Spis treści 3/2014

Przemysł-Spożywczy-okładka

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Wysoka konkurencyjność polskich produktów pochodzenia zwierzęcego – Mirosława Tereszczuk
  • Polski sektor żywnościowy jest jednym z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej, a polskie produkty pochodzenia zwierzęcego odznaczają się wysoką jakością i są konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Świadczą o tym m.in. bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego tymi produktami. W latach 2010-2013 eksport produktów pochodzenia zwierzęcego wzrósł o 43% do ponad 7 mld euro, a import o 42% do 4,2 mld euro. Nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 2,7 mld euro wobec 1,9 mld euro w 2010 r. Wyniki handlu zagranicznego żywnością pochodzenia zwierzęcego świadczą o wysokiej samowystarczalności tych produktów i ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel zagraniczny, żywność pochodzenia zwierzęcego, konkurencyjność, samowystarczalność
 • 8 Gazele Biznesu małych i średnich firm spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • W XIV edycji rankingu Gazele Biznesu uplasowało się 290 producentów artykułów spożywczych i napojów, czyli o 1/4 więcej niż w poprzednich dwóch edycjach, przy spadku ogólnej liczebności notowanych firm o 1,6%. Ponad połowa firm było debiutantami tego rankingu, pozostali to laureaci roku poprzedniego. Firmy spożywcze stanowiły 6,8% najbardziej dynamicznych małych i średnich firm przemysłowych, tj. o 1,5 pkt% więcej niż w XIII edycji. Byli oni reprezentantami wszystkich branż przetwórstwa spożywczego, z wyjątkiem olejarskiej, cukrowniczej oraz produkcji lodów. Najliczniej reprezentowane było przetwórstwo mięsa (82 firmy), mleka (35), owoców i warzyw (30 łącznie z przetwórstwem ziemniaków), produkcja koncentratów spożywczych (28), pieczywa świeżego (27) oraz pasz (26).
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, małe i średnie firmy spożywcze, ranking najbardziej dynamicznych firm
 • 12 Skutki likwidacji kwot mlecznych. Polskie mleczarstwo – Piotr Szajner
  • Likwidacja kwot mlecznych będzie miała pozytywny wpływ na produkcję i przetwórstwo mleka w Polsce. Liberalizacja rynku spowoduje, że będzie możliwy wzrost produkcji i skupu. Wzrost przerobu mleka przyczyni się do poprawy wykorzystania potencjału przetwórczego w przemyśle mleczarskim. Kwoty mleczne miały niewielki wpływ na ceny skupu, które w znacznej mierze zależały od koniunktury rynkowej. Zmiany regulacji rynkowych będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku, gdyż zmniejszy się oddziaływanie niektórych sił konkurencji rynkowej.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleczarstwo, kwoty mleczne, efektywność, popyt, podaż

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Zastosowanie bakteriofagów jako środków ochrony żywności. Cz. 2 – Dorota Starostka, Agnieszka Olejnik-Schmidt, Marcin Schmidt
  • Bakteriofagi zostały dopuszczone do stosowania w ochronie żywności. Wiele badań naukowych potwierdza ich skuteczność względem bakterii patogennych zakażających produkty spożywcze. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania bakteriofagów w celu zapewnienia czystości mikrobiologicznej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Omówiono przykłady ochrony roślin, terapii zwierząt, biosanitacji, biokontroli i konserwacji żywności z zastosowaniem preparatów bakteriofagowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: bakteriofagi, bezpieczeństwo żywności, patogeny
 • 20 Kultury starterowe dla przemysłu mięsnego – Mariusz S. Kubiak, Łukasz Łamejko, Ewa Czerwińska, Magdalena Polak-Śliwińska
  • Kultury bakteryjne z dodatkiem kwasu mlekowego, dzięki swoim właściwościom, mają szerokie zastosowanie w produkcji żywności. Stosuje je się przede wszystkim z powodu zdolności do wytworzenia z cukrów kwasu mlekowego, a co za tym idzie – zakwaszenia produktu. Producenci dodatków do żywności oferują również specjalne mieszanki kultur zapewniające dobre warunki do właściwego procesu, dzięki czemu powstaje wiele nowych produktów surowo dojrzewających. Większość kultur starterowych stosowanych w przemyśle mięsnym opiera się na bakteriach fermentacji mlekowej. Są to mieszanki jednego lub kilku szczepów, mające właściwości kwasotwórcze, ochronne i nadające określone właściwości organoleptyczne. Jednak wiele firm poszerza swoją ofertę o szczepy probiotyczne lub obniżające zawartość cholesterolu. W artykule przedstawiono, na podstawie dostępnej literatury, możliwości wykorzystania oraz oceny kultur starterowych w przemyśle mięsnym z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń wynikających z ich stosowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: kultury starterowe, fermentacja, przemysł mięsny, kiełbasy surowe, wędliny surowe, bakterie fermentacji mlekowej
 • 26 Jakość i innowacje – systemy recyrkulacyjne w akwakulturze – Piotr F. Borowski, Wojciech Zalewski
  • Artykuł omawia zagadnienia związane z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w akwakulturze. Wdrożenie systemu recyrkulacji pozwala na zwiększenie produkcji ryb i wzrost jakości przy jednoczesnym zmniejszaniu zużycia wody. Innowacyjny system RAS pozwala na wzrost wyników finansowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody i pozytywnym wpływie na ochronę środowiska.
   SŁOWA KLUCZOWE: innowacje, akwakultura, jakość
 • 28 Opakowania jadalne do żywności – aspekty prawne – Justyna Kadzińska, Sabina Galus
  • Opakowanie jadalne to cienka warstwa materiału na powierzchni produktu lub w jego wnętrzu. Może ona być spożywana wraz z produktem, może także rozpuszczać się podczas jego obróbki, np. termicznej. Wydaje się, iż opakowania jadalne na bazie polimerów naturalnych są produktem na tyle innowacyjnym, że mogą stanowić alternatywę dla opakowań z tworzyw sztucznych. Niestety, przed producentami opakowań jadalnych stoi jeszcze wiele wyzwań. Wynikają one z faktu, iż nie wyprodukowano dotychczas takiego filmu ani powłoki jadalnej, które łączyłyby ich zalety, jednocześnie eliminując wady. Mimo że opakowania jadalne cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno naukowców, jak i producentów żywności, nie istnieją akty prawne dotyczące wyłącznie tego rodzaju opakowań. Podjęto zatem próbę klasyfikacji opakowań jadalnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowanie jadalne, opakowanie aktywne, biodegradowalność, żywność

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 31 Marka własna i jej znaczenie w komunikacji sieci FMCG – Magdalena Nowak
  • Głównym celem artykułu jest wykazanie, że podstawowe znaczenie w budowaniu pozytywnego i pożądanego wizerunku sieci detalicznych FMCG mają marki własne. Ich pozycjonowanie jest przekazywane m.in. w procesie komunikacji, który obecnie koncentruje się na podkreślaniu pozacenowych atrybutów wizerunku. W artykule omówiono zagadnienia pozycjonowania i budowania wizerunku marki własnej oraz jej wpływ na pozycjonowanie oferty detalisty. Wykazano zmiany w komunikacji marki własnej w ciągu kilku ostatnich lat – dokonano analizy komunikatów reklamowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek marki własnej, pozycjonowanie marki własnej, komunikacja marki własnej, slogany reklamowe marek własnych sieci handlowych FMCG

 LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 36 Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchach dostaw FMCG. Rzeczywistość i postulaty – Urszula Kłosiewicz-Górecka
  • Celem artykułu jest przedstawienie działań na rzecz uregulowania relacji pomiędzy dostawcami FMCG (Fast Moving Consument Goods) a sieciami detalicznymi, podejmowanych na forum Unii Europejskiej oraz w poszczególnych krajach jak i ich znaczenia dla producentów i handlu w Polsce. Nieuczciwe praktyki handlowe (NPH) występujące we wszystkich etapach łańcucha dostaw B2B stały się na tyle istotnym problemem, że proponuje się jego rozwiązanie na poziomie Unii Europejskiej nawet przez wprowadzenie jednolitego, restrykcyjnego aktu prawnego. Alternatywą jest wypracowanie w poszczególnych krajach kompromisu wśród uczestników łańcucha dostaw FMCG przez wspólne przyjęcie dobrej praktyki i powstrzymanie się od niewłaściwych praktyk rynkowych. Artykuł opracowano na podstawie dostępnych materiałów dotyczących problematyki nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchach dostaw, przygotowanych na poziomie UE oraz wyników badań i analiz różnych ośrodków naukowych w Polsce.
   SŁOWA KLUCZOWE: relacje pomiędzy dostawcami a sieciami, nieuczciwe praktyki handlowe, łańcuch dostaw. Kody JEL: L81
 • 40 Wdrażanie dokumentów elektronicznych. Dobre praktyki – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Aby sprostać coraz większym wymaganiom, jakie firmom produkującym i dystrybuującym produkty spożywcze stawia rynek i przepisy prawne, należy w jak najszerszym zakresie wykorzystywać narzędzia e-gospodarki. W przemyśle spożywczym powszechnie stosuje się już kody kreskowe i w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się je zwłaszcza w fazie zbytu. Drugim istotnym narzędziem, wykorzystywanym ciągle w zbyt wąskim gronie, jest stosowanie standardowych komunikatów elektronicznych – EDI zamiast tradycyjnych dokumentów wymienianych z dostawcami i odbiorcami. Najkorzystniejsze jest naśladowanie firm doświadczonych w tej dziedzinie i kierowanie się wypracowanymi przez nie zasadami.
   SŁOWA KLUCZOWE: dobre praktyki EDI, zasady wdrażania EDI, problemy towarzyszące EDI, rozwiązania praktyczne EDI, Grupa Robocza ECR, standardy globalne, EDI, przemysł spożywczy

 WYDARZENIA

 • 43 Informacje biznesowe