Spis treści 2/2013

Okładka 2/2013 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Perspektywy rynku żywnościowego. Cz. II. Zmiany popytu na żywność – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Wzrost zużycia zbóż na cele paszowe oraz energetyczne będzie przyczyną utrzymania się napięcia i wysokich cen zbóż na rynku światowym. Na ceny żywności pochodzenia zwierzęcego będą miały wpływ wysokie koszty produkcji. Rynek mleka będzie w dekadzie 2011-2020 jednym z najszybciej rozwijających się rynków żywnościowych. Znacznie wolniej będzie rozwijał się rynek mięsa, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Sytuacja na światowym rynku będzie miała decydujący wpływ na polski rynek żywnościowy.
   SŁOWA KLUCZOWE: ceny żywności, rynek światowy, polski rynek żywnościowy
 • 6 Gazele Biznesu małych i średnich firm spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • Do XIII edycji rankingu Gazele Biznesu zakwalifikowało się 232 producentów artykułów spożywczych i napojów – była to liczba zbliżona do liczby w latach poprzednich. Stanowiły one 5,3% najbardziej dynamicznych małych i średnich firm przemysłowych. Było ich o 0,9 pkt% mniej niż w XII edycji, a wynikało to z dużego wzrostu ogólnej liczby firm objętych rankingiem (z 3779 w 2011 r. do 4342 w 2012 r.). Byli oni reprezentantami wszystkich branż przetwórstwa spożywczego, z wyjątkiem cukrowniczej i tytoniowej. Najliczniej reprezentowane było przetwórstwo mięsa, mleka, owoców i warzyw (łącznie z ziemniakami), produkcja pasz oraz koncentratów spożywczych i pieczywa świeżego. Ponad połowę firm spożywczych tego rankingu stanowiły przedsiębiorstwa notowane po raz pierwszy, a pozostali to laureaci z poprzedniego roku. W niektórych branżach liderzy tego rankingu zwiększyli swoją sprzedaż nawet kilkakrotnie.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, małe i średnie firmy spożywcze, ranking najbardziej dynamicznych firm

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 10 Metody biologii molekularnej w mikrobiologii żywności – Magdalena Olszewska
  • Dynamiczny rozwój badań z zakresu biologii molekularnej powoduje wzrost zainteresowania technikami molekularnymi w zakresie badań mikrobiologicznych. W artykule omówiono zalety i ograniczenia wynikające ze stosowania metod biologii molekularnej w mikrobiologii żywności. Dokonano selektywnego przeglądu technik o potencjalnym zastosowaniu w mikrobiologii żywności. Molekularne metody oznaczania i identyfikacji drobnoustrojów mogą przyczyniać się do poprawy jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, dostarczając wiele informacji na temat dynamicznej, fizjologicznej heterogenności populacji drobnoustrojów.
   SŁOWA KLUCZOWE: techniki molekularne, analiza mikrobiologiczna
 • 16 Biochemiczne metody identyfikacji mikroorganizmów zanieczyszczających żywność – Krystyna Kowal
  • Mikrobiologiczna ocena żywności jest istotnym narzędziem kontroli jej bezpieczeństwa i jakości. Dlatego istotne jest stosowanie metod pozwalających na szybkie wykrycie i identyfikację mikroorganizmów patogennych oraz odpowiedzialnych za jej psucie. W artykule opisano biochemiczne metody identyfikacji mikroorganizmów, w tym zminiaturyzowane zestawy testów biochemicznych, systemy zautomatyzowane oraz pożywki chromogenne i fluorogenne.
   SŁOWA KLUCZOWE: mikroorganizmy, identyfikacja, metody biochemiczne, żywność
 • 22 Bezkontaktowa technika pomiaru PIV. Analiza przepływów w urządzeniach przemysłu spożywczego – Marek Jakubowski, Monika Sterczyńska, Józef Dresner
  • W artykule przedstawiono przykłady zastosowania laserowej metody pomiarów przepływów w urządzeniach przemysłu spożywczego. Przedstawiono możliwości wykorzystania anemometrii obrazowej PIV (Particle Image Velocimetry) w przemyśle spożywczym. W pracy zaprezentowano przykłady pomiarów w zakresie badań na modelach i szczególnie interesujący pomiar prowadzony bezpośrednio na obiekcie rzeczywistym.
   SŁOWA KLUCZOWE: pomiar PIV, bezkontaktowy pomiar przepływu, przepływ płynu.

PRAWO

 • 26 Kontrole żywności – prawa i obowiązki przedsiębiorców. Przykładowy wyrok WSA – Iwona Wrześniewska-Wal
 • 29 Alergeny – obowiązkowa informacja na opakowaniach produktów spożywczych – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • W artykule wymieniono ustanowione przez prawo składniki alergenne – jest ich 14. Na wstępie podano definicję alergii pokarmowej, przyczyny oraz najczęściej występujące objawy. Opisano również różnice pomiędzy alergią pokarmową a nietolerancją na produkty spożywcze. Omówiono zasady właściwego oznakowania alergenów na produktach spożywczych, zgodnie z obowiązującym prawem. Zasygnalizowano również mające wkrótce nastąpić zmiany w ich znakowaniu, zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Podano przykłady błędnego oznaczania alergenów na etykietach produktów spożywczych. Zostały również omówione zasady znakowania produktów bezglutenowych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 41/2009 z 20 stycznia 2009 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: alergeny, znakowanie, przepisy prawne
 • 33 Znaki towarowe – problemy rejestracji i używania
  • W artykule omówiono sprawę rejestracji kształtu czekoladowego wielkanocnego zająca Lindt, którą rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, spór o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego „TRAVKA”, który jest szczególnie interesujący z uwagi na występujący w tej sprawie polski akcent – sprzeciw uprawnionego do znaków towarowych z sylwetką żubra, a także zakończoną niepowodzeniem próbę zarejestrowania w Urzędzie Patentowym nazwy piwa zawierającej słowo „korona”. Omówiono też przypadek wygaśnięcia ochrony znaku towarowego z uwagi na jego nieużywanie przez pięć lat na przykładzie znaku „Goplana MICHAŁKI” oraz spór dotyczący naruszenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy „RED BULL”. SŁOWA KLUCZOWE: znak towarowy, Urząd Patentowy RP, charakter odróżniający, ochrona marki
 • 36 Informacja „nie zawiera…*” a wprowadzanie konsumenta w błąd – Joanna Olszak

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 38 System identyfikowalności – monitorowanie bezpieczeństwa produktów – Grzegorz Sokołowski
  • W artykule przedstawiono pewne rozwiązanie, które nie jest produktem informatycznym dostępnym z półki, lecz wynikiem projektu badawczego Instytutu Logistyki i Magazynowania, pt. „Modelowe rozwiązanie procesu śledzenia pochodzenia towarów żywnościowych w łańcuchach dostaw”. Opracowany w ramach projektu model traceability zapewnia poprawę efektywności działania przedsiębiorstwa w obszarze procesu traceability.
   SŁOWA KLUCZOWE: identyfikowalność, system GS1, identyfikacja, komunikacja