Spis treści 5/2014

Przemysł Spożywczy 5/2014

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Globalizacja sektora rolno-spożywczego – Tomasz Wierzejski, Mirosław Gornowicz
  • W artykule przedstawiono analizę globalizacji polskiego sektora rolno- -spożywczego. Na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w badanym okresie, zwłaszcza w sektorze żywnościowym, duży wpływ miała akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. Ważnym czynnikiem był również globalny kryzys finansowy. W czasie globalnej recesji badany sektor umacniał swoją pozycję międzynarodową wobec innych działów gospodarki. W Polsce w latach 2001-2011 odnotowano wzrost wartości eksportu produktów rolno-spożywczych z 3009 do 21 170 mln USD, co zwiększyło udział polski w globalnym eksporcie z 0,55 do 1,28%. Obecnie za ok. 11% polskiej sprzedaży na rynkach zagranicznych odpowiada sektor rolno-spożywczy.
   SŁOWA KLUCZOWE: globalizacja, mezoekonomia, sektor rolno-spożywczy, handel międzynarodowy
 • 7 Coraz bliższa współpraca nauki z przemysłem – Beata Marchand
  • O współpracy nauki z biznesem i jej znaczeniu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki wypowiadała się minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska podczas spotkania zorganizowanego przez Amerykańską Izbę Handlową (AIH) w Warszawie 2 kwietnia 2014 r. Czy polskie uczelnie odpowiadają potrzebom gospodarki i jak ministerstwo chce zachęcić uczelnie do współpracy z przemysłem?

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 8 Substancje dodatkowe – stosowanie w Polsce. Rys historyczny – Regina Wierzejska
  • Stosowanie substancji dodatkowych jest jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa żywności. Rozwój przetwórstwa spożywczego wiąże się z potrzebą stosowania coraz większej ilości dodatków, w różnych celach technologicznych. Artykuł opisuje zmieniające się w Polsce przepisy prawne dotyczące tych substancji, począwszy od pierwszych regulacji w tym zakresie.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, regulacje prawne, żywność, etykiety
 • 12 Barwna żywność – czy zawsze z dodatkiem barwnika? – Joanna Olszak
  • Stosowanie substancji nadających lub przywracających barwę żywności istotnie wpływa na wygląd środków spożywczych i ich akceptację przez konsumentów. W związku z rozwojem trendu „czystych etykiet”, producenci dążą do zastępowania barwników będących substancjami dodatkowymi zwykłymi składnikami żywności, które wywołują wtórny efekt barwiący. Pozwala to na uniknięcie deklarowania numerów E na etykiecie przy uzyskaniu jednocześnie pożądanego efektu technologicznego. Jednak rozróżnienie pomiędzy barwnikiem – dodatkiem a składnikiem barwiącym bywa trudne i ma na nie wpływ wiele aspektów. Podobne trudności sprawia często przygotowanie skutecznej, ale i bezpiecznej komunikacji marketingowej dla produktów wytworzonych z użyciem tzw. żywności barwiącej.
   SŁOWA KLUCZOWE: barwnik, żywność barwiąca, ekstrakt, dodatki
 • 15 Aromaty dymu wędzarniczego – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Agnieszka Świtka, Katarzyna Kuźma
  • Wędzone produkty spożywcze wywołują obawy natury zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do ewentualnej obecności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Aromaty dymu wędzarniczego są wytwarzane z dymu, który jest poddawany frakcjonowaniu i procesom oczyszczania, dlatego stosowanie aromatów dymu wędzarniczego jest uważane za korzystniejsze ze względów zdrowotnych niż tradycyjny proces wędzenia. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące aromatów dymu wędzarniczego są zawarte w kilku rozporządzeniach. Ostatnio ukazało się rozporządzenie wyko- nawcze Komisji (UE) nr 1321/2013 z 10 grudnia 2013 r. ustanawiające unijny wykaz dozwolonych produktów początkowych dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego przeznaczonych do użycia w takiej postaci w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, lub do produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego. Rozporządzenie to zawiera listę produktów początkowych dla aromatów dymu wędzarniczego dopuszczonych do żywności wraz z warunkami ich stosowania. W artykule omówiono przepisy ww. rozporządzenia oraz znakowanie produktów z dodatkiem aromatów dymu wędzarniczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: aromaty dymu wędzarniczego, żywność, wędzenie

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 20 Produkty bezglutenowe w świetle rozwoju badań nad celiakią – Anna Wojtasik, Hanna Kunachowicz
  • W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie celiakią i innymi chorobami, związanymi z wrażliwością na gluten. W publikacji omówiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych i epidemiologicznych, aktualne spojrzenie na produkty bezglutenowe, ich definicję, zwrócono także uwagę na surowce roślinne, których wykorzystanie może być pomocne w urozmaicaniu diety bezglutenowej. Omówiono też wytyczne Kodeksu Żywnościowego i rozporządzenia UE dotyczące dopuszczalnej zawartości glutenu w produktach przeznaczonych dla osób wrażliwych na gluten.
   SŁOWA KLUCZOWE: gluten, celiakia, wrażliwość na gluten, produkty bezglutenowe, dopuszczalna zawartość glutenu
 • 26 Umami – piąty smak. Dlaczego kwas glutaminowy wzmacnia i kształtuje smak? – Beata Marchand
  • Piąty smak – umami, choć wcześniej nienazwany, znany był od starożytności zarówno w kulturach wschodnich, jak i zachodnich. Receptory umami, znajdujące się na języku i w żołądku ludzkim, rozpoznają obecność białek w żywności. Wzmocnienie odczuwania smaku umami poprzez wprowadzenie kwasu glutaminowego i glutaminianu sodu do posiłków może np. wspomagać spożywanie potraw niskosodowych oraz poprawiać smak dań mniej atrakcyjnych smakowo, ale korzystniejszych pod względem zdrowotnym.
   SŁOWA KLUCZOWE: umami, kwas glutaminowy, glutaminian sodu, inozynian sodu, guanylan, guanylan sodu, garum

PRAWO

 • 34 Znak towarowy i wzór przemysłowy dla przemysłu spożywczego – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych produktów spożywczych jako elementu przewagi konkurencyjnej na rynku. Obok definicji pojęć przedstawiono kwestię ochrony, jaką daje rejestracja zarówno na poziomie krajowym, unijnym, jak i międzynarodowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty spożywcze, znak towarowy, wzór przemysłowy
 • 37 Jakość handlowa i znakowanie dżemów, galaretek, marmolad. Kierunki zmian w prawie – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Przetwory owocowe, w odniesieniu do których zostały określone wymagania co do jakości handlowej, muszą być produkowane zgodnie z ustalonymi wymaganiami. W artykule opisano, dla przykładu, wymagania co do jakości handlowej dżemów, konfitur, marmolad i powideł śliwkowych. Zwrócono uwagę na projektowane zmiany dotyczące jakości handlowej, w tym zmianę nazewnictwa przetworów z niskosłodzone na o obniżonej zawartości cukru. Omówiono również zasady znakowania przetworów owocowych – zarówno wymagania dotyczące ogółu środków spożywczych, jak i wymagania szczegółowe, które dotyczą tylko omawianych grup przetworów owocowych. Przedstawiono także zmiany zasad znakowania środków spożywczych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nowe zasady znakowania producenci muszą stosować już od 13 grudnia 2014 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: dżemy, marmolady, konfitury, jakość handlowa, skład, znakowanie, zmiany w prawie

WYDARZENIA

 • 41 10 lat Polski w UE – bilans członkostwa
  • Dekada obecności Polski w UE to okres przyspieszonego wzrostu gospodarczego, modernizacji i rosnącej pozycji Polski w Europie. Dzięki dostępowi do liczącego ponad 500 mln konsumentów wspólnego rynku, polskie firmy zmodernizowały się i podjęły skuteczne współzawodnictwo z konkurencją unijną. Mimo że ogólny bilans pierwszych 10 lat członkostwa jest zdecydowanie pozytywny, nie brak jednak niepokojących symptomów.
 • 42 Udane – VI Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations
 • 42 SIAL 2014
 • 43 Informacje biznesowe