Spis treści 2/2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" nr 2/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Granty unijne dla branży spożywczej – Michał Jaworski, Karolina Kaptur
  • W artykule przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania na projekty wysoce innowacyjne oraz projekty celowe, zakładające przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwie, w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podano informacje o kolejnych krokach w procesie ubiegania się o dotację, od wyboru odpowiedniego schematu wsparcia, przygotowania i złożenia wniosku, do podpisania umowy o dofinansowanie. Przedstawiono również główne zasady ubiegania się o fundusze, w tym rodzaj projektów kwalifikujących się do wsparcia, czynniki zwiększające szansę na dotację, potencjalną wartość dotacji, a także kluczowe ograniczenia i wyłączenia z możliwości wnioskowania o fundusze. Zawarto także praktyczne informacje dla wnioskodawców dotyczące procesu składania wniosków o wsparcie oraz procesu oceny projektu.
   SŁOWA KLUCZOWE: dotacja, innowacja, badania i rozwój, branża spożywcza

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 8 Jakość mikrobiologiczna żywności w Polsce – Bożena Windyga, Halina Ścieżyńska
  • Omówiono znaczenie występowania bakterii chorobotwórczych w żywności oraz podano warunki umożliwiające ich rozwój. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych w ostatnich latach w Polsce. Przedstawiono również wyniki badań monitoringowych występowania Salmonella i Bacillus cereus w wybranych środkach spożywczych oraz w zakresie zanieczyszczenia ogólnego i pałeczkami Enterobacteriaeae mleka pasteryzowanego, które wykonały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
   SŁOWA KLUCZOWE: jakość mikrobiologiczna, zatrucia pokarmowe, bakterie chorobotwórcze w żywności
 • 12 Techniki analityczne on-line w procesach produkcji żywności – Aleksander Siger, Krzysztof Dwiecki, Jarosław Czubiński
  • Produkcja żywności w zakładach przemysłu spożywczego wymaga kontrolowania parametrów procesu technologicznego, co bezpośrednio wpływa na jakość gotowego wyrobu. Techniki analityczne stosowane do oceny i kontroli jakości surowców, półproduktów czy produktów końcowych są nieustannie udoskonalane. Szybkie uzyskanie danych z przeprowadzanych analiz wpływa bezpośrednio na optymalizację, wydajność i bezpieczeństwo produkcji żywności. Dlatego zastosowanie systemów analitycznych pracujących w systemie on-line nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: systemy on-line, UV-Vis, NIR, fluorescencja, biosensory
 • 22 Przemysłowa produkcja roślin GM – fakty dokonane – Krzysztof L. Krzystyniak
  • Bezpieczeństwo genetycznie modyfikowanej (GM) żywności i paszy jest określone w ramach regulacji 1829/2003 (EC) oraz dyrektywy 2001/18/EC formułującej zasady celowego wprowadzania GMO do środowiska. Niemniej w ostatnich latach odnotowano wiele przypadków nielegalnego wprowadzenia do obrotu genetycznie modyfikowanych roślin niedopuszczonych do konsumpcji, a nawet w niektórych przypadkach niedopuszczonych do produkcji przemysłowej. Niedozwolone uwalnianie GMO do środowiska podważa zaufanie społeczeństwa. Występowanie przypadkowych lub niezamierzonych incydentów genetycznie modyfikowanych roślin może być wyeliminowane lub ograniczone.
   SŁOWA KLUCZOWE: rośliny genetycznie zmodyfikowane, bezpieczeństwo żywności, czynniki ryzyka, legislacja GMO, przemieszanie odmian transgenicznych, rozsiewanie transgenów
 • 26 Detekcja GMO w żywności – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Dopuszczenie do obrotu genetycznie modyfikowanych organizmów wywołało debatę społeczną dotyczącą prawa wyboru pomiędzy produktami zawierającymi GMO a wolnymi od nich. Gwarancją wolności wyboru jest obowiązek oznakowania produktów zawierających bądź wyprodukowanych z użyciem GMO. Spowodowało to konieczność opracowania czułych i wiarygodnych metod detekcji i analizy ilościowej. Opierają się one na analizie białek (z wykorzystaniem metod immunologicznych ELISA i LFS) lub DNA (z zastosowaniem metody PCR). Proces wykrywania GMO rozpoczyna się od pobrania reprezentatywnej próbki. Kolejnym etapem jest jej redukcja do skali laboratoryjnej i analitycznej, i ona jest dopiero wykorzystana do przeprowadzenia detekcji GMO lub oznaczenia jego procentowej zawartości. Wymagania co do tych etapów zostały formalnie zawarte w stosownych normach i rozporządzeniach.
   SŁOWA KLUCZOWE: GMO, pobranie próbki, oznaczenie jakościowe, analiza ilościowa, standardy
 • 34 Metody oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia – Anna Wątroba, Krzysztof Krygier
  • W artykule usystematyzowano i uaktualniono informacje na temat metod oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia. Uwzględniono metody laboratoryjne opierające się na zmianach fizycznych i chemicznych, a także szybkie testy będące ich uzupełnieniem. Na koniec w tabeli zebrano zalecenia i regulacje prawne w wybranych krajach dla tłuszczów używanych do smażenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: smażenie, ocena jakości, fizyczne i chemiczne metody, szybkie testy
 • 37 Higiena personelu w produkcji żywości – Joanna Piepiórka, Iwona Wojtasik-Kalinowska
  • W świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych każdy producent żywności, bez względu na wielkość, profil i charakter produkcji, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz jakość zdrowotną produkowanych wyrobów. Zakłady produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością powinny tworzyć oraz spełniać warunki gwarantujące wyprodukowanie zdrowego i bezpiecznego środka spożywczego. Warunki te są przede wszystkim związane z przestrzeganiem podstawowych zasad higieny i powinny być zapewnione podczas całego procesu produkcyjnego. Człowiek, obecny na każdym etapie produkcji, stanowi najsłabsze ogniwo w ciągu produkcyjnym. Świadomość istniejącego zagrożenia ze strony pracownika oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny gwarantuje dobrą jakość wyrobów spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: higiena, personel, GHP, mycie, dezynfekcja
 • 42 Środki smarne a bezpieczeństwo żywności. Cz. 1 – Radosław Sutkowski
  • Konsekwencją skażenia żywności toksycznymi składnikami środków smarnych bez atestów może być degradacja marki i zahamowanie sprzedaży. Stosowanie środków smarnych w maszynach dla przemysłu spożywczego jest nieuniknione. Środki smarne przeznaczone dla przemysłu spożywczego powinny być nietoksyczne i nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Ogromne znaczenie ma to: jakie środki smarne są używane w zakładzie, jakie rozwiązania konstrukcyjne zastosowano w maszynach, czy zakład wdraża systemy zarządzania jakością. W części I artykułu podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: środki smarne, bezpieczeństwo żywności, skażenie żywności
 • 45 Kadm w środkach spożywczych – celowość obniżenia limitów – Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Krystyna Starska, Małgorzata Opoka
  • Porównano opracowane statystycznie dane pochodzące z monitoringu krajowego (2004-2008) i innych krajów Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia kadmem środków spożywczych pochodzenia roślinnego z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 629/2008. Omówiono zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności kadmem w świetle ostatniej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ze stycznia 2009 r. i celowość obniżenia niektórych limitów.
   SŁOWA KLUCZOWE: kadm, metale ciężkie, toksyczność kadmu, żywność, zanieczyszczenie kadmem, pobranie kadmu z żywnością

WYDARZENIA

 • 49 Żywność i żywienie w XXI w.
  • Ponad stu naukowców i przedstawicieli polskich firm spożywczych spotkało się 4 grudnia 2009 r. na Politechnice Łódzkiej na konferencji „Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego przemysłu spożywczego” aby dyskutować o przyszłości badań i kierunkach rozwoju technologii dla tego sektora. Z punktu widzenia polskiej gospodarki to ważna konferencja. Polska jest bowiem znaczącym producentem mleka, mięsa, zbóż oraz owoców i warzyw, a przemysł rolno-spożywczy jest ważnym działem krajowej gospodarki.
 • 50 Polska – Unia – Świat

52 Informacje biznesowe