu spodziewanego wzrostu realnych dochodów konsumentów i dużego zapotrzebowania na przetwory owocowe na zagranicznych rynkach zbytu, wzrośnie spożycie tych produktów w kraju i utrzyma się tendencja wzrostowa w eksporcie większości z nich. Koniecznym warunkiem utrzymania pozytywnych tendencji w sektorze przetwórstwa i umocnienia pozycji Polski, jako najważniejszego w UE-27 producenta i dostawcy przetworów pierwotnego przetwórstwa owoców, jest poprawa organizacji bazy surowcowej (powiązania pionowe zakładów i producentów). Proces organizowania bazy surowcowej będzie spowolniony w 2007/2008 r. z powodu głębokiego spadku tegorocznych zbiorów owoców.
   Słowa kluczowe: owoce, przetwórstwo owoców, handel owocami, przetworami owocowymi, spożycie owoców, przetworów owocowych
 • 14 Rynek soków, nektarów i napojów niegazowanych – Hanna Górska-Warsewicz
  • W artykule przedstawiono wybrane aspekty rozwoju rynku soków, nektarów oraz napojów niegazowanych. Przeanalizowano wielkość sprzedaży w ujęciu ilościowym i wartościowym, segmentację rynku oraz udziały głównych graczy. Szczególną uwagę zwrócono na strategie producentów, pozycjonowanie marek oraz innowacyjność produktów.
   Słowa kluczowe: rynek soków, nektarów, napojów

DODATKI DO ŻYWNOŚCI

 • 16 Substancje intensywnie słodzące. Cz. II. Bezpieczeństwo zdrowotne – Bożena Waszkiewicz-Robak, Katarzyna Świąder, Franciszek Świderski
  • Omówiono korzyści i ewentualne zagrożenia związane ze stosowaniem substancji intensywnie słodzących. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz zasady ich dopuszczenia do stosowania w żywności w krajach Unii Europejskiej. W związku z zastrzeżeniami, jakie budzą znane dotychczas sztuczne środki słodzące, prowadzone są systematyczne badania naukowe oceniające bezpieczeństwo zdrowotne po ich spożyciu i korygujące warunki ich stosowania w żywności. Wyniki tych badań sprzyjają zwiększeniu asortymentu wyrobów spożywczych, w których stosowane są substancje intensywnie słodzące. Stwierdzono ponadto, że konsumenci coraz więcej wiedzą o szkodliwości spożycia cukru i konieczności jego ograniczenia w diecie.
   Słowa kluczowe: substancje intensywnie słodzące, bezpieczeństwo zdrowotne

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 20 Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji – Danuta Górecka
  • W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące żywności funkcjonalnej oraz podano przykłady substancji biologicznie aktywnych i ich wpływ na organizm człowieka. Scharakteryzowano rynek żywności funkcjonalnej oraz omówiono kierunki rozwoju tego typu żywności. Przedstawiono również czynniki wpływające na wzrost produkcji żywności funkcjonalnej i zagrożenia dla konsumentów.
   Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, substancje biologicznie aktywne
 • 26 Konsumenci a rynek żywności wzbogacanej – Anna Dzięcioł, Beata Sińska, Hanna Kunachowicz
  • Wzbogacanie żywności jest długą drogą do efektywnego zapobiegania rozwojowi chorób spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem. W pracy przedstawiono zachowania konsumentów na rynku żywności wzbogacanej, takie jak znajomość i częstotliwość spożycia produktów z witaminami i składnikami mineralnymi, a także analizę rynku. Znajomość żywności wzbogaconej w badanej grupie była dobra w przeciwieństwie do niewielkiej częstotliwości spożycia tych produktów. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia edukacji konsumenta jako części rzetelnej reklamy, która mogłaby zwiększyć spożycie tych produktów.
   Słowa kluczowe: żywność wzbogacona, spożycie żywności wzbogaconej
 • 31 Kto spopularyzuje osiągnięcia polskiej nauki? – Bohdan Achramowicz
  • Międzynarodowe sukcesy polskiej nauki i naukowców nie są zbyt częste i spektakularne. Dlatego z uznaniem należy odnotować interesujące okoliczności światowego rozgłosu publikacji prof. Jana Oszmiańskiego i współpracowników z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu [1]. Badania autorów tej publikacji zostały szeroko spopularyzowane przez amerykańskie media. Wrocławscy naukowcy badali aktywność antyoksydacyjną soków jabłkowych klarowanych i mętnych otrzymanych z jabłek odmian Idared oraz Champion.

OPROGRAMOWANIE

 • 34 Pewne i efektywne śledzenie pochodzenia surowca w przemyśle spożywczym – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • Śledzenie pochodzenia produktów i ich komponentów w całym przemyśle spożywczym to temat ciągle aktualny, często poruszany w prasie branżowej i ogólnopolskiej; zwłaszcza w sytuacji potencjalnego zagrożenia. Wymagania poszczególnych przedsiębiorstw i gałęzi przemysłu spożywczego w tym zakresie są różne. Założenie jest jednak uniwersalne – chodzi o bezbłędną kontrolę przepływu surowca od producenta, przez wszystkie etapy produkcji i handlu aż do odbiorcy końcowego.

HIGIENA PRODUKCJI

 • 38 Higiena personelu a bezpieczeństwo zdrowotne żywności – Katarzyna Godlewska
  • Pracownik przemieszczający się w zakładzie produkcyjnym może przyczyniać się do powstawania zanieczyszczeń. Odpowiednia higiena personelu zapobiega rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W wielu zakładach przemysłu spożywczego traktuje się ją jako krytyczny punkt kontrolny (CCP). W artykule omówiono zanieczyszczenia, działania zapobiegawcze, sposób monitorowania oraz działania korygujące dla tego CCP.
   Słowa kluczowe: higiena personelu, zanieczyszczenia, krytyczny punkt kontrolny

KONFERENCJE

 • 44 Stosowanie dodatków w żywności wygodnej i cateringowej
  • Na kolejnej, dziesiątej już konferencji naukowo-promocyjnej zorganizowanej przez Polską Izbę Dodatków do Żywności w Licheniu w dwudniowych obradach uczestniczyło liczne grono przedstawicieli firm z branży dodatków do żywności, środowiska naukowego, a także prasy fachowej. W programie tegorocznej konferencji przewidziano trzy sesje, podczas których wygłoszono sześć referatów plenarnych i zaprezentowano pięć innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających zastosowanie w produkcji żywności wygodnej.

TECHNIKA

 • 46 Kolejny sukces specjalistycznych targów POWTECH i TechnoPharm – Agnieszka Górecka
  • Branżowe targi POWTECH (Międzynarodowe Targi Specjalistyczne Mechanicznej Technologii Procesów Przetwórczych i Analityki) zorganizowane 27-29 marca br. w Norymberdze, odbyły się jednocześnie z targami TechnoPharm (Międzynarodowymi Targami Procesów Technologicznych dla Przemysłu Farmaceutycznego, Spożywczego i Kosmetycznego). Taka koncepcja jest dobrze przyjmowana zarówno przez wystawców, jak i zwiedzających fachowców. Prezentowane na POWTECH techniki proszków, granulatów i materiałów sypkich były jednym z tematów TechnoPharm, gdzie zaprezentowano m.in. możliwości ich zastosowania w procesach sterylnych i w produkcji wyrobów higienicznych.
 • 48 Nowości w branży opakowaniowej

USTAWODAWSTWO

 • 49 Suplementy diety w nowej ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Suplementy diety to preparaty, które mają ułatwić lepsze i zdrowsze odżywianie się. Niestety, coraz częściej pod nazwą suplement diety sprzedawane są leki. W związku z tym ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadza nowe rozwiązania. Zmienia definicję suplementu diety oraz upoważnia Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do wydawania opinii oceniających, czy suplement diety nie jest lekiem. Takie opinie przedsiębiorcy będą musieli uzyskać na swój koszt, jeśli zostaną do tego zobowiązani przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
   Słowa kluczowe: suplement, ustawa, żywność, odżywianie, bezpieczeństwo

PRAWO WSPÓLNOTOWE

 • 52 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Łukasz Bobeł, Marta Wojciechowska
  • Przedstawiamy kolejne informacje na temat nowości we wspólnotowym prawie żywnościowym. Działalność prawodawcza i regulacyjna organów wspólnotowych była w ostatnich miesiącach bardzo aktywna. Poniżej znajdziecie Państwo notki o tych wydarzeniach, które – naszym zdaniem – zasługują na szczególną uwagę ze względu na konsekwencje, jakie ze sobą niosą dla przedsiębiorców z branży spożywczej.

54 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

56 INFORMACJE BIZNESOWE