Spis treści 2/2006

Przemysł Spożywczy okładka 2/2006

SYSTEMY JAKOŚCI

 • 2 Skuteczność systemu HACCP a wymagania Codex Alimentarius i ISO 22000:2005 – M. R. Zadernowski, M. Obiedziński, A. Zadernowska, P. Walęcik
  • System HACCP jest znany od ponad trzydziestu lat. Ponad dziesięć lat temu zasady HACCP zostały opublikowane przez WHO/FAO w Codex Alimentarius. Stał się on podstawą do opracowania wielu przewodników wdrażania HACCP. Jest również dokumentem, do którego odwołują się rozporządzenia unijne, np. rozporządzenie 852/2004. W 2005 r. International Organization for Standarization (ISO) opublikowała nową normę ISO 22000:2005 dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma odwołuje się do zasad Codex Alimentarius, ale również wprowadza wiele obostrzeń, szczególnie w podejściu do analizy zagrożeń. W artykule podjęto rozważania czy obecne podejście do HACCP jest słuszne i czy stosowana metodyka wdrażania HACCP pozwala na skuteczne zabezpieczenie żywności za pomocą tego systemu.

JAKOŚĆ PRODUKTU – MARKA

 • 10 Postrzegana jakość produktów w kontekście postrzeganej jakości marki – H. Górska-Warsewicz
  • Wzrost znaczenia marki na rynku produktów żywnościowych jest związany z kapitałem marki, do którego zalicza się: lojalność konsumentów wobec marki, postrzeganą jakość, znajomość marki i skojarzenia z nią związane. W związku ze wzrastającą konkurencyjnością produktów, jakość staje się jednym z podstawowych czynników w podejmowaniu decyzji o zakupie produktu żywnościowego. Szczególnego znaczenia nabierają opinie o jakości produktów, czyli postrzegana przez konsumentów jakość.

ANALIZA ŻYWNOŚCI

 • 14 Zastosowanie szybkich metod oznaczania i identyfikacji drobnoustrojów – K. Czaczyk, K. Trojanowska
  • W artykule dokonano przeglądu szybkich metod oznaczania i identyfikacji mikroorganizmów w żywności. Omówiono główne kierunki unowocześniania tradycyjnych technik modyfikacji i automatyzacji metody płytkowej oraz nowych, ulepszonych podłoży do wykrywania drobnoustrojów chorobotwórczych. Dokonano także przeglądu metod instrumentalnych (pomiary turbidymetryczne, impedymetria, cytometria przepływowa, techniki chromatograficzne i metody filtracyjne z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej), które mogą być wykorzystywane jako szybkie testy mikrobiologiczne. Opisano także możliwości stosowania metod immunologicznych i technik biologii molekularnej do wykrywania oraz identyfikacji mikroflory żywności.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

 • 22 Działalność SITSpoż. w 2006 r.
  • Zarząd Główny SITSpoż., obradujący na początku stycznia br. dyskutował o programie pracy Stowarzyszenia na 2006 r. oraz organizacji XXXVII Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpoż. Stowarzyszenie w 2006 r.w swojej działalności będzie się kierowało programem ustalonym na lata 2002-2006, zadaniami statutowymi oraz zagadnieniami wynikającymi z zapotrzebowania środowiska technicznego branży spożywczej.

OPROGRAMOWANIE

 • 24 Obniżka kosztów wraz ze wzrostem mobilności – A. Krzywiński, H. Schalk
  • Tworzenie w przedsiębiorstwie mobilnego procesu przepływu informacji ma na celu obniżenie kosztów. Koszty stacjonarnych rozwiązań umożliwiających przetwarzanie informacji są bowiem obecnie porównywalne ze środkami przeznaczonymi na organizację mobilnych rozwiązań.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • 26 Skuteczność procesów mycia w przemyśle spożywczym – P. P. Lewicki
  • W opracowaniu omówiono różne metody stosowane do oceny skuteczności mycia. Przedstawiono metody wizualne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne wskazując na ich zalety oraz wady. Stwierdzono, że większość opracowanych testów wymaga dostępu do mytej powierzchni, co w warunkach przemysłowych w wielu przypadkach nie jest możliwe. Dlatego środki myjące i dezynfekujące powinny być badane w standardowych warunkach laboratoryjnych i na tej podstawie powinna być gwarantowana ich skuteczność stosowania w danych warunkach przemysłowych.
 • 32 Dwutlenek chloru jako najskuteczniejszy dezynfekant
  • Chlor występuje co prawda w nazwie związku chemicznego: dwutlenek chloru (ClO2), jednak chemicznie te dwie substancje różnią się w sposób zasadniczy. Obecność jednego atomu może decydować o kształcie całego świata. Różnica między chlorem a dwutlenkiem chloru pochodzi z odmienności ich struktury chemicznej, co tłumaczy ich odrębną reaktywność chemiczną. Podobnie jak w przypadku wodoru, który jest gazem wybuchowym, jednak w połączeniu z tlenem tworzy tlenek wodoru, który znany jest powszechnie jako woda.
 • 34 Nowe wymagania w znakowaniu żywności – R. Wierzejska
  • Celem znakowania żywności jest podanie istotnych informacji dotyczących produktu (biorąc pod uwagę zarówno jego właściwości żywieniowe, jak i parametry handlowe), które mogą mieć wpływ na świadomy wybór produktu przez konsumenta. Regulacje krajowe dotyczące znakowania żywności ulegają sukcesywnym zmianom, co wynika z ewolucji treści przepisów prawnych w ramach Unii Europejskiej. W artykule omówiono ostatnie zmiany przepisów dotyczące zamieszczania na opakowaniu informacji o składnikach produktu. Nowe przepisy nakładają na producenta wymaganie podawania bardziej szczegółowego wykazu składników oraz ustalają listę tzw. składników alergennych, które obowiązkowo należy uwzględniać w znakowaniu środków spożywczych. Ponadto podano wyniki badań prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej, a dotyczących poglądu konsumentów na temat zasad znakowania żywności.
 • 38 Analityczne i przemysłowe możliwości oceny zagrożeń alergologicznych – J. Gralik
  • Choroby alergiczne, a wśród nich alergie pokarmowe, są jednym z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Alergeny pokarmowe stanowią liczną, zróżnicowaną, ciągle poznawaną i dynamicznie rozszerzającą się grupę związków. Uznając wagę problemu, postuluje się wprowadzenie tzw. programów antyalergicznych w produkcji żywności oraz doskonalenie metod analitycznych pozwalających na precyzyjne oznaczanie nawet śladowych ilości potencjalnych alergenów.
 • 42 Jak przeciwdziałać obecności Campylobacter w żywności? – E. Daczkowska-Kozon

45 PRODUKTY – TECHNOLOGIE

46 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

TARGI

 • 47 Targi HORECA’2005 i inne imprezy towarzyszące

48 INFORMACJE BIZNESOWE