Spis treści 6/2006

Przemysł Spożywczy okładka 6/2006

RYNEK

 • 2 Rozwój sektora biopaliw szansą dla polskiej gospodarki żywnościowej – R. Urban
  • Rozwój sektora biopaliw rodzi duże nadzieje. Stwarza on dodatkowe możliwości zwiększenia tempa wzrostu produkcji rolnictwa i przemysłu spożywczego o ok. 0,5% rocznie, a także szanse wzrostu dochodów sektora rolnego i niewielki wzrost zatrudnienia. Rozwój sektora biopaliw napotyka także wiele ograniczeń, głównie surowcowych i ekonomicznych. Zwiększy on konkurencję o ziemię w stosunku do innych zastosowań produktów rolnictwa. Koszty produkcji biopaliw są wyższe niż paliw konwencjonalnych. Wymaga to dodatkowych źródeł finansowania sektora paliw.
 • 7 Rynek soków pitnych i zagęszczonych w Polsce – B. Nosecka
  • W ostatnich latach tempo wzrostu spożycia i produkcji soków, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych zmniejszyło się z powodu pogorszenia sytuacji dochodowej konsumentów. Konsekwencją wyraźnej przewagi podaży nad popytem jest brak tendencji wzrostowej w kształtowaniu się cen detalicznych i cen zbytu tych produktów, zwiększający się eksport oraz postępujące procesy koncentracji w branży. Zmniejszająca się ostatnio produkcja zagęszczonego soku jabłkowego to wynik mniejszej podaży do przetwórstwa jabłek i wzrostu udziału w strukturze upraw mniej właściwych do przetwórstwa. Systematycznie rośnie produkcja zagęszczonych soków z owoców miękkich. W najbliższych latach tempo wzrostu spożycia soków, nektarów i napojów nie będzie przekraczało kilku procent rocznie. Z powodu stabilizowania się popytu na rynkach zagranicznych może zostać zahamowane dynamiczne tempo wzrostu eksportu i produkcji soków zagęszczonych produkowanych z owoców kolorowych.
 • 10 Opinie konsumentów o rynku soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych – H. Górska-Warsewicz
  • W artykule przedstawiono wybrane aspekty postępowania konsumentów na rynku soków, nektarów oraz napojów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych. Przeanalizowano wielkość spożycia, strukturę rynku według rodzaju i wielkości opakowań, a także najczęściej wybierane smaki i marki. Szczególną uwagę zwrócono na strategie pozycjonowania produktów oraz czynniki warunkujące wybór soków i innych napojów oferowanych pod markami producentów i markami handlowymi.
 • 14 Przetwórstwo produktów ekologicznych – A. Szeremeta, D. Jastrzębska
  • Artykuł przybliża przepisy krajowe i unijne dotyczące przetwórstwa produktów ekologicznych zawartych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (DzU nr 93 poz. 898) i rozporządzeniu Rady 2092/91/EWG z 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (DzU WE L 198 z 22 lipca 1991 r., z późniejszymi zmianami). Przedstawiono krajowy system kontroli i certyfikacji oraz informacje nt. specyficznych wymagań, jakie musi spełnić producent, surowce i produkt ekologiczny. Przedstawiono również możliwości rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce.

TARGI

 • 20 Efektywność i automatyzacja produkcji żywności. Targi Anuga FoodTec 2006 w Kolonii – A. Górecka
  • Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Technologii Stosowanych w Przetwórstwie Produktów Spożywczych i Napojów – Anuga FoodTec odbywają się co trzy lata. Taki cykl wystawienniczy umożliwia firmom prezentowanie w kolejnych edycjach swoich najnowszych rozwiązań technologicznych. Tegoroczne targi, które odbyły się 4-7 kwietnia w nowoczesnym centrum wystawienniczym w Kolonii, odzwierciedlały kierunki rozwoju technologii przetwórstwa podporządkowane wymaganiom efektywności, jakości, elastyczności, bezpieczeństwa i ekologii.

OPROGRAMOWANIE

 • 22 Zgodnie z łańcuchem logistycznym – A. Krzywiński, H. Schalk
  • Na łańcuch logistyczny składają się wszystkie działania przedsiębiorstwa zorganizowane w kierunku od producenta do klienta. Zintegrowany system gospodarki towarowej (system ERP – Enterprise Resource Planning) dba o synchronizację przepływu materiałów i danych, gwarantując przy tym dokładne opracowywanie informacji.

SUROWCE

 • 24 Żywność minimalnie przetworzona – owoce i warzywa – H. Kowalska
  • Wzrost zapotrzebowania na żywność mało przetworzoną o cechach zbliżonych do świeżych owoców i warzyw jest przyczyną analizy metod stosowanych w technologii żywności i optymalizacji parametrów ograniczających zmiany surowca w czasie przetwarzania. Omówiono przydatność owoców i warzyw do produkcji żywności mało przetworzonej. Przedstawiono zmiany sensoryczne i żywieniowe mało przetworzonych owoców i warzyw z uwzględnieniem metod ich przetwarzania, utrwalania oraz pakowania i przechowywania.
 • 28 Czy borówka wysoka i gruszka azjatycka trafią do przetwórstwa? – M. Mitek, I. Ścibisz, M. Kopera
  • W artykule przedstawiono charakterystykę botaniczną, warunki uprawy, skład chemiczny, właściwości prozdrowotne oraz cechy decydujące o przydatności technologicznej nowych gatunków owoców: borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) i gruszy azjatyckiej (Pyrus pyrifolia). Gatunki te, choć ciągle postrzegane w Polsce jako szlachetne owoce deserowe, już wkrótce – dzięki dynamicznie rosnącej powierzchni uprawy – mogą stać się cennym surowcem do produkcji dżemów, konfitur, soków i kompotów.

TECHNOLOGIA

 • 32 Probiotyki a żywność pochodzenia roślinnego – J. Kraszewska, W. Wzorek
  • Przedstawiono aktualną definicję probiotyków i uwarunkowania, jakie powinny być spełnione, aby dany szczep mógł być zaliczony do mikroorganizmów probiotycznych. Omówiono wpływ bakterii mlekowych na cechy produktów żywnościowych uzyskiwanych na drodze fermentacji surowców zbożowych. Przedstawiono niektóre produkty pochodzenia roślinnego zawierające bakterie fermentacji mlekowej (w tym kwas chlebowy oraz napój słodowy).
 • 36 Akryloamid w żywności – W. Bekas, D. Kowalska, B. Kowalski
  • Podczas obróbki termicznej żywności węglowodanowej (smażenie, pieczenie, prażenie itp.) powstaje akryloamid (2-propenamid). W artykule omówiono mechanizmy jego powstawania podkreślając rolę i znaczenie asparaginy i cukrów redukujących. Podano przykłady zawartości akryloamidu w różnych wyrobach: chipsy, frytki, pieczywo, koncentraty spożywcze itp. Omówione zostały zagadnienia związane z analityką i toksycznością akryloamidu. Wskazano na parametry decydujące o powstawaniu akryloamidu i metody redukcji jego zawartości w żywności.

MARKETING

 • 40 Znaczenie reklamy na rynku soków – M. Świątkowska
  • Na rynku soków w Polsce istnieje duża konkurencja między kilkoma silnymi producentami. Z tego powodu działania reklamowe producentów soków są bardzo intensywne. Reklama soków ma na celu zarówno utrwalanie wizerunku liderów rynkowych, jak również wspieranie wprowadzania nowych produktów na rynek. Obserwuje się przy tym zjawisko relatywnie wysokiej akceptacji reklamy soków przez konsumentów, ponieważ eksponują one walory żywieniowe i zdrowotne tych produktów.

42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

44 INFORMACJE BIZNESOWE