spis treści 1/2013

Przemysł Spożywczy okładka 1/2013

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 2 Nutrigenomika – nowe narzędzie spersonalizowanego żywienia – Tomasz Czernecki
  • Nutrigenomika i nutrigenetyka są to szybko rozwijające się nauki z pogranicza genetyki i nauk o żywności i żywieniu. Ogromny postęp w metodyce badań oraz rozwój stosowanych metod badawczych, znacznie skróciły czas i koszty badań genetycznych. W artykule przedstawiono przykłady polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) wykorzystywane komercyjnie do szacowania ryzyka wystąpienia określonych chorób i praktycznej realizacji idei żywienia spersonalizowanego.
   SŁOWA KLUCZOWE: nutrigenomika, nutrigenetyka, żywienie spersonalizowane
 • 8 Otyłość i nadwaga. Cz. II. Produkty o obniżonej wartości energetycznej – Danuta Górecka, Patrycja Komolka
  • Producenci żywności wprowadzają na rynek nowe produkty spożywcze, o zredukowanej zawartości tłuszczów i cukru albo niskiej wartości energetycznej, w których cukier zastąpiono środkami słodzącymi. W artykule przedstawiono sposoby obniżania wartości energetycznej żywności. Scharakteryzowano substancje intensywnie słodzące oraz zamienniki tłuszczu, a także produktów z udziałem tych substancji.
   SŁOWA KLUCZOWE: zamienniki cukru, zamienniki tłuszczu, żywność niskoenergetyczna

GOSPODARKA

 • 12 Konkurencyjność polskich producentów żywności – Mirosława Tereszczuk
  • Prawie 10 lat funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej korzystnie wpłynęło na rozwój wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego. W całym okresie członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się czterokrotnie, a importu trzyipółkrotnie, natomiast saldo obrotów wzrosło aż siedmiokrotnie. Tak dynamiczny wzrost wymiany handlowej żywnością świadczy o wysokiej konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach zagranicznych. Żywność w ostatnich latach stała się motorem polskiego eksportu. Najbliższe lata powinny być okresem dalszego rozwoju polskiego przemysłu spożywczego i poprawy naszej konkurencyjności.
   SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność, producenci żywności, produkty żywnościowe, eksport, import, wskaźniki konkurencyjności
 • 16 Perspektywy rynku żywnościowego. Cz. I. Przyczyny wzrostu cen żywności – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Przyspieszenie rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się oraz wzrost liczby ludności będą w następnej dekadzie najważniejszymi czynnikami zwiększającymi popyt na żywność w skali świata. Do wzrostu cen żywności przyczyniać się będzie także zwiększenie zużycia produktów rolniczych na cele energetyczne, mimo że rządy niektórych krajów zapowiadają zmodyfikowanie polityk gospodarczych aktywizujących zużycie surowców rolniczych na cele energetyczne. Ceny żywości w następnej dekadzie będą też pod coraz silniejszą presją wysokich kosztów produkcji, związanych z wyczerpywaniem zasobów konwencjonalnych źródeł energii oraz zasobów naturalnych, dbałością o bezpieczeństwo zdrowotne żywności i dobrostan zwierząt, czy przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatu. Rosnącym cenom towarzyszyć będą silniejsze niż dotychczas wahania cen i wzrost ryzyka, ze względu na ograniczenie wsparcia rynkowego w krajach rozwiniętych gospodarczo na rzecz bezpośredniego wsparcia dochodów rolniczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek żywnościowy, ceny
 • 20 Polskie firmy spożywcze na rankingowej Liście 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ponad 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Znaleźli się na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%. W 2011 r. zwiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego zarówno liczba firm spożywczych notowanych na Liście 2000 polskich przedsiębiorstw, jak i suma ich przychodów ze sprzedaży. Były one większe o ok. 15%, pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego notowanego w ostatnich latach. Sytuacja ekonomiczno-finansowa firm spożywczych notowanych na Liście 2000 była dobra, tak jak i całego przemysłu spożywczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, sytuacja ekonomiczno-finansowa

PRAWO

 • 26 Dekada regulacji oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – Izabela Tańska
  • Prace nad uregulowaniem sposobu stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych trwają od ponad dziesięciu lat. Pierwotne założenia przedstawione w propozycji Komisji Europejskiej zostały w znacznym stopniu zmienione w toku prac, w które zaangażowane były wszystkie zainteresowane strony. Niektóre zapisy zostały też zmodyfi kowane ze względu na interes podmiotów branży spożywczej. Po kilku latach stosowania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady są podstawy do pierwszych ocen zastosowanych w przepisach instrumentów prawnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: oświadczenia zdrowotne, oświadczenia żywieniowe, rozporządzenie (WE) nr 1924/2006, wymagania prawne
 • 30 Budowanie marki – siedem grzechów głównych
  • Nawet najlepszy produkt nie zostanie dostrzeżony na rynku, jeżeli nie będzie oznaczony marką rozpoznawalną dla odbiorcy. Marka umożliwia wyróżnienie się na tle znacznej liczby konkurencyjnych produktów. Dopiero rozpoznawszy markę oraz doceniwszy ją, konsumenci będą decydować się na ponowny zakup oznaczonego nią towaru. Budowanie marki nie jest procesem łatwym ani tanim. Z czasem jednak nakłady poczynione na promocję zwracają się. W przyszłości stanie się również możliwe wprowadzenie na rynek całej serii produktowej zbudowanej na bazie sukcesu pierwszego, docenionego przez konsumentów, wyrobu. Przed producentem jest wiele wyzwań i problemów związanych z procesem budowania marki, również natury prawnej. W artykule wymieniono najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy, które żartobliwe zostały nazwane grzechami głównymi.

PRZEMYSŁ – PRODUKCJA

 • 33 Jakość i bezpieczeństwo produktu w praktyce przemysłowej. HACCP narzędzie codziennego doskonalenia – Małgorzata Galczak
  • Jakość i bezpieczeństwo to atrybuty produktu spożywczego, które w ogromnym stopniu decydują o jego wartości na rynku, a zapewnienie tych atrybutów jest podstawowym obowiązkiem producenta. Są one także przepustką do budowy wizerunku fi rmy godnej zaufania. Jakość produktu spożywczego to również ogół właściwości zdolnych do zapewnienia wrażeń zmysłowych, przyjemności delektowania się smakiem, zapachem, wyglądem opakowania, a także często zapowiedź dodatkowej funkcjonalności produktu. Te wszystkie czynniki mają ogromny wpływ na decyzje podejmowane przez konsumentów. W jaki więc sposób sprawić, aby każde jednostkowe opakowanie produktu, na każdym etapie produkcji, dystrybucji i sprzedaży spełniało te oczekiwania? Czy wdrożenie systemu HACCP oraz innych systemów jakości gwarantuje osiągnięcie powyższych celów i zwalnia zakłady z obowiązku codziennej troski o bezpieczeństwo i jakość produktu? Wręcz przeciwnie. Dzięki tym systemom mamy możliwość świadomego i systematycznego doskonalenia. Czy jednak w pełni korzystamy z tych narzędzi? Czy w praktyce przemysłowej pomagają one zapewnić powtarzalność produktu, eliminować problemy jakościowe? Czy wreszcie wykorzystujemy je w sytuacji, w której jest konieczne generowanie oszczędności? To podstawowe pytania, na które postaramy się odpowiedzieć na łamach „Przemysłu Spożywczego”. Artykuł poświęcony systemowi HACCP i jego wykorzystaniu w praktyce przemysłowej rozpoczyna przegląd aspektów jakości i bezpieczeństwa produktu, które w codziennym funkcjonowaniu zakładów pomagają w dostarczeniu produktów najwyższej jakości z jednoczesną troską o koszty oraz realizację innych celów biznesowych.

WYDARZENIA

 • 36 Jeszcze jedna szansa na dotację – Wiesław Wasilewski
  • W cieniu ostrej walki o unijny budżet na lata 2014-2020 i zmian personalnych w resorcie rolnictwa, w decydującą fazę wchodzą przygotowania do ostatniego naboru wniosków w ramach PROW – działanie 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Pomimo przeprowadzenia pięciu rund naboru wniosków pozostało do rozdysponowania jeszcze ok. 1/4 limitu środków fi nansowych. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszym kwartale 2013 r. przetwórcy i handel hurtowy artykułów spożywczych będą miały jeszcze jedną (ostatnią) szansę na zdobycie dotacji UE, ale warunki jej pozyskania diametralnie będą się różnić od dotychczasowych.
 • 37 Polska –Unia – Świat
 • 38 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2013 r.
 • 40 Informacje biznesowe