Spis treści 12/2014

PSpoz12_2014-Okladka-d1Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Polskie firmy spożywcze na rankingowej Liście 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ponad 11% podmiotów z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów, a ich udział w przychodach notowanych firm wyniósł ok. 7,25%. Wystąpili na niej reprezentanci prawie wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, z wyjątkiem branży piekarskiej, napojów bezalkoholowych, owocowo- -warzywnej i rybnej. W tegorocznym rankingu zmniejszyła się zarówno liczba firm spożywczych (o 2,6%) notowanych na Liście 2000 polskich przedsiębiorstw, jak i suma ich przychodów ze sprzedaży (o 3,4%). Sytuacja ekonomiczno-finansowa większości firm spożywczych notowanych na Liście 2000 była dobra i bezpieczna, podobnie jak w całym przemyśle spożywczym.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, sytuacja ekonomiczno-finansowa
 • 8 Analiza ofert pracy w przemyśle spożywczym – Agnieszka Tyburcy, Izabela Sokal
  • W artykule przeanalizowano oferty pracy dotyczące branży spożywczej, dostępne na stronie www.pracuj.pl. Najwięcej ofert pracy pochodziło z przedsiębiorstw branży mięsnej i firm wielobranżowych (po 35 ofert), natomiast najmniej z branży spirytusowej i rybnej (po dwie oferty). Wśród wszystkich ogłoszeń 66 dotyczyło stanowisk kierowniczych, 51 stanowisk specjalistycznych, 49 robotniczych i 35 innych. Większość ofert dotyczących stanowisk kierowniczych, specjalistycznych i innych mogłaby być adresowana do absolwentów wyższych uczelni. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko jedna oferta (0,5%) dotyczyła pracy w dziale badań i rozwoju. Zwiększenie zatrudnienia w tym dziale mogłoby poprawić innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz złagodzić problem braku pracy wśród absolwentów wyższych uczelni.
   SŁOWA KLUCZOWE: oferta pracy, przemysł spożywczy, stanowiska pracy

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 Nowe produkty spożywcze stan i tendencje rozwojowe – Kinga Czajkowska, Hanna Kowalska
  • Projektowanie nowych produktów spożywczych jest istotne dla osiągnięcia przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej na rynku. Szansę powodzenia zwiększa znajomość trendów żywnościowych, które ulegają ciągłym przeobrażeniom. Bieżący monitoring i dostęp do informacji o potrzebach konsumentów oraz sposobach ich zaspokajania umożliwia producentom trafne projektowanie nowych produktów spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: nowe produkty, projektowanie żywności
 • 18 Zanieczyszczenie żywności kadmem. Zmiany przepisów – Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal, Agnieszka Strzelecka, Marzena Pawlicka, Krystyna Starska
  • Omówiono i uzasadniono zmiany, które miały ostatnio miejsce w ustawodawstwie UE w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych. Szczególne znaczenie ma uzgodnienie wymagań dotyczących dopuszczalnego zanieczyszczenia produktów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Wymagania dla tej grupy produktów, podane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 488/2014 z 12 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych, będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Oceniono także zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności tym pierwiastkiem w krajach Unii Europejskiej w świetle ostatniego opracowania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2012 r. „Cadmium dietary exposure in the European population”, a także przedstawiono zalecenia Komisji mające na celu ograniczenie obecności kadmu w środkach spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: kadm, żywność, najwyższe dopuszczalne poziomy, pobranie z dietą, ocena ryzyka
 • 22 Gronkowce koagulazo-ujemne w żywności – czy to powód do zmartwień? – Izabela Helak, Elżbieta Grażyna Daczkowska-Kozon, Kamila Bojko
  • Wyniki badań mikrobiologicznych żywności wskazują na częstą obecność gronkowców w zanieczyszczeniu różnego typu produktów i nierzadko zróżnicowany skład gatunkowy. W rutynowej analizie żywności wymaganie oznaczania dotyczy tylko koagulazo-dodatnich gronkowców (CPS), a zdolność do wywoływania zatruć pokarmowych jest łączona głównie z enterotoksycznymi szczepami S. aureus, S. intermedius, S. hyicus. Częsta obecność koagulazo-ujemnych gronkowców (CNS) w zanieczyszczeniu żywności przy potwierdzonej zdolności do produkcji enterotoksyn u przedstawicieli 15 z 60 zidentyfikowanych gatunków i podgatunków CNS pozwala sądzić, że toksynotwórcze szczepy CNS mogą zagrażać zdrowiu konsumenta, a ich rola w zatruciach pokarmowych może być większa niż się powszechnie sądzi.
   SŁOWA KLUCZOWE: koagulazo-ujemne gronkowce, enterotoksyny, zatrucia pokarmowe, żywność

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 26 Identyfikowalność zewnętrzna – nowe wymaganie dla rybołówstwa i akwakultury – Grzegorz Sokołowski
  • Dbałość o jakość zdrowotną produktów wprowadzanych na rynek przez firmy przemysłu spożywczego nie jest nowością. Istotą identyfikowalności jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano?) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano?). W artykule przedstawiono, na czym polega identyfikowalność dla rybołówstwa i akwakultury oraz w jaki sposób sprostać wymaganiom prawnym w tym zakresie stosując standardy GS1.
   SŁOWA KLUCZOWE: standardy GS1, Globalny Standard Traceability GS1, identyfikowalność, rybołówstwo, akwakultura

PRAWO

 • 28 Oświadczenia zdrowotne dotyczące probiotyków. Aktualny stan prawny – Grażyna Osęka
  • Żywe kultury bakterii kwasu mlekowego, znane powszechnie jako probiotyki, są popularnym i chętnie stosowanym składnikiem wielu kategorii produktów spożywczych, m.in. mlecznych i suplementów diety. Zgodnie z definicją FAO/WHO sformułowanie probiotyk dotyczy wyłącznie drobnoustrojów, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie. Taka informacja jest wykorzystywana na opakowaniach produktów oraz w reklamach. Niestety, od 2 stycznia br. możliwości powołania się na takie właściwości bakterii bądź produktu, który je zawiera, są bardzo ograniczone.
 • 29 Ochrona przedsiębiorców w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Konkurencja na rynku – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Konkurowanie na rynku powinno opierać się na zasadach uczciwości oraz poszanowaniu interesów konkurentów i klientów. Kryteria oceny prowadzenia działalności konkurencyjnej przez przedsiębiorcę zostały ujęte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Są to działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy albo klienta. Przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakich czynów ustawa zakazuje, gdyż pozwoli mu to uniknąć sporów sądowych. Dobrze również wiedzieć, jakie są możliwości obrony lub dochodzenia swych roszczeń, gdy przedsiębiorca zostanie oskarżony o dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji lub gdy uważa, że ktoś dopuścił się takiego działania względem niego.
   SŁOWA KLUCZOWE: nieuczciwa konkurencja, rynek, przedsiębiorca

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 33 Gryka jako żywność ekstrudowana – Tomasz Żelaziński, Adam Ekielski
  • W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania gryki jako surowca podstawowego do procesu ekstruzji. Opisano funkcjonalne właściwości gryki oraz przedstawiono szczegółowy przegląd literatury dotyczącej ekstruzji gryki. Artykuł zawiera również zestawienie wybranych wyników badań własnych ekstruzji surowców z udziałem gryki.
   SŁOWA KLUCZOWE: ekstruzja, gryka, badania sensoryczne
 • 36 Kasza gryczana prażona i nieprażona. Ocena jakości – Beata Borkowska, Anna Robaszewska
  • Celem pracy była ocena jakości kaszy gryczanej prażonej i nieprażonej trzech wybranych producentów: I, II i III. Przeprowadzono ocenę organoleptyczną kaszy gryczanej surowej i po ugotowaniu oraz wykonano następujące analizy fizykochemiczne: oznaczenie wilgotności, kwasowości, włókna surowego, popiołu całkowitego i nierozpuszczalnego w 10-procentowym roztworze HCl oraz określono współczynnik pęcznienia kaszy. Badane kasze gryczane charakteryzowały się jakością organoleptyczną zgodną z normami. Oznaczona wilgotność oraz popiół nierozpuszczalny w 10-procentowym roztworze HCl w badanych kaszach spełniały wymagania jakościowe PN. Kwasowość badanych kasz gryczanych była zróżnicowana – najwyższą kwasowość (pięć stopni kwasowości) oznaczono w kaszy gryczanej prażonej producenta III. Najwyższą zawartość włókna surowego oznaczono w kaszy prażonej producenta II (2,78 g/100 g s.m.). Każda z badanych kasz surowych po ugotowaniu dawała co najmniej 2,5 części wagowe i odpowiadała zaleceniom literaturowym dotyczącym współczynnika pęcznienia. SŁOWA KLUCZOWE: kasza gryczana, prażona, nieprażona, jakość 

WYDARZENIA

 • 39 Taropak 2014
  • Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2014 w Poznaniu były czterodniowym, niepowtarzalnym miejscem biznesowych spotkań o międzynarodowym charakterze. Liczby mówią same za siebie: 50 tys. zwiedzających, 500 wystawców, 200 nowości produktowych, 12 Złotych Medali, 5 pawilonów.
 • 40 Roczny spis treści. Wykaz artykułów – „Przemysł Spożywczy” 2014
 • 43 Informacje biznesowe