Spis treści 12/2008

przemysł spożywczy okładka nr 12/2008RYNEK

 • 6 Zmiany w konsumpcji żywności w Polsce – Krystyna Kuśmierczyk, Dorota Szepieniec-Puchalska
  • Przeobrażenia społeczno-gospodarcze, które rozpoczęły się kilkanaście lat temu przyczyniły się w istotny sposób do zmian w zachowaniach konsumentów na rynku, ich wymaganiach i preferencjach, także w odżywianiu się. Mamy przy tym do czynienia nie tylko ze zmianami w ilości i jakości spożywanej żywności, ale także w strukturze konsumpcji. W Polsce obserwuje się już tendencje charakterystyczne dla społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych, pojawiły się też nowe segmenty na rynku artykułów spożywczych.
 • 14 Internacjonalizacja polskiego sektora rolno-spożywczego – Tomasz Wierzejski, Mirosław Gornowicz
  • Sektor rolno-spożywczy ma bardzo duże znaczenie w umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki. W latach 2004-2007 żywność stanowiła średnio 9,6% eksportu oraz 6,5% importu Polski. Na rynki zagraniczne najwięcej sprzedają producenci głównych branż polskiego sektora rolno-spożywczego, tj.: mięsnej, mleczarskiej oraz przetworów owocowych i owoców. Jednak według wskaźnika internacjonalizacji, wyznaczonego jako udział eksportu w produkcji całkowitej branży, najbardziej umiędzynarodowione są branże wyspecjalizowane w eksporcie, tj. rybna i piekarsko-ciastkarska. Do głównych przyczyn zróżnicowania branżowego internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce zalicza się wielkość konsumpcji na rynku wewnętrznym, pozycję na rynku światowym, wielkość popytu zagranicznego oraz warunki ekonomiczne transakcji z partnerami zagranicznymi.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

 • 20 Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  • „Eksport polskiej żywności: Nowe szanse, stare zagrożenia” – pod takim tytułem 22 października br. w salach Pałacu Belwederskiego w Warszawie odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Tematem przewodnim konferencji była promocja polskiej żywności, a w tym kontekście potrzeba spójnej, skoordynowanej strategii urzędów i instytucji związanych z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Organizatorami konferencji były: Kancelaria Prezydenta RP oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

FUNDUSZE UNIJNE

 • 22 Zachęty inwestycyjne z funduszy publicznych – Michał Turczyk
  • Firmy działające w sektorze przetwórstwa spożywczego uzyskają nowe możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem środków pomocy publicznej. Dotychczas te przedsiębiorstwa mogły korzystać jedynie z zachęt inwestycyjnych dostępnych w ramach funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich (PROW). Od połowy 2008 r. sektor przetwórstwa uzyskał znacznie łatwiejszy dostęp do korzystania ze zwolnień podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podjął decyzję, że od początku 2009 r. będzie istniała możliwość ubiegania się o wsparcie przedsięwzięć w ramach pomocy regionalnej dostępnej w PO IG.
 • 26 Jak polski przemysł mleczarski korzystał z programu SAPARD – Katarzyna Gradziuk
  • Warunkiem koniecznym funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego na europejskim rynku było ich dostosowanie do wspólnotowych standardów sanitarnych i weterynaryjnych. Ożywienie inwestycyjne obserwowane w latach 2002-2006 wynikało z przyspieszenia procesów dostosowawczych zakładów mleczarskich do nowych warunków. Jednym ze źródeł inwestycji były środki programu SAPARD. W artykule omówiono ich znaczenie w procesie dostosowania branży mleczarskiej w ujęciu regionalnym.

TARGI

 • 30 Bogata ekspozycja urządzeń i dodatków do żywności – Agnieszka Górecka
  • Na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych Polagra-Tech 2008 wystawcy zaprezentowali swoje innowacyjne produkty w branżowych salonach tematycznych: maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, maszyn i urządzeń dla przemysłu mleczarskiego oraz salonu przemysłu piekarskiego i cukierniczego, a także salonu dodatków do żywności. W tegorocznej edycji Polagry-Tech na powierzchni ekspozycyjnej ponad 13 500 m2 swoją ofertę przedstawiło ponad 350 firm z 20 krajów.
 • 32 Urządzenia nagrodzone Złotymi Medalami Polagry-Tech
 • 33 Dominujący Taropak – Henryk Piekut
  • Tradycyjnie i nieprzypadkowo, od wielu lat Salon Taropak odbywa się równocześnie z Polagrą. Porównując liczbę zajętych pawilonów targowych oraz panujący w nich ruch odnosiło się wrażenie, że były one większe niż targi Polagra-Food i Polagra-Tech. Nic dziwnego, bo w ramach Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki Taropak (15-18 września br.) można było zapoznać się z ofertą 800 wystawców i rekordową w historii salonu – ogółem 294 z 31 krajów – prezentacją firm z zagranicy. Praktycznie co trzeci wystawca był zza granicy – tradycyjnie dla tej imprezy najwięcej firm było z Włoch (84) i Niemiec (71). Poznań był jednocześnie miejscem największej wystawy branży logistycznej w Polsce. W trakcie targów można było wiele dowiedzieć się o technice pakowania – zwłaszcza od doradców technicznych obecnych w wielu pawilonach.
 • 35 Ciekawe produkty nagrodzone Złotymi Medalami Taropaku
 • 36 Nagrody i wyróżnienia konkursu PakStar
  • Podczas targów Taropak 2008 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar, które były prezentowane na stoisku Polskiej Izby Opakowań oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Tam też wystawiono nagrodzone projekty I Krajowego Konkursu Projektów Opakowań Student PakStar. Celem obu konkursów jest promowanie innowacyjnych rozwiązań zmierzających do doskonalenia opakowań oraz lepszej ochrony pakowanych wyrobów.

ŻYWNOŚĆ

 • 38 Najczęściej wybierane marki na rynku żywności mrożonej – Hanna Górska-Warsewicz
  • W artykule przedstawiono cechy najczęściej wybieranych marek żywności mrożonej z uwzględnieniem znajomości marek, dostępności w placówkach sprzedaży detalicznej oraz jednolitego wizerunku. Przeanalizowano znaczenie marki w przypadku mrożonych warzyw, mieszanek warzywnych, zup, owoców, pizzy, frytek, dań gotowych. Wskazano na marki handlowe jako zagrożenie dla marek producentów.
 • 44 Marketing żywności ekologicznej – Bogna Pilarczyk
  • W artykule podjęto próbę zdefiniowania istoty marketingu żywności ekologicznej i ukazania ważniejszych obszarów właściwych dla tego marketingu. Wskazano na powiązania marketingu ekożywności z marketingiem ekologicznym, społecznym, relacji, strategicznym i kompleksowej jakości. Przedstawiono istotę orientacji marketingowej podmiotów działających na rynku żywnościowych produktów ekologicznych. Właściwe dla tej orientacji są: badania rynku stanowiące podstawę podejmowania decyzji, segmentacja nabywców ekologicznej żywności, a także odpowiednia kompozycja marketingu mix. Produkt, jakim jest ekożywność, jest wytwarzany zgodnie z wymaganiami ekologii i oferowany na rynku po cenach wyższych niż przeciętne. Dystrybucja odbywa się raczej krótkimi kanałami, a promocja ma ograniczony zasięg.
 • 47 Ekologiczne targi w Norymberdze – Agnieszka Górecka
  • Międzynarodowe Targi Produktów Ekologicznych – BioFach odbywają się co roku w Norymberdze. W przyszłym roku (19-22 lutego) będą świętować już 20-lecie swojego istnienia. W październiku br. w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja prasowa targów BioFach zorganizowana dla prasy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Nasza redakcja również została na nią zaproszona. Podczas konferencji zaprezentowano rozwój rynku bioproduktów w Europie, a także omówiono wiele ciekawych wydarzeń przygotowanych na najbliższą, jubileuszową edycję targów.
 • 48 Rynek brytyjski – wyzwanie dla polskich producentów żywności – Agnieszka Górecka
  • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), funkcjonująca w Polsce od 1992 r., podejmuje działania mające na celu rozwój polsko-brytyjskich kontaktów gospodarczych. Już po raz trzeci w listopadzie w Falentach k. Warszawy odbyło się Brytyjsko-Polskie Forum Branży Rolno-Spożywczej organizowane przez tą Izbę. Forum stanowi doskonałą okazję do uzyskania rzetelnej informacji nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, współpracy z brytyjskimi firmami, umożliwia także nawiązanie kontaktów biznesowych.

OPROGRAMOWANIE

 • 49 System ERP wspiera zarządzanie jakością – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • Poprawa wydajności produkcji i racjonalizacja kosztów leżą u podstaw sukcesu rynkowego. Wobec rosnącego znaczenia technologii informacyjnych i automatyki przemysłowej, przedsiębiorstwa powinny nie tylko je znać, ale i umiejętnie wykorzystać ich możliwości racjonalizacyjne. W laboratoriach przemysłu spożywczego istotne znaczenie mają czas i jakość wykonania analiz, a implementacja odpowiednich systemów IT można zoptymalizować procesy laboratoryjne i administracyjne.

KONFERENCJE

 • 50 Przyszłość opakowań biodegradowalnych – Hanna Żakowska
  • 30 września 2008 r. w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przyszłość opakowań biodegradowalnych” zorganizowana przez Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (CMPiW PAN) oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO). Celem konferencji było przedstawienie perspektyw rozwoju rynku opakowań biodegradowalnych, zaprezentowanie prac badawczych nad nowymi polimerami oraz dodatkami poprawiającymi ich właściwości, w tym osiągnięć krajowych jednostek badawczych, a także europejskich i krajowych doświadczeń produkcyjnych oraz wymagań prawnych, jakie opakowania biodegradowalne powinny spełniać (systemy certyfikacji).
 • 51 Monitoring zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym – Agnieszka Górecka
  • ISOQAR CEE – jednostka certyfikująca, Hamilton Poland – firma m.in. wykonująca badania laboratoryjne oraz Loma System – oferująca detektory metali to organizatorzy seminarium „Monitoring zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym”, które odbyło się w październiku br. Było ono poświęcone zagrożeniom bezpieczeństwa żywności związanym z zanieczyszczeniami fizycznymi i chemicznymi, a także ocenie ryzyka wystąpienia tych zagrożeń oraz ich kontroli i identyfikacji.

54 INFORMACJE BIZNESOWE

56 POLSKA – UNIA – ŚWIAT